Generalforsamling

Toftum Bjerges GrundejerforeningGeneralforsamlingen 2019

 

              Den årlige ordinære generalforsamling blev afholdt på Toftum Bjerges Campingplads lørdag den 10. august 2019, kl.10.00.

 

              Med følgende dagsorden:

 

              1. Valg af dirigent.


              2. Udpege 2 stemmetæller


              3. Formandens beretning v/ Bruno Grønborg


              4. Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab v/ Asker Pedersen

 

              5. Fastsættelse af kontingent for det næste år.

                  Bestyrelsens forslag uændret!

 

              6. Indkomne forslag:

                  Ingen forslag

              

              7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

                  efter tur afgår:

                                                                 Bruno Grønborg                 (modtager genvalg)

                                                                 Karin Simonsen                  (modtager genvalg)

                                                                 Aksel Ho Andersen             (modtager ikke genvalg)                    

 

              8. Valg af 2 suppleanter.

                  efter tur afgår:

                                                                 Michael Hansen                (modtager genvalg)  

                                                                 Søren Kristensen              (modtager ikke genvalg)

 

              9. Valg af 1 revisor.

                  efter tur afgår:                 

                                                                 Inga Kalhøj                      (modtager ikke genvalg)


             10. Valg af 1 revisorsuppleant.

                  Efter tur afgår:

                                                                 Mona Lynggaard               (modtager ikke genvalg)


             11. Eventuelt   Bestyrelsen


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 

              Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag den 10. august 2019.

 

              Referat nr. 1/2019-20 af sekretær Karin Birch Simonsen.

 

              Der var fremmødt 80 husstande til generalforsamlingen.

              Der er tilmeldt 70 personer til efterfølgende frokost.

 

              Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen,

 

                      Formand:                           Bruno Grønborg

                      Kasserer:                           Asker Pedersen

                      Sekretær:                          Karin Birch Simonsen

                      Bestyrelsesmedlem:           Aksel Ho Andersen

                      Bestyrelsesmedlem:           Jakob Houe

 

             1. punkt på dagsordenen.

                 Valg af dirigent.

                 Bestyrelsen foreslog Jørgen Andersen, som blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede

                 at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge Grundejerforeningens vedtægter.

 

             2. Udpegning af to stemmetællere.

                 Dirigenten udpegede Anna Bøge Petersen og Torben Møller.

 

             3. punkt på dagsordenen.

                 Formandens beretning.


                BESTYRELSENS BERETNING TIL GENEALFORSAMLINGEN I TOFTUM BJERGES GRUNDEJERFORENING

                                               LØRDAG D. 10. AUGUST 2019, KL. 10.00.

 

                Jeg vil hermed gerne redegøre for bestyrelsens aktiviteter det forløbne år. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder.

                Herudover har der været en del mail udveksling og telefonsamtaler med grundejere som har haft spørgsmål af forskellig

                karakter.

 

                Bestyrelsens brug af mails giver en hurtig kommunikation, så alle der stiller spørgsmål til bestyrelsen oplever de får

                svar i løbet af få dage.

 

                FLIS: Der er i den forgangne periode blevet fliset 2 gange. Der er grundejere som har stillet spørgsmåls tegn ved hvad

               der er gren og hvad er haveaffald. En tommeltot regel må være at græsafklip, mos, hæk afklipning, som ikke kræver

               brug af grensaks må være haveaffald og afleveres til storskrald eller køres på genbrugs pladsen. Trærødder skal dog

               altid køres på genbrugspladsen. Grundejerne  har dog været flinke til at overholde reglerne for flisningen, hvilket vi

               gerne vil takke for.

 

               Bestyrelsen har tidligere opfordret til at bringe beplantning ned i 3 – 5 m højde. Vi vil gerne igen i år rose de grundejere,

               der har fulgt opfordringen og fældet gamle grantræer. Det giver lys og luft, og ikke mindst udsigt. Også til glæde for andre.

               Bestyrelsen er stadig gerne behjælpelig, hvis der er grundejere som har problemer med for høje træer. Så kan vi anvise

               en entreprenør til at fælde disse og selv aftale pris og tidspunkt.

               Ligeledes anbefales det man lige tager en snak med naboen inden man klipper i fælles hegn. Der har været enkelte

               som har glemt dette. Hegnstilsynet kan også benyttes hvis man er i tvivl om beplantning i skel.

 

               Vi henstiller til, at man ikke selv begynder på at fælde buske og træer i det åbne land. Vi har et godt samarbejde med

               Naturstyrelsen og aftaler med dem hvad vi må beskære og de selv ønsker at beskære. De kommer hvert år og knuser

               gyvel og hyben på toppen, som ikke er en naturlig del af beplantningen på de fredede områder.

 

               Naturstyrelsen har ikke ønsket at imødekomme vores anmodning om opsætning af flere borde eller bænke hverken

               ved Jeppes Led eller på toppen. Vi må heller ikke selv sætte flere op.

 

               Trapperne til stranden er Naturstyrelsens ansvar og renoveres af dem, når de skønner det er nødvendigt, som regel

               først når jeg har sendt en opfordring. Det er folks eget ansvar at bevæge sig efter forholdene.

 

               Lokalplan 301 er lavet med ønske om at bevare Toftum som et naturområde. Kommunen udsendte i efteråret til alle, som

               er omfattet af lokalplanen tegninger m.m. over de grundejere, som havde søgt dispensation til renovering og nyt byggeri.

 

               Bestyrelsen har været indkaldt til et møde på Rådhuset for at drøfte den nye fremgangsmåde, som vi ikke fandt

               hensigtsmæssig, man kunne nøjes med nabo høring. Vi klagede over at lokalplanen var for restriktiv i forhold til de nye

               bygge regler, her lagde vi specielt fokus på bygningens bredde, afstand til skel, samt byggematerialer. Kommunen arbejder

               fortsat med vore ønsker. Tjek derfor lokalplanen på hjemmesiden inden I foretager ændringer.

 

               Danmarks Naturfredningsforening ønskede i foråret et møde med os og Kommunen vedrørende uaktuelle skilte i området,

               manglende offentlige toilet, samt skiltning for damer & herrer, vi finder det heller ikke rimeligt, at der ikke mere findes et

               toilet ved Jeppes Led og toilettet på Toppen er lukket fra ca. 1. nov. til 1 april, uden hensyntagen til at påsken mange gange

               falder i marts. Vi havde selv kontakt til kommunen i efteråret angående lukningen. Her var svaret blot at der var offentligt

               toilet ved Humlum Kro så det måtte være nok. De ville dog ikke ved skiltning henvise til Kroen.

               Kommunen har ved deres nye tiltag i området klart meldt ud hvilke turister de ønsker for området, de ønsker åbenbar

               hverken ældre eller handicappede til at besøge vores skønne område.

 

               Vi deltog i et møde på Humlum Kro, hvor Kommunen ønskede forslag og ideer til udviklingen af lokal området, Humlum,

               Resen, Venø og Toftum. Der var på mødet et massiv ønske fra borgerne i Humlum om, at toiletterne i Toftum havde helårs

               åben, ligeledes var der forslag til, at der blev etableret gangsti uden trapper ned til vandet, der blev også nævnt etablering

               af skilift til brug for gangbesværede. Så vi må afvente og se hvad Kommunen evt. kommer med.

 

               Kommunen har i foråret boret 6 rør ned i området Gl. Toftum så de med jævne mellemrum kan tage prøver af grundvandet.

               Ny Toftum har fået spulet og røntgen fotograferet kloak systemet, vi er ikke bekendt med resultatet heraf.

 

               Bestyrelsen blev i foråret kontaktet af en grundejer fra Plantagevej angående lukning af stamvejen på midten ved nr. 24

               og 67. De som bor nederst på Plantagevej skulle så have indkørsel fra Rødevej ved gruspladsen. Kommunen sagde nej til

               en lukning, det vil kræve den nederste del skulle have nyt vejnavn, samt nye husnumre, ligeså ville det koste

               grundejerforeningen mere end 100 tusinde kr. til afledning af grundvandet, samt vej forstærkning.

               Så forslaget måtte afvises.

 

               Bestyrelsen blev i efteråret kontaktet af ejeren til matriklen, som danner vej mellem Skråningen og Gl. Studevej.

               Han er en ældre herre og har ingen arvinger, derfor ville han gerne overdrage matriklen til grundejerforeningen

               vederlags fri, mod vi betaler omkostningerne. Arealet er udlagt som vej i lokalplanen og grundejerforeningen har nu

               medtaget det i vores almindelige vedligeholdelse af vejene til samme standard som de øvrige veje, der er dermed også en

               ekstra brugbar gennemkørsel til evt. udrykningskøretøjer. Vejarealet var det eneste i dette område grundejerforeningen

               ikke havde ejerskab af.  

 

               Vi har udskiftet de gamle vejskilte og fjernet blindvej skiltene i Ny Toftum, mange af skiltene var ikke læsbare og havde

               været monteret siden 60erne, der var 4 forskellige skilte både med tekst og farve ved Solbjergvej. Ligeledes blev der

               opsat 3 skilte over området. Skiltene er nu ens over hele Toftum og kan nok holde de næste 30 år.

 

               Ved trappen nede ved Røverstuen er der placeret en kasse med et stempel for noget de kalder vandre nålen, der er i år

               udviklet en app. som folk kan gå ind på og høre historier for området.

 

               Humlum Vandværk aflæser vandmåleren mandag i uge 51. Vi skal dog stadig selv lukke for vandet. Samtidig kan det

               oplyses at vandets hårdhedsgrad er 7,5. (Blødt, hvilket betyder at man kan spare på vaskepulveret).

               Jeg vil samtidig takke Vandværket for godt samarbejde, med udsendelse af kontingent opkrævning, samt opdaterede

               adresselister. Hvis nogen bemærker en unaturlig fugtighed et sted kan det være tegn på ledningsbrud. Så tag derfor

               straks kontakt til Vandværket, telefon nr. kan ses på hjemmesiden.

 

               Vi er igen i år beriget med det blå flag på toppen og ved Jeppes Led, et flag vi nu har haft hvert år siden 1997.

 

               Sct. Hansbålet blev i år afviklet med ca. 250 besøgende, som havde en hyggelig stund sammen, og hørte en fin båltale

               af Lars Møller.

 

               Jeg har ikke tal på hvor mange der deltog i vores syng sammen arrangement, et arrangement som var strålende og

               Rose vinen hurtig blev tryllet om til hvidvin.

 

               Campingpladsens aktiviteter, som er til gavn for området, støtter vi op om, og er glade for samarbejdet. Vi har erfaret

               at mange af sommerhusejerne gør det samme, og ofte er nede til buffet, vi kan kun beklage at der er nedlagt forbud

               mod musikalsk underholdning.

 

               Jeg sender hver gang jeg bliver gjort bekendt med en aktivitet i området en mail rundt til alle på maillisten.

               Arrangørerne har vendt tilbage med, at der er en del fra området som deltager, ligeledes har flere grundejere takket

               for mine informationer. Det er jo rart at høre folk bruger informationerne.

 

               Jeg har scannet mange sider ind fra fortiden, der er allerede lagt en del op på vores hjemmeside under Set & Sket,

               jeg mangler stadig en del sider endnu. Der ligger mange historier og udfordringer som de forskellige bestyrelser har

               været igennem, for at have skabt det som vi står med i dag. Er der nogle som ligger inde med gamle historier eller

               udklip modtager jeg det gerne. Der har siden sidste generalforsamling været 18.800 besøgende på siden.

 

               Geopark Vestjylland mangler stadig nogle få detaljer for at blive godkendt og optaget i Unesco. En anerkendelse som

               vil give mulighed for bidrag til at fremme vores område, og give mulighed for en ny turistform som man kalder Geoturisme.

 

               Bestyrelsen varetager efter bedste evner 483 grundejeres interesser, der vil altid være noget som ikke alle grundejere

               kan nikke ja til. Men det skal også understreges, at bestyrelsen ikke er en myndighed, og derfor ikke kan gå ind i, om

               privatlivet bliver krænket, eller gå ind i sager som er et anliggende mellem de enkelte grundejere og kommunen eller

               andre myndigheder. Vi kan kun appellere til, at man tager hensyn til hinanden.

 

              Tak til bestyrelsen for det store og gode samarbejde i det forgangne år, tak til revisorer, tak til suppleanter, tak til Gitte

              og Henrik for at vi må være her. Tak til alle som er med til at holde gang i vores forening.

 

              Bruno Grønborg

              Formand for Toftum Bjerges Grundejerforening

           

              Generalforsamlingen godkendte formandens beretning (uden bemærkninger).

 

           4. punkt på dagsordenen.

               Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab. (ses her)

 

               Kasseren gennemgik regnskabet. Årets driftsresultat blev et overskud på kr. 27.276,96.

 

               Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 501.986,33

 

               Anna Bøge stillede spørgsmål til prisfastsættelsen af den nyanskaffede grund. Kassereren svarede at de grunde der er

               prissat til 0 kr. i regnskabet er boldbanen og grenpladsen. Sagen om den nye vej er endnu ikke afsluttet, og denne vil

               først figurere i regnskabet for næste år.

 

              Jørgen Andersen spurgte hvorfor flisning kun er halv så dyr i 2018 som året før. Kassereren svarede hertil at flisning

              betales pr. maskintime, hvorfor den vil variere fra år til år.  

 

               Regnskabet blev godkendt.


           5. punkt på dagsordenen.

               Fastsættelse af kontingent for det næste år.

               Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. / år.

 

               Dette blev vedtaget.


           6. punkt på dagsordenen.

               Indkomne forslag.

               Der er ikke indkommet rettidige forslag til bestyrelsen.     

 

            7. punkt på dagsordenen.

                Valg af bestyrelsesmedlemmer:

                efter tur afgår:

                                                                 Bruno Grønborg              (modtager genvalg)

                                                                 Karin Birch Simonsen      (modtager genvalg)

                                                                 Aksel Ho Andersen          (modtager ikke genvalg)              

 

                Nye kandidater til bestyrelsen var:

                    Michael Hansen, Slugten 4

                    Jørgen Andersen, Gl. Studevej 2

 

                Med fire mulige bestyrelsesmedlemmer overgik generalforsamlingen til skriftlig afstemning. Resultatet heraf var

                Bruno Grønborg; 69 stemmer, Karin Simonsen; 72 stemmer, Jørgen Andersen; 64 stemmer og

                Michael Hansen; 23 stemmer.

 

                Nyt bestyrelsesmedlem er derfor Jørgen Andersen, mens Bruno Grønborg og Karin Simonsen genvalgtes.

 

           8. punkt på dagsordenen.

               Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

               efter tur afgår:

                                                                 Michael Hansen              (modtager genvalg)

                                                                 Søren Kristensen            (modtager ikke genvalg)

 

               Kandidater til suppleanter til bestyrelsen var:

                   Michael Hansen, Slugten 4

                   Vivi Gylding Sørensen, Slugten 3

                   Ella Jensen, Skovbrynet 2

                   Anna Bøge Petersen, Lyngvej 6.

 

 

               Med fire kandidater til 2 pladser måtte generalforsamlingen igen foretage skriftlig afstemning. Resultatet heraf blev:

               Michael Hansen; 40 stemmer, Vivi Gylding Sørensen; 34 stemmer, Ella Jensen; 31 stemmer og Anna Bøge Petersen;

               38 stemmer.

 

               Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes Anna Bøge Petersen, mens Michael Hansen blev genvalgt.

 

          9. punkt på dagsordenen.

              Valg af 1 revisor.

              Efter tur afgår:

                                                                 Inga Kalhøj                    (modtager ikke genvalg)

 

              Som ny revisor valgtes Inger Madsen, Tværvej 3.

 

 

         10. punkt på dagsordenen.

               Valg af 1 revisorsuppleant.

               Efter tur afgår:                            Mona Lynggaard           (modtager ikke genvalg).

 

               Som ny revisorsuppleant valgtes Evin Carlsen.

                                                                                                                   

         11. Eventuelt.


               Arne, Rødevej 21: Ønsker hastigheden på Rødevej nedsat. Kan bestyrelsen gøre noget ved det?


                 Jacob Houe svarede hertil, at nuværende påbudsskilte i givet fald skal udskiftes med anvisningstavler, og at det

                 næppe vil hjælpe på den faktisk kørte hastighed. Vejen frem må være at henstille til at alle kører efter forholdene,

                 så man generer så lidt som muligt.

 

              Poul Erik, Blåbærvej 1: Opfordrer hundeejere til at putte poser i skraldespandene, i stedet for at smide disse i naturen.


                 Bred opbakning hertil, og Bente Sørensen, Barsidalvej 6 supplerede med, at det på tidligere generalforsamling er

                 tilkendegivet, at man gerne må aflevere hundeposer i nærmeste skraldespand.

 

              Torben Møller, Barsidalvej 34 spurgte om bestyrelsen har nogen viden om mulig kloakering i Gl. Toftum.


                 Formanden svarede hertil, at bestyrelsen ikke har hørt noget siden vi modtog information om prøveboringerne.

 

              Formanden spurgte generalforsamlingen om der er stemning for frokost eller aftenfest i tilknytning til fremtidige

              generalforsamlinger.

 

                 Solveig, Slugten 10: Tilkendegav at det er en god ide med en aftenfest.

                 Anna Bøge syntes at arrangementet skulle foregå på campingpladsen, men med musik. Formanden kunne hertil

                 konstatere, at det nuværende musikforbud gælder matriklen, hvorfor Grundejerforeningen ikke vil kunne omgå dette

                 ved at stå som arrangør.

             Formanden anførte, at man (som tidligere) kan opstille et stort telt, evt. på boldpladsen. Her vil man kunne holde fest

             med musik.

                 Dette høstede stort bifald.

 

             Formanden nævnte, at bestyrelsen gerne vil have oplysning om hvor mange der udlejer sommerhuse.

 

             Formanden ønskede en tilkendegivelse af, om der skal gennemføres et ”Syng sammen arrangement” i 2020?

                Der var opbakning hertil, og gerne med bedre vejr.

 

             Formanden orienterede om, at der til efteråret kommer ny entreprenør til tømning af containere. Det vil dog reelt være

             samme chauffør der kører i området.

 

             Afslutningsvis nævnte formanden, at han har fået en del henvendelser / klager over at enkelte bruger naboers

             skraldespande. Han henstillede til, at man – hvis man har problemer med mængden af affald –

             tilkøber en større container. Dette koster et beskedent beløb.

 

 

       11.1. Generelle bemærkninger:

 

             Bente Sørensen, Barsidalvej 6 takkede bestyrelsen – og især vejformand Aksel Ho Andersen – for godt arbejde.

 

       12. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem

             og dirigenten for indsatsen, og rundede generalforsamlingen af.

 

            Hermed var generalforsamlingen slut.


 

                              Dirigent: Jørgen Andersen                            -                            Formand: Bruno Grønborg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Generalforsamling 2018


Den årlige ordinærere generalforsamling blev afholdt på Toftum Bjerges Campingplads

lørdag den 18. august 2018, kl. 10.00.


         Med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.


2. Udpege 2 stemmetæller


3. Formandens beretning v/ Bruno Grønborg


4. Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab v/ Asker Pedersen


5. Fastsættelse af kontingent for det næste år.

     Bestyrelsens forslag uændret!


6. Indkomne forslag:                     

               

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

    efter tur afgår:

Jakob Houe                      (modtager genvalg)

Asker Pedersen                 (modtager genvalg)                     


8. Valg af 2 suppleanter.

     efter tur afgår:

Ejnar Kalhøj                     (modtager ikke genvalg)

Kristian Lynggaard            (modtager ikke genvalg)


9. Valg af 1 revisor.

    efter tur afgår:                           

Sonja B. Christensen         (modtager genvalg)

                                                                       

10. Valg af 1 revisorsuppleant.

      efter tur afgår:

                                Mona Lynggaard                (modtager genvalg)


11. Eventuelt.


                                                                Bestyrelsen                 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag den 18. august 2018.


Referat nr. 1/2018-19 af sekretær Karin Birch Simonsen.


Der var fremmødt 67 husstande til generalforsamlingen.

Der er tilmeldt 78 personer til grundejerfesten i aften.


Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen,


   Formand:  Bruno Grønborg

   Kasserer:  Asker Pedersen

   Sekretær:  Karin Birch Simonsen

   Bestyrelsesmedlem:  Aksel Ho Andersen

   Bestyrelsesmedlem:  Jakob Houe


1. punkt på dagsordenen.

    Valg af dirigent.

    Bestyrelsen foreslog Jørgen Møller, som blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen

    var lovlig indkaldt ifølge Grundejerforeningens vedtægter.


2. Udpegning af to stemmetællere.

    Dirigenten udpegede Inger Madsen og Carl Erik Christensen.3. punkt på dagsordenen.

    Formandens beretning.

   

BESTYRELSENS BERETNING TIL GENEALFORSAMLINGEN I TOFTUM BJERGES GRUNDEJERFORENING

LØRDAG D. 18. AUGUST 2018, KL. 10.00.


Jeg vil hermed gerne redegøre for bestyrelsens aktiviteter det forløbne år. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Herudover har der været en del mail udveksling og telefonsamtaler med grundejere som har haft spørgsmål af forskellig karakter.

 

Bestyrelsens brug af mails giver en hurtig kommunikation, så alle der stiller spørgsmål til bestyrelsen oplever de får svar i løbet af få dage.


FLIS: Der er i den forgangne periode blevet fliset 2 gange. Grundejerne har været flinke til at overholde reglerne for

flisningen, hvilket vi gerne vil takke for.


Bestyrelsen har tidligere opfordret til at bringe beplantning ned i 3 – 5 m højde. Vi vil gerne igen i år rose de grundejere,

der har fulgt opfordringen og fældet gamle grantræer. Det giver lys og luft, og ikke mindst udsigt. Også til glæde for andre.

Bestyrelsen er stadig gerne behjælpelig, hvis der er grundejere som har problemer med for høje træer. Så kan vi få entreprenøren til at fælde disse - for grundejerens regning.

Ligeledes anbefales det man lige tager en snak med naboen inden man klipper i fælles hegn. Der har været enkelte som har glemt dette. Hegnstilsynet kan også benyttes hvis man er i tvivl om beplantning i skel.


Vi henstiller til, at man ikke selv begynder på at fælde buske og træer i det åbne land. Vi har et godt samarbejde med Naturstyrelsen og aftaler med dem hvad vi må beskære og de selv ønsker at beskære. De kommer hvert år og knuser

gyvel og hyben på toppen, som ikke er en naturlig del af beplantningen på de fredede områder. 


Lokalplan 301 er lavet med ønske om at bevare Toftum som et naturområde. Tjek derfor lokalplanen på hjemmesiden

inden I foretager ændringer.


Humlum Vandværk aflæser vandmåleren mandag i uge 51. Vi skal dog stadig selv lukke for vandet. Samtidig kan det

oplyses at vandets hårdhedsgrad er 7,5. (Blødt, hvilket betyder at man kan spare på vaskepulveret).

Jeg vil samtidig takke Vandværket for godt samarbejde, med udsendelse af kontingent opkrævning, samt opdaterede adresselister. Hvis nogen bemærker en unaturlig fugtighed et sted kan det være tegn på ledningsbrud. Så tag derfor

straks kontakt til Vandværket, telefon nr. kan ses på hjemmesiden.


Jeg orienterede i 2014 om at Vejdirektoratet har bevilget 18 mil. kr. til ny cykelsti fra Humlum til Oddesund nord. Stien

er nu blevet anlagt på vest siden af hovedvejen. Der deltog ca. 600 den 11. august ved indvielsen med taler, løb, tur

med Venø Færgen fra Struer til Oddesund og naturligvis også cykling. I 2007 deltog Jakob og jeg sammen med en

gruppe i Humlum i lobby arbejde for cyklesti og hastigheds begrænsning på hovedvejen, så det er rart at se vores

arbejde ikke har været forgæves.

Husk at se til højre når i kører ud på Hovedvejen i Humlum, der kan nemt komme en cyklist nu fra jeres højre side.


Energi Net har hen over vinteren fjernet deres luftledninger, som gik igennem Humlum og ud over Resen Kær, så det er slut med at få svingende strøm.


Vi er igen i år beriget med det blå flag på toppen og ved Jeppes Led, et flag vi nu har haft hvert år siden 1997.


Jeppes Led er solgt, dette medfører at det offentlige toilet på stedet er nedlagt. Vi arbejder sammen med Danmarks Naturfredningsforening på at få Naturstyrelsen og Struer Kommune til at etablere ny toilet bygning, samt at toiletterne

bliver holdt åben hele året.


Sct. Hans bålet blev vi desværre nødt til at aflyse på grund af afbrændings forbuddet, der kom dog lidt vand, men da var aflysningen offentliggjort, med 10 sek.m blæst måtte bålet heller ikke tændes. Så bestyrelsen er enige om at det var den rigtige beslutning.


Der var ca. 70 deltagere ved vores jubilæums arrangement d. 7. juli. Vi havde et par hyggelige timer med fælles sang og fortælling om vandets gang i Toftum.  (kan ses på hjemmesiden)


Campingpladsens aktiviteter, som er til gavn for området, støtter vi op om, og er glade for samarbejdet. Vi har erfaret at mange af sommerhusejerne gør det samme, og ofte er nede til buffet og musikalsk underholdning.


Jeg sender hver gang jeg bliver gjort bekendt med en aktivitet i området en mail rundt til alle på mail listen. Arrangørerne

har vendt tilbage med, at der er en del fra området som deltager, ligeledes har mange grundejere takket for mine informationer. Det er jo rart at høre folk bruger informationerne.


Under overskriften ”Fortiden former fremtiden” har jeg scannet mange sider ind fra fortiden, jeg har allerede lagt en del

op på vores hjemmeside Set & Sket, men mangler stadig mange sider endnu. Der ligger mange historier og udfordringer

som de forskellige bestyrelser har været igennem, for at have skabt det som vi står med i dag.


Geopark Vestjylland mangler stadig nogle få detaljer for at blive godkendt og optaget i Unesco. En anerkendelse som vil

give mulighed for bidrag til at fremme vores område, og give mulighed for en ny turistform som man kalder Geoturisme.

Hvad er en geopark?

En geopark samler videreudviklingen af en række eksisterende aktiviteter, på en fælles udviklingsplatform. Geopark Vestjylland omfatter kommunerne Holstebro, Lemvig, Struer og vores unikke istidslandskab.

Angående Geopark samarbejder vi lokalt med Resen og Humlum Beboerforening i en styregruppe på 6 pers. 2 fra hver forening som skal prøve at samle noget op. Det kræver en stor frivillig indsats hvor alle kan deltage. Så er der nogen

som har noget af historisk værdi modtages dette gerne. I vil kunne læse meget mere på hjemmesiden, som vil blive

opdateret med alt hvad der sker også på dette område. Et spændende projekt.


Der har i år været meget gravearbejde i skrænten ved Røverstuen, hvor der er gravet huler. Naturstyrelsen & Politiet

ønsker ikke at stoppe dette, og henviser til at det er forældrenes eget ansvar at passe på deres børn. Det er træls at forældrene ikke stopper deres børn i at grave. Det giver unødvendigt mere nedfald af skrænterne, og er forbundet med livsfare.


Den nye trappe ved Jeppe’s Led er dårlig afpasset med trinhøjde, som er udregnet af en ingeniør. Den er ikke beregnet til hunde de får kløerne revet af, derfor bær jeres hunde på dette stykke. Trapperne renoveres af Naturstyrelsen, når de

skønner det er nødvendigt. Det er folks eget ansvar at bevæge sig efter forholdene.


Bestyrelsen varetager efter bedste evner 483 grundejeres interesser, der vil altid være noget som ikke alle grundejere kan nikke ja til. Men det skal også understreges, at bestyrelsen ikke er en myndighed, og derfor ikke kan gå ind i, om privatlivet bliver krænket, eller gå ind i sager som er et anliggende mellem de enkelte grundejere og kommunen eller andre myndigheder.


Tak til bestyrelsen for det store og gode samarbejde i det forgangne år, tak til revisorer, tak til suppleanter, tak til Gitte og Henrik for at vi må være her. Tak til alle som er med til at holde gang i vores forening.


Bruno Grønborg

Formand for Toftum Bjerges Grundejerforening


Generalforsamlingen godkendte formandens beretning uden bemærkninger.


4. punkt på dagsordenen.

    Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab.


    Kasseren gennemgik regnskabet. Årets driftsresultat blev et overskud på kr. 76.697


    Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 444.709


    Regnskabet blev godkendt.


5. punkt på dagsordenen.

    Fastsættelse af kontingent for det næste år.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. / år.


    Dette blev vedtaget.


6. punkt på dagsordenen.

    Indkomne forslag.

    Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.     


7. punkt på dagsordenen.

    Valg af bestyrelsesmedlemmer:

    efter tur afgår:

Asker Pedersen           (modtager genvalg)

Jacob Houe               


    Asker Pedersen blev genvalgt. Jacob Houe ønskede, efter 16 år i bestyrelsen, at afgå såfremt nye kræfter var

    villige til at tage over. Dette var ikke umiddelbart tilfældet, hvorfor Jacob Houe accepterede at tage en tørn mere.


8. punkt på dagsordenen.

    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

    efter tur afgår:

Ejnar Kalhøj                 

Kristian Lynggaard.


    Som nye suppleanter til bestyrelsen valgtes.

        Michael Hansen, Slugten 4

        Søren Kristensen, Solbjergvej 26


9. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisor.

    Efter tur afgår:

Sonja B Christensen   (modtager genvalg)


    Sonja B Christensen blev genvalgt for en to-årig periode indtil 2019.


10. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisorsuppleant.

    Efter tur afgår:

Mona Lynggaard         (modtager genvalg).


    Mona Lynggaard blev genvalgt.

             

11. Eventuelt


    Bruno spurgte generalforsamlingen, om årets arrangement ved Røverstuen skulle gentages næste år i en eller

    anden form, med noget musik og fællessang.

    Dette var der stem-ning for.


    Anne Petersen, Lyngvej 6, foreslog tiltag for børn.

    Formanden bemærkede hertil, at tiltag for børn bedst arrangeres i samarbejde med campingpladsen.


    Bruno forespurgte endvidere, om der var stemning for at bestyrelsen arbejder med evt. at arrangere en

    ”mini-festival”, med forskellige gratis bands. Bestyrelsen arbejder videre med dette.


    Bruno forespurgte om grundejerforeningen evt. skulle etablere en Krolf-bane.

    Dette var der ikke stemning for.


    Endelig foreslog Bruno, at bestyrelsen udarbejder skilte til opsætning ved indkørsel til Toftum Bjerge, med oversigtskort

    og oplysninger om evt. (afbrændings)forbud og retnings-linjer for leg på/ved skrænterne. Bruno efterlyste en frivillig til

    at udarbejde skilte på dansk, engelsk og tysk. Vivi fra Slugten vil hjælpe med oversættelse mv. når bestyrelsen har et

    udkast klar.


11.1. Generelle bemærkninger:


    -Helle Olsen, Plantagevej 2, foreslog at arrangere et ”Toftum-mesterskab” i Golf og evt. Petanque. Måske vil

     grundejerforeningen sponsere præmier?

     Bestyrelsen støtter gerne sådanne tiltag.


    -Jørgen Andersen, Gl Studevej 2, spurgte om nogen har kontaktet udlejningsbu-reauerne angående forbud mod

     afbrænding. Det er der ikke, og dette anser besty-relsen ikke ligger inden for foreningens område. Jacob Houe

     supplerede her med at de ovenfor nævnte skilte også vil omfatte opmærksomhed rettet mod evt. forbud.


    -Jacob Houe nævnte tillige, på baggrund af det aflyste Sct. Hans arrangement, at annoncering fremadrettet vil omfatte

     forbehold om aflysning på grund af vejrlig.


    -Preben Holm, Gl. Studevej 12, efterlyste nyt glas i info-skabet ved flaskecontaine-ren.

    Formanden meddelte, at glasset er skiftet for nylig.


    -Preben Holm stillede endvidere spørgsmålstegn ved de store kampesten på Sol-bjergvej, som han fandt meget

    generende.

    Aksel Ho svarede hertil, at han person-ligt var meget tilfreds med stenene, idet de klart nedsætter hastigheden. Han

    anførte endvidere, at kommunen er i dialog med grundejeren, og at stenene er kommet for at blive. Der vil blive

    etableret en eller anden form for markering/advarsel. Preben Holm kommenterede hertil, at der så også godt kunne

    etableres hastigheds dæmpning på Gl. Studevej, hvor der også køres meget stærkt.


    -Lissy Legaard, Snerlevej 1, gjorde opmærkning på at der i Humlum fiskerleje er etableret fartdæmpere med

    gl. brandslanger. Dette virker meget effektivt.


12. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

    Formanden takkede dirigenten for indsatsen, og rundede generalforsamlingen af.


Hermed var generalforsamlingen slut.


Dirigent, Jørgen Møller - Formand, Bruno Grønborg

---------------------------------------------------------


Der deltog 78 i aftenfesten som alle havde en fornøjelig aften.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Generalforsamling 2017


Den årlige ordinære generalforsamling blev afholdt på Toftum Bjerges Campingplads,

lørdag den 12. august 2017, kl. 10.00.


Med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.


2. Udpege 2 stemmetæller


3. Formandens beretning v/ Bruno Grønborg


4. Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab v/ Asker Pedersen


5. Fastsættelse af kontingent for det næste år.

     Bestyrelsens forslag uændret!


6. Indkomne forslag:   

    Ingen forslag

             

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

    efter tur afgår:

Bruno Grønborg            (modtager genvalg)

Karin Simonsen             (modtager genvalg)

                                        Aksel Ho Andersen         (modtager genvalg)                     


8. Valg af 2 suppleanter.

     efter tur afgår:

Ejnar Kalhøj                  (modtager genvalg)

Kristian Lynggaard         (modtager genvalg)


9. Valg af 1 revisor.

    efter tur afgår:                 

Inga Kalhøj                   (modtager genvalg)

                                                                       

10. Valg af 1 revisorsuppleant.

     efter tur afgår:

                        Mona Lynggaard             (modtager genvalg)

     

11. Eventuelt.


Bestyrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 


Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag den 12. august 2017.


Referat af sekretær Karin Birch Simonsen.


Der var fremmødt 63 husstande til generalforsamlingen.

Der er tilmeldt 54 personer til grundejerfesten i aften.


Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen,


    Formand:                    Bruno Grønborg

    Kasserer:                    Asker Pedersen

    Sekretær:                   Karin Birch Simonsen

    Bestyrelsesmedlem:     Aksel Ho Andersen

    Bestyrelsesmedlem:     Jakob Houe


1. punkt på dagsordenen.

    Valg af dirigent.

    Bestyrelsen foreslog Jørgen Møller, som blev valgt og takkede for valget. Han konstatere-de at generalforsamlingen

    var lovlig indkaldt ifølge Grundejerforeningens vedtægter.


2. Udpegning af to stemmetællere.

    Dirigenten udpegede Ove Sørensen og Inger Madsen. De takkede begge ja.


3. punkt på dagsordenen.

    Formandens beretning.


    BESTYRELSENS BERETNING TIL GENEALFORSAMLINGEN I TOFTUM BJERGES GRUNDEJERFORENING

    LØRDAG D. 12. AUGUST 2017, KL. 10.00.


    Jeg vil hermed gerne redegøre for bestyrelsens aktiviteter det forløbne år. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

    Herudover har der været afholdt møder med grundejere ofte på de enkelte lokaliteter, hvor der er drøftet vedligeholdelse

    af veje, stier og beskæring.

    Bestyrelsen bruger mails og tilstræber en hurtig kommunikation, så alle der stiller spørgsmål til bestyrelsen oplever

    de får svar i løbet af få dage.


    FLIS: Der er i den forgangne periode blevet fliset 2 gange. Grundejerne har været flinke til at overholde reglerne for

    flisningen, hvilket vi gerne vil takke for.


    Bestyrelsen har tidligere opfordret til at bringe beplantning ned i 3 – 5 m højde. Vi vil gerne rose de grundejere, der har

    fulgt opfordringen og fældet gamle grantræer. Det giver lys og luft, og ikke mindst udsigt. Også til glæde for andre.

    Bestyrelsen er stadig gerne behjælpelig, hvis der er grundejere som har problemer med for høje træer. Så kan vi få

    entreprenøren til at fælde disse - for grundejerens regning.

    Ligeledes anbefales det man lige tager en snak med naboen inden man klipper i fælles hegn. Hegnstilsynet kan også

    benyttes hvis man er i tvivl om beplantning i skel.


    Vi henstiller til, at man ikke selv begynder på at fælde buske og træer i det åbne land. Vi har et godt samarbejde med

    Naturstyrelsen og aftaler med dem hvad vi må beskære og de selv ønsker at beskære, de kommer hvert år og knuser

    gyvel og hyben på toppen, som ikke er en naturlig del af beplantningen på de fredede områder. 


    Lokalplan 301 er lavet med ønske om at bevare Toftum som et naturområde. Tjek derfor lokalplanen på hjemmesiden

    inden I foretager ændringer.


    Humlum Vandværk aflæser vandmåleren mandag i uge 51. Den nye digitale aflæsning giver en bedre og mere præcis

    aflæsning. Det har betydning for korrekt afregning af vandafgiften, og det er rart vi ikke selv skal aflæse mere. Vi skal

    dog stadig selv lukke for vandet. Samtidig kan det oplyses at vandets hårdhedsgrad er 7,5. (Blødt, hvilket betyder at

    man kan spare på vaskepulveret).

    Jeg vil samtidig takke Vandværket for godt samarbejde, med udsendelse af kontingent opkrævning, samt opdaterede

    adresselister. Hvis nogen bemærker en unaturlig fugtighed et sted kan det være tegn på ledningsbrud. Så tag derfor

    straks kontakt til Vandværket.


    Jeg orienterede i 2014 om at Vejdirektoratet har bevilget 18 mil. kr. til ny cykelsti fra Humlum til Oddesund nord. Stien

    bliver anlagt på vest siden af hovedvejen og blev annonceret færdig i 2015. Sommerhusejerne ved vandkanten i

    Oddesund protesterede over at stien kom for tæt på dem, hvilket resulterede i at byggeriet blev udskudt. Der er nu

    blevet eksproprieret og anlægsarbejdet er i fuld gang og forventes afsluttet inden årets udgang.


    Energi Net har på den 47 kilometer lange strækning mellem transformerstationen i Struer og transformerstationen i

    Bedsted lagt et 150 kilovolt kabelsystem. Kablerne skal erstatte den eksisterende 150 kV luftledning, som fjernes, når

    kablerne er sat i drift i 2017.

    I Oddesund fjernes de to eksisterende overgangsstationer. Under Oddesund er etableret den nye kabelforbindelse ved

    en styret underboring. I vores område fjernes de store master som adskiller området mellem Toftum og Humlum når

    kablet tages i brug.


    Vi er igen i år beriget med det blå flag på toppen og ved Jeppes Led, et flag vi nu har haft hvert år siden 1997.


    Selv om himmelen gav os lidt vand, var der igen i år stort fremmøde til Sct. Hans bålet, ca. 180 deltog. Vi fik en flot

    båltale af Formanden for kultur-og fritid Flemming Odde, Katja Bjerring, Humlum var igen i år forsanger som hun

    klarede flot.


    Jeppe’s Led, hvor Cafeteriet blev bygget i 1970, er af Naturstyrelsen blevet udmatrikuleret og sendt i udbud, spændende

    hvem det bliver solgt til.


    Campingpladsens aktiviteter, aktiviteter som er til gavn for området, støtter vi op om, og er glade for samarbejdet.

    Vi har erfaret at mange af sommerhusejerne gør det samme, og ofte er nede til buffet og musikalsk underholdning.


    Jeg sender hver gang jeg bliver gjort bekendt med en aktivitet i området en mail rundt til alle på mail listen,

    Arrangørerne har vendt tilbage med, at der er en del fra området som deltager, ligeledes har flere grundejere takket for

    mine informationer. Det er jo rart at hører folk bruger informationerne.


    Under overskriften ”Fortiden former fremtiden” har jeg scannet mange sider ind fra fortiden, jeg har allerede lagt en del

    op på vores hjemmeside Set & Sket, men mangler stadig mange sider endnu. Der ligger mange historier og udfordringer

    som de forskellige bestyrelser har været igennem, for at have skabt det som vi står med i dag.


    Geopark Vestjylland har eller har haft besøg fra juryen i Europa, som skal vurdere om Geopark Vestjylland kan optages i

    Unesco. En anerkendelse som vil give mulighed for bidrag til at fremme vores område, og give mulighed for en ny

    turistform som man kalder Geoturisme.

    Hvad er en geopark?

    En geopark samler videreudviklingen af en række eksisterende aktiviteter, på en fælles udviklingsplatform. Geopark

    Vestjylland omfatter kommunerne Holstebro, Lemvig, Struer og vores unikke istidslandskab.

    Angående Geopark samarbejder vi lokalt med Resen og Humlum Beboerforening i en styregruppe på 6 pers. 2 fra hver

    forening som skal prøve at samle noget op. Det kræver en stor frivillig indsats hvor alle kan deltage. Så er der nogen

    som har noget af historisk værdi modtages dette gerne. I vil kunne læse meget mere på hjemmesiden, som vil blive

    opdateret med alt hvad der sker også på dette område. Et spændende projekt. (Afsnittet flyttet op)


    Har I været oppe og nyde udsigten fra Baunehøjen øst for Humlum Kirke, der er en bænk hvor man kan sidde og få

    en kop medbragt kaffe eller anden form for væske.

    Om Baunehøjen, der stod i forbindelse med Baunehøjene i Gimsing og Resen ved man, at den med sikkerhed sidst var

    i brug under den såkaldte ”slavekrig” i 1848. I klart vejr kan ses 13 Kirker.


    Bestyrelsen varetager efter bedste evner 483 grundejeres interesser, der vil altid være noget som ikke alle grundejere

    kan nikke ja til. Men det skal også understreges, at bestyrelsen ikke er en myndighed, og derfor ikke kan gå ind i, om

    privatlivet bliver krænket, eller gå ind i sager som er et anliggende mellem de enkelte grundejere og kommunen eller

    andre myndigheder.


    Tak til bestyrelsen for det store og gode samarbejde i det forgangne år, tak til revisorer, tak til suppleanter, tak til Gitte

    og Henrik for at vi må være her. Tak til alle som er med til at holde gang i vores forening.


    Bruno Grønborg

    Formand for Toftum Bjerges Grundejerforening


  Bemærkninger:     


    -Camilla Vigelsø Kærvej 13, Stor ros til bestyrelsen for deres arbejde. Hurtigt svar på mail og vejformanden er også

    hurtig til at rykke ud. Dejligt informationsniveau og helt fantastisk at vi er så velkomne på campingpladsen.

    God informativ hjemmeside.

 

  Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.


4. punkt på dagsordenen.

    Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab (er lagt ud på Grundejerforenin-gens hjemmeside).


    Kasseren gennemgik regnskabet. Årets driftsresultat blev et overskud på kr. 11.431,43.


    Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 368.012,67.


  Bemærkninger til regnskabet:


    -Jørgen Andersen, Gl. Studevej 2 forespurgte til muligheden for at få asfalteret vejen op til campingpladsen, da det

    er her der kører flest biler. Formanden meddelte hertil, at Struer kommune ikke vil acceptere at der asfalteres i

    sommerhusområdet. Eneste undtagelse er ved enden af Rødevej. Vejformanden supplerede med at de tre veje der

    oftest bliver renoveret og skrabt er Gl. Studevej, Gl. Landevej og Rødevej. I øvrigt er der ingen problemer med huller

    i vejene, hvis man overholder fart-grænsen på 30 km/t ☺.


  Regnskabet blev godkendt.


5. punkt på dagsordenen.

    Fastsættelse af kontingent for det næste år.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. / år.


  Dette blev vedtaget.


6. punkt på dagsordenen.

    Indkomne forslag.

    Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.     


7. punkt på dagsordenen.

    Valg af bestyrelsesmedlemmer:

    efter tur afgår:

     Bruno Grønborg                   (modtager genvalg)

     Karin Birch Simonsen           (modtager genvalg)

     Aksel Ho Andersen               (modtager genvalg)                 


   Alle blev genvalgt.


8. punkt på dagsordenen.

    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

    efter tur afgår:

     Ejnar Kalhøj                        (modtager genvalg)             

     Kristian Lynggaard               (modtager genvalg)


   Begge modtog genvalg.


9. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisor.

    Efter tur afgår:

     Inga Kalhøj                         (modtager genvalg).


   Inga Kalhøj blev genvalgt.


10. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisorsuppleant.


    Efter tur afgår:

     Mona Lynggaard                   (modtager genvalg).


   Mona Lynggaard blev genvalgt.

             

11. Eventuelt.


11.1. Generelle bemærkninger:


    -Slugten 4, Michael Hansen, Spørger ind til trappen ved Jeppes led. Hvad skal der ske med den? Har hørt at

    Naturstyrelsen måske ikke vil fortsætte med at vedligeholde trappen.

    Jakob Houe svarer, at vi ikke er bekendt med at trappen skal nedlægges, og kommer det på tale vil bestyrelsen aktivt

    gå ind i sagen, ligesom da vi blev tilbudt at købe grenpladsen.


12. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Afslutningsvis orienterede formanden om at der i

     2017 har været 20 ejerskifter, enten ved salg eller familieoverdragelse. Formanden takkede dirigenten for indsatsen,

     og rundede generalforsamlingen af.


Hermed var generalforsamlingen slut.


Dirigent, Jørgen Møller   -  Formand, Bruno Grønborg

--------------------------------------------------------

                           

Der deltog 55 i vores fornøjelige aftenfesten med god mad og dygtige musikker som stod for underholdningen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Generalforsamling 2016


Den årlige ordinære generalforsamling blev afholdt på Toftum Bjerges Campingplads,

lørdag den 13. august 2016, kl. 10.00.


Med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Udpege 2 stemmetæller


3. Formandens beretning v/ Bruno Grønborg


4. Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab v   / Asker Pedersen


5. Fastlæggelse af kontingent for næste år.

    Bestyrelsen forslag uændret


6. Indkomne forslag

    1 Forslag fra bestyrelsen


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

    efter tur afgår:

                         Jakob Houe             (modtager genvalg)

                         Asker Pedersen        (modtager genvalg)


8. Valg af 2 suppleanter

    efter tur afgår:

                         Ejnar Kalhøj            (modtager genvalg)

                         Kristian Lynggaard   (modtager genvalg)


9. Valg af 1 revisor

    efter tur afgår:

                         Sonja B. Christensen (modtager genvalg)


10. Valg af 1 revisorsuppleant

      efter tur afgår:

                         Mona Lynggard         (modtager genvalg)


11. Eventuelt


Bestyrelsen--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag den 13. august 2016.


Referat af sekretær Karin Birch Simonsen.


Der var fremmødt 82 husstande til generalforsamlingen.

Der er tilmeldt 69 personer til grundejerfesten i aften.


Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen,


   Formand                Bruno Grønborg

   Kasserer                 Asker Pedersen

   Sekretær                Karin Birch Simonsen

   Bestyrelsesmedlem  Aksel Ho Andersen

   Bestyrelsesmedlem  Jakob Houe


1. punkt på dagsordenen.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Jørgen Møller, som blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen

var lovlig indkaldt ifølge Grundejerforeningens vedtægter.


2. Udpegning af to stemmetællere.

Dirigenten udpegede Carl Erik Christensen og Inger Madsen. De takkede begge ja.


3. punkt på dagsordenen.

Formandens beretning.BESTYRELSENS BERETNING TIL GENEALFORSAMLINGEN I TOFTUM BJERGES GRUNDEJERFORENING

LØRDAG D. 13. AUGUST 2016, KL. 10.00.


Jeg vil hermed gerne redegøre for bestyrelsens aktiviteter det forløbne år. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Herudover har der været afholdt møder med grundejere ofte på de enkelte lokaliteter, når der er drøftet vedligeholdelse

af veje, stier og beskæring.

Bestyrelsen bruger mails og finder svar på mange spørgsmål på internettet, dette giver en hurtigere kommunikation,

så alle der stiller spørgsmål til bestyrelsen oplever de får et hurtigt svar.


FLIS: Der er i den forgangne periode blevet fliset 2 gange. Grundejerne har været flinke til at overholde reglerne for

flisningen, hvilket vi gerne vil takke for.


Bestyrelsen taler hvert år om at beplantning skal ned i 3 m – 5 m højde. Husk træer som er gået ud eller er vissen i

toppen skal fjernes, det vil pynte på området. Ligeledes gøres opmærksom på at beplantningen skal holdes på egen

grund, være klippet og adgangsforholdene skal være i orden så renovations bilen og udrykningskøretøjer kan passere.

Bestyrelsen er gerne behjælpelig hvis der er grundejere som har problemer med for høje træer, så kan vi få entreprenøren

til at fælde disse for grundejerens regning.

Ligeledes anbefales det man lige tager en snak med naboen inden man klipper i fælles hegn. Hegnstilsynet kan også

benyttes hvis man er utilfreds med beplantning i skel.

Der vil blive sendt en maskine rundt og beskære træerne som hænger udover det tilladte i forbindelse med næste flisning.

Bestyrelsen overvejer om vi skal afsætte et beløb hvert år så grundejere kan søge om et tilskud til fældning af de høje

graner, som alle gerne vil af med, og ikke er pæne mere. Det er ret bekostelig at få fjernet træerne, og afholder flere fra

at foretage fældningen.


Vi henstiller til at man ikke selv begynder på, at fælde buske og træer i det åbne land. Vi har et godt samarbejde med Naturstyrelsen og aftaler med dem hvad vi må beskære og de selv ønsker at beskære, de kommer hvert år og knuser

gyvel og hyben på toppen, som ikke er en naturlig del af beplantningen på de fredede områder.

Vi havde desværre en dårlig oplevelse med, at der var en grundejere som ødelagde beplantningen omkring kærestebænken ved Røverstuen. Vi har bekostet en dyr oprydning efterfølgende.

 

Jeg har flere gange haft kontakt til værgen som står for administrationen af Tværvej 11, det ser ud til, at min henvendelse

har båret frugt og ejendommen er nu blevet solgt.


Bestyrelsen erfarede, at der var en anden grundejerforening, som blev draget til ansvar for en person skade på et område

som grundejerforeningen havde ansvar for, de blev dømt til at betale en stor erstatning. Vi har derfor tegnet 2 forsikringer bestyrelsesansvar og en ansvarsforsikring, pris årligt kr. 6.400, vil fremgå på næste års regnskab. 


Stormene og den megen regn i vinter har været ualmindelig hård ved skrænterne igen, men trapperne led heldigvis ikke

de store skader i år, og det der skulle repareres, blev straks udbedret af Naturstyrelsen efter vi havde henvendt os til dem.


Vi fik en henvendelse fra en grundejer om at jernskroget på stranden, var til fare for både mennesker og dyr. Efter en henvendelse til Struer Kommune blev den fjernet i løbet af 2 dage.

Kommunen pointerede dog, at det ikke var deres problem da den lå på privat strand, men blev fjernet af hensyn til, at vi

igen i år kunne få det blå flag.


Bestyrelsen indskærper at man overholder Lokalplan 301 (link på hjemmesiden) således vi undgår at få store flisepartier

m.m. i området, der må kun nedlægges fliser fra vej til indgangsdør i en bredde af 1 m, der må ikke bruges skærver, fliser

i indkørsel skal være græsarmerings fliser, der må kun plantes levende hegn ud til veje og stier. Der må ikke bruges hardie plader som udvendig beklædning og stakit. Jeg har påtalt det et par gange, at der bruges skærver, men i et enkelt stående tilfælde fået at vide de var ligeglade med lokalplanen, når andre kan, kan jeg det også. Jeg ved ikke om det bliver mere

lovlig med en sådan indstilling. Se lokalplanen på hjemmesiden inden I foretager ændringer.


Humlum Vandværk udskiftede vandmålere til digitale i hele Toftum og Humlum sidste år, det har givet dem en bedre og

mere præcis aflæsning, som har stor betydning for korrekt afregning af vandafgiften, det er rart vi ikke skal aflæse mere.

Men vi skal dog stadig selv lukke for vandet.

Jeg vil samtidig takke for godt samarbejde, med udsendelse af kontingent opkrævning, samt opdaterede adresselister. 


Jeg orienterede i 2014 om at Vejdirektoratet har bevilget 18 mil. Til ny cykelsti fra Humlum til Oddesund nord, stien bliver anlagt på vest siden af hovedvejen og blev annonceret færdig i 2015. Sommerhusejerne ved vandkanten i Oddesund protesterede over at stien kom for tæt på dem, hvilket resulterede i at byggeriet blev udskudt til 2016 - 2017.


Vejdirektoratet har et større renoveringsarbejde af broklappen i gang på Oddesundbroen med lukning af broen for gennemsejling, samt flere lukninger om natten for kørsel til følge. Renoveringen er indstillet i øjeblikket, arbejdet

genoptages i september hvor de samme gener genopstår. Arbejdet forventes afsluttes omkring oktober.


Energi net graver nye højspændingskabler ned imellem Bedsted og Struer, og har haft 3 store styrede underboringer i

gang ved Oddesund, og skal også bore under Kilen en lille strækning på 700m. Arbejdet forventes afsluttet i 2017, så

kommer vi af med de store master som adskiller området mellem Toftum og Humlum.


Vi er igen i år beriget med det blå flag på toppen og ved Jeppes Led, et flag vi nu har haft hvert år siden 1997.


Selv om himmelen gav os en voldsom regnbyge kl. 19.30 Var der igen i år stort fremmøde til Sct. Hans bålet, ca. 230

deltog + elever fra en Tjekkisk ungdomsskole som hvert år besøger elever fra Gimsing Skole. Vi fik en flot båltale af Borgmester Mads Jakobsen, og havde i år fået Katja Bjerring, Humlum til at synge for.


Jeg har haft kontakt til Airnet, Hjerm angående hurtigere internet, de ville kikke på mulighederne, men jeg har trods

2 rykker, ikke fået nogen svar endnu. Bestyrelsen går ikke videre med dette.


Campingpladsens aktiviteter, aktiviteter som er til gavn for området, støtter vi op om, og er glade for samarbejdet. Vi har erfaret at mange af sommerhusejerne gør det samme, og ofte er nede til buffet og musikalsk underholdning.


Jeg sender hver gang jeg bliver gjort bekendt med en aktivitet i området en mail rundt til alle på mail listen, er der nogen

som ønsker at deltage i de forskellige Pilgrimsvandringer så meddeler jeg også gerne disse. Arrangørerne har vendt tilbage med, at der er en del fra området som deltager, ligeledes har flere grundejere takket for mine informationer. Det er jo rart

at hører i bruger informationerne.


Under overskriften Fortiden former fremtiden har jeg scannet mange sider ind fra fortiden, jeg har allerede lagt en del op

på vores hjemmeside set & sket, men mangler stadig mange sider endnu. Der ligger mange historier og hvilke udfordringer

de forskellige bestyrelser har været igennem, for at have skabt det som vi står med i dag.


Geopark Vestjylland.

Hvad er en geopark?

En geopark samler videreudviklingen af en række eksisterende aktiviteter, på en fælles udviklingsplatform.

Geopark Vestjylland omfatter kommunerne Holstebro, Lemvig, Struer og vores unikke istidslandskab.

Geopark Vestjylland arbejder frem mod en Unesco anerkendelse, en anerkendelse som vil give mulighed for bidrag fra

Unesco til at fremme vores område, og give mulighed for en ny turistform som man kalder Geoturisme. (Har i været oppe

og nyde udsigten fra højen øst for Humlum Kirke, der er en bænk deroppe, så man kan sidde og få en kop medbragt kaffe eller anden form for væske).

Vi er gået ind i et samarbejde angående Geoparken med Resen og Humlum Beboerforening og nedsat en styregruppe på

6 pers. 2 fra hver forening som skal prøve at få samlet noget op. Vi lægger op til et borgermøde i oktober. Det kræver en

stor frivillig indsats hvor alle kan deltage og evt. bidrage med noget. I vil kunne læse meget mere på hjemmesiden, som

vil blive opdateret med alt hvad der sker også på dette område. Et spændende projekt.


Dagbladet skrev d. 14. januar at Dansk Paraglider Union og Struer Kommune havde indgået en samarbejdsaftale om

afvikling af flyvestævner ved Venø Borg, Lindtorp Flyveplads og Toftum Bjerge. Vi protesterede over et sådant tiltag og

gjorde Kommunen opmærksom på hvilke problemer dette kunne medføre i Toftum. Efter byrådet havde godkendt samarbejdsaftalen udtaler Formanden for fritidsområdet Flemming Odde at han kun havde modtaget 1 klage og ikke

kendte til, at det kunne give problemer med et sådant tiltag. Vores protest blev afvist med en begrundelse om, at det

var en administrativ afgørelse. Vi tillod os derfor at bede om en orientering hvis der skulle afholdes flyvestævne, så vi

havde mulighed for at orientere sommerhus ejerne om et sådant stævne. Formanden for det berørte udvalg i Kommunen

tror det vil tiltrække en masse turister.


Jeg er d. 28. juli desværre blevet offer for nyhedernes fejlfortolkning. Jeg troede jeg havde en seriøs drøftelse med både Dagbladet og tvmidt vest, hvor drøftelsen gik ud på paraglidernes aktiviteter og betydning for Toftum. Vi havde en snak

om de gener som påvirker sommerhusejerne på skrænterne. Ligeledes fremhævede jeg den store værdi paragliderne har

for sommerhusudlejningen, campingpladsen og butikkerne i Humlum. De bruger mange penge i området, som er til gavn

for de omtalte, og området som helhed. Pressen orienterede ikke mig om hvad det skulle bruges til, som om der var en konflikt og mangel på dialog. Vi har haft mange konstruktive møder og fin dialog med Paragliderunionen

d. 14. oktober 2014, som endte ud i skiltningen på P-pladsen. Et skilt som diverse Myndigheder har godkendt.


Bestyrelsen varetager efter bedste evner 483 grundejeres interesser, der vil altid være noget som ikke alle grundejere kan nikke ja til.


Bestyrelsen er ikke en myndighed og kan derfor ikke gå ind i om privatlivet bliver krænket.


Tak til bestyrelsen for det store og gode samarbejde i det forgangne år, tak til revisorer, tak til suppleanter, tak til Gitte og Henrik for at vi må være her. Tak til alle som er med til at holde gang i vores forening.


Bruno Grønborg

Formand


Bemærkninger:     

   -  Bjarne Svendsen, Kildevej 11: Bakkede op om bestyrelsens opfordring til at beskære høje træer. Specielt området

   omkring branddammen trænger, men det gælder sikkert også andre steder. Stillede endvidere spørgsmålstegn til

   formandens henstilling om – i over-ensstemmelse med Lokalplanen – ikke at anvende Hardie-planker (eller andre

   vedligeholdelsesfrie materialer). Dette er ikke hensigtsmæssigt i vore dage, hvor disse materialer i høj grad ligner træ.

   Endvidere vil det være en lettelse for mange husejere hvis de ikke jævnligt skal male træværk. Bestyrtelsen bør

   fremadrettet arbejde for at få ændret lokalplanen, så disse materialer kan anvendes. 

   Jacob Houe svarede, at der efter hvad bestyrelsen ved ikke er planer om at revidere Lokalplanen. Tillige vurderes det at

   Grundejerforeningen kun har ringe indflydelse på udarbejdelse af Lokalplanen.

 

   -  Anna Kristensen, Plantagevej 93: Læste på forhånd skrevne kommentarer op om paraglidersagen. Hun har dog fået

   fyldestgørende svar i formandens beretning.


   - Birthe Mogensen, Gl. Studevej 5: Opfordrede til at beskære buskene ved stisyste-merne bedre.


   - Mette Pedersen, Plantagevej 26: Spurgte ind til trappens tilstand (ved P-pladsen), og om Grundejerforeningen kunne

   gøre noget ved dette. Jacob Houe svarede, at trappen er Naturstyrelsens ansvar, og at vi ikke må gøre noget ved denne.

   Bestyrelsen vil dog tage kontakt til Naturstyrelsen omkring problemet.


   - Ole Larsen, Tværvej 2: Spurgte vedrørende trappen ind til om hvem der har ansva-ret hvis der sker ulykker på trappen.

   Jacob Houe svarede at dette også er Natursty-relsens ansvar.


   - Camilla Vigelsø, Kærvej 15: Stillede spørgsmål omkring beskæring af træer og bu-ske på bl.a. Gl. Studevej, hvor biler

   og fodgængere dårligt kan passere hinanden. Jacob Houe svarede, at bestyrelsen tidligere har praktiseret at lægge en

   seddel i folks postkasser med anmodning om at beskære bevoksningen. Det vil vi fortsat gøre, evt. pr. mail. Bestyrelsen

   ser på dette, og vejformanden vil tage kontakt til på-gældende grundejere og evt. lade entreprenøren beskære.


   - Camilla Vigelsø kommenterede igen at vejene mange steder var smalle, og dermed farlige for gående. Formanden

   opfordrede til at man kigger på hjemmesiden for at se hvor brede de enkelte veje (inklusive rabatter) skal være, og

   rydde i overensstemmelse hermed.   


   - Camilla Vigelsø spurgte ind til om bestyrelsen tager fat i lovovertrædere, som ikke overholder Lokalplanen. Formanden

   svarede hertil, at bestyrelsen ikke har myndig-hedsansvar, og at vi ikke laver anmeldelser til kommunen. Han bemærkede

   endvidere, at kommunen ikke har ressourcer til at kontrollere lokalplanens overholdelse.   


   - Jørgen Nielsen, Gl. Studevej 11 (1938): Synes at der køres meget stærkt på vejene, især posten. Jacob Houe svarede,

   at bestyrelsen tidligere har rettet henvendelse til postmesteren om dette, og det gør vi igen.


   - Birthe Mogensen, Gl. Studevej 5: Bemærkede vedrørende vedligeholdelse af veje at kommunen jo er vejmyndighed,

  så bestyrelsen opfordres til at holde sig inden for lovens rammer når man evt. beskærer langs vejene.

  Birthe Mogensen foreslog endvidere, at grundejerforeningen søger en fælles dispensation for brug af vedligeholdelsesfrie

  materialer.

 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

 

Jeg vil slutte af med disse tekst linjer fra Sigfred Pedersen sang vist er det vår som er graveret på vores granitbænk ved Røverstuen ”Øllerne klukker og lærkerne slår. Lærkerne klukker og øllerne slår”. Så er der øl & kaffepause.


4. punkt på dagsordenen.

Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab (se link på dagsorden).


Kasseren gennemgik regnskabet. Årets driftsresultat blev et overskud på kr. 27.961,21. Dette anses for tilfredsstillende.


Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 394.549,99.


Bemærkninger til regnskabet:


   - Betina Blæhr, Engdiget 2: Spurgte ind til en række punkter i regnskabet (Bestyrelsens (Asker) svar anført efter de

   enkelte punkter):


   Pris på flisning?: Det er vedtaget på tidligere generalforsamling, at der skal bruges midler til flisning. Asker nævnte

   tillige historikken omkring flisning, hvor Struer kommune tidligere har betalt udgiften.

   Udgift til grundejerfest?: Denne er dyrere, idet festen nu er flyttet til en aftenfest inklusive musik.

   Porto?: Asker forklarede samarbejdet med Vandværket omkring inddrivelse af kontingent, som sparer foreningen for

   store portoudgifter. Den faktiske udgift til porto for 2015 er på 420,- kr. Herudover betales 14.000,- kr. til Vandværket

   for deres arbejde.

   Administration?: Honorar til bestyrelsesmedlemmerne og dermed dækning af disses udgifter til møder, tlf., PC mv.

   Udgift til Hjemmeside?: Det er på generalforsamling i 2013 vedtaget, at der årligt må anvendes op til 25.000,- kr. til

   udvikling og vedligeholdelse af hjemmesiden.

   Anvendelse af likvide midler?: Der skal være penge til uforudsete udgifter. Vejene er en stor udfordring, og kraftige

   regnskyl kan hurtigt medføre betragtelige udgifter på op til 50- 100.000,- kr.


Regnskabet blev godkendt.


5. punkt på dagsordenen.

Fastsættelse af kontingent for det næste år.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. / år.


Dette blev vedtaget.


6. punkt på dagsordenen.

Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag fra grundejerne. Forslag fra bestyrelsen vedrørende evt. køb af Jeppes Led behandles under  Evt. punkt 11.2     


7. punkt på dagsordenen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

efter tur afgår:

Jacob Houe         (modtager genvalg)

Asker Pedersen   (modtager genvalg)                                   


Jacob Houe og Asker Pedersen blev begge genvalgt.


8. punkt på dagsordenen.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

efter tur afgår:

Ejnar Kalhøj                 (modtager genvalg)             

Kristian Lynggaard        (modtager genvalg)


Begge modtog genvalg.


9. punkt på dagsordenen.

Valg af 1 revisor.

Efter tur afgår Sonja B. Christensen  (modtager genvalg).


Sonja B. Christensen blev genvalgt.


10. punkt på dagsordenen.

Valg af 1 revisorsuppleant.


Efter tur afgår Mona Lynggaard   (modtager genvalg).


Mona Lynggaard blev genvalgt.

             

11. Eventuelt


11.1. Generelle bemærkninger:


   - Bente Sørensen, Barsidalvej 6: Udtrykte stor ros for meget flotte veje. De har aldrig været i bedre stand.

   Roser tillige bestyrelsen for at reagere hurtigt ved henvendelser.


   - Torben Møller, Barsidalvej 34: Ikke enig i at alle veje er i god stand. Specielt Rødevej og Gl. Studevej er der

   problemer med. Aksel svarede hertil, at Torben har ret i at disse to veje er en udfordring. Tillige har vejret drillet

   meget i år.

 

   - Bente Sørensen, Barsidalvej 6:  Enig med Torben Møller vedrørende Rødevej, men så længe der ikke må anvendes

   anden vejbelægning (end grus) er vi udfordret.


   - Margit Kjær, Hybenvej 1: Stillede forslag om at beplante langs Solbjergvej og ind til P-pladsen (flisningsarealet).

   Hun syntes at dette ville forskønne området. Formanden ser ingen grund til at beplante dette område, og der var

   generel enighed herom.


   - Claus Bertelsen, Gl. Studevej 6: Stillede spørgsmål om hvordan det gik med salget af jordstykket langs med vejen

   ved Campingpladsen. Mindedes ikke at have fået svar på de skriftlige spørgsmål han havde stillet. Formanden svarede

  (efter kontrol at gamle referater), at generalforsamlingen i 2013 har bemyndiget bestyrelsen til at arbejde videre med

  salget af dette areal til Campingpladsen. Salget er ikke endeligt afsluttet, og der afventes at campingpladsen får bragt

  papirer vedrørende tinglysning i orden. Campingpladsen har dog fået råderet over området.


  - Steffen Møller, Gl. Studevej 29: Orienterede om paraglidersagen set fra hans synspunkt. Han er også blevet fanget i

  mediestormen, og beklager at journalisterne tager det saglige fra og kun går efter den gode historie. Han pointerede,

  at han ikke har noget imod paragliderne, men at disse naturligvis skal overholde gældende lovgivning. Han supplerede

  dette med at citere diverse paragraffer omkring færdsel i luften, og kom med eksempler på hvordan han og familie er

  blevet chikaneret på deres matrikel.


  - Birthe Mogensen, Gl. Studevej 5: Toftum er et dejligt naturområde, og det er træls at blive chikaneret. Selvfølgelig

  må folk benytte stranden, selv om denne også er privatejet. Og det er OK at Struer Kommune profilerer kommunen,

  men drageflyverne skal overholde reglerne.


  - Mikael Hesselvig, Tranebærvej 3: Spørger om der er taget initiativ til strandrensning? Og hvad er værdien af de grunde

  som foreningen ejer? Asker svarer, at disse grunde er sat til 0,- kr, og at vi ikke betaler grundskyld for disse grunde, som

  i øvrigt ikke må bebygges.  Med hensyn til strandrensning svarer Aksel, at han holder øje med vejrudsigten, og hvis det

  bliver badevejr vil der blive iværksat oprensning på stranden, for vores regning. Uagtet at dette principielt ikke er

  Grundejerforeningens ansvar.


  - Ole Sørensen, Gl. Studevej 14: Roste bestyrelsen for det gode og meget informative arbejde. Takkede endvidere for

  en god debat på generalforsamlingen, hvor der skal være plads til nye synspunkter. Syntes endvidere at der fra

  campingpladsens side gøres et stort arbejde for området, hvorfor overdragelse af jordstykket langs med vejen er en god

  ordning.


  Herefter var der en fortsat debat om paragliderne, for og imod. Debatten blev afsluttet med en konklusion om at

  lovgivningen naturligvis skal overholdes, men at det må være op til berørte grundejere selv at anmelde overtrædelser.


  - Erik Vester, Plantagevej 41: Spurgte ind til hvilke grunde foreningen ejer. Asker redegjorde for dette. Ud over

  petanque- og boldbanen og flispladsen ejer foreningen ved det grønne område (to sammenhængende grunde);

  Tranebærvej 6 og Enebærvej 5. Herudover har foreningen råderet over gruspladsen, men Kommunen ejer grunden.


11.2. Evt. køb af grund og hus ved Jeppe´s Led.


Dirigenten læste bestyrelsens erhvervede information vedrørende Jeppes Led op.


Toftum 25. april 2016


Forslag til Generalforsamlingen.


Naturstyrelsen ønsker at sælge Jeppe’s Led med dertil hørende grund.

Jeppe’s Led er beliggende på hjørnet af Hulvej/Gl. Landevej og har i mange år været Cafeteria, sidst har den været Skovbørnehave, men blev nedlagt som sådan i 2014 og har siden ligget ubrugt hen og forfalder, grunden får lov at

gro til m.m.


Bygningerne indeholder tidligere Cafeteria og privat beboelse på ca 175 m2, Offentlig toilet som er låst af på ca 40 m2, overdækket terrasse på ca 30 m2,

Grundens størrelse er ukendt men vil om muligt blive oplyst inden generalforsamlingen.


Naturstyrelsen sender stedet i udbud i efteråret og vil blive solgt til højeste bud.


Skal bestyrelsen på grundejerforeningens vegne byde ind på køb af bygning og grund, og til hvilken pris. Eller ligger det udenfor grundejerforeningens interesse område.


Med venlig hilsen

Bruno Grønborg

Formand       
Herefter uddybede Jacob Houe med bestyrelsens visioner omkring hvad området evt. kan anvendes til, herunder picnic-område med bord og bænkesæt og evt. etablering af shelters.

 

Herefter var der en åben debat omring et evt. køb af Jeppes Led, herunder hvorvidt området er fredet, om hvor pengene

til et evt. køb skal komme fra, om evt. køb har betydning for vedligeholdelse af trappen ved Jeppes Led, og om et evt.

køb i det hele taget ligger inden for Grundejerforeningens formål.


Der blev foreslået en afstemning, og Jacob Houe konkluderede ud fra de indkomne bemærkninger, at der ikke var stemning

for at bruge foreningens midler til dette formål. Bestyrelsen trækker derfor forslaget tilbage.


12. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for indsatsen, og rundede generalforsamlingen af.


Hermed var generalforsamlingen slut.   Dirigent, Jørgen Møller      -       Formand, Bruno Grønborg 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Generalforsamling 2015


Den årlige ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag den 15. august 2015, kl.10.00.

Toftum Bjerges Camping Gl. Landevej Toftum


Med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent.


2. Udpege 2 stemmetæller


3. Formandens beretning v/ Bruno Grønborg


4. Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab v/ Asker Pedersen


5. Fastsættelse af kontingent for det næste år.

     Bestyrelsens forslag uændret!


6. Indkomne forslag:   

    Badebro

             

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

    efter tur afgår:

      Bruno Grønborg      (modtager genvalg)

      Karin Simonsen      (modtager genvalg)

                                                       Knud Erik Hvidberg (modtager ikke genvalg)                     


8. Valg af 2 suppleanter.

     efter tur afgår:

       Ejnar Kalhøj                 

       Kristian Lynggaard       


9. Valg af 1 revisor.

    efter tur afgår:                 

       Inga Kalhøj  (modtager genvalg)

                                                                       

10. Valg af 1 revisorsuppleant.

     

11. Eventuelt.

Bestyrelsen

Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag den 15. august 2015.


Referat af sekretær Karin Birch Simonsen.


Der var fremmødt 89 husstande til generalforsamlingen.

Der er tilmeldt 101 personer til grundejerfesten i aften.


Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen,


   Formand: Bruno Grønborg

   Kasserer: Asker Pedersen

   Sekretær: Karin Birch Simonsen

   Bestyrelsesmedlem: Knud Erik Hvidbjerg

   Bestyrelsesmedlem: Jakob Houe


1. punkt på dagsordenen.

   Valg af dirigent.

   Bestyrelsen foreslog Jørgen Møller, som blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen

   var lovlig indkaldt ifølge Grundejerforeningens vedtægter.


2. Valg af to stemmetællere.

   Bestyrelsen foreslog Carl Erik Christensen og Inger Madsen.

   De blev begge valgt.


3. punkt på dagsordenen.

   Formandens beretning


   BESTYRELSENS BERETNING TIL GENEALFORSAMLINGEN I TOFTUM BJERGES GRUNDEJERFORENING

   LØRDAG D. 15. AUGUST 2015, KL. 10.00.


   Jeg vil hermed gerne redegøre for bestyrelsens aktiviteter det forløbne år. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder.

   Herudover har der været afholdt møder med grundejere ofte på de enkelte lokaliteter, når der er drøftet vedligeholdelse

   af veje, stier og beskæring. Bestyrelsen behandler mange spørgsmål straks når disse indkommer via mail, dette giver

   en hurtig ekspedition så spørgeren kan få et hurtigt svar.


   FLIS: Der er i den forgangne periode blevet fliset 2 gange. Grundejerne har været flinke til at overholde reglerne for

   flisningen, hvilket vi gerne vil takke for.


   Bestyrelsen taler hvert år om at beplantning skal ned i 3 m – 5 m højde. Husk træer som er gået ud eller er vissen i

   toppen skal fjernes, det vil pynte på området. Ligeledes gøres opmærksom på at beplantningen skal holdes på egen

   grund, være klippet og adgangsforholdene skal være i orden så renovations bilen og udrykningskøretøjer kan passere.

 

   Bestyrelsen har modtaget et forslag fra en grundejer som ønsker vedtægterne ændret, således at bestyrelsen kan gå

   ind i en tvist hvis naboens træer er for høje med risiko for at vælte ned over bygninger. Bestyrelsen har undersøgt om

   vi måtte dette, juridisk er det ikke tilladt og kan derfor ikke forelægges som et forslag til vedtægtsændring.

   Bestyrelsen anbefaler derfor at man tager kontakt til hegnstilsynet ved Struer Kommune.

   Ligeledes anbefales det man lige tager en snak med naboen inden man klipper i fælles hegn. Hegnstilsynet kan også

   benyttes hvis man er u-tilfreds med beplantning i skel.


   Bestyrelsen er gerne behjælpelig hvis der er grundejere som har problemer med for høje træer, så kan vi få

   entreprenøren til at fælde disse for grundejerens regning.


   Stormen i vinter var hård ved skrænterne igen, men trapperne led heldigvis ikke de store skader i år.


   Jeg blev i april kontaktet af Danmarks Naturfredning, de ønskede vi indgik et samarbejde om vedligeholdelse af

   området omkring Obelisken som står i skoven. Vi har derfor lovet at vi fremadrettet vil rydde stien og området

   omkring Obelisken. Naturstyrelsen har ikke nok medarbejdere mere så de kan gøre dette.


   Parafun har nu efter flere års forhandlinger med Naturstyrelsen fået tilladelse til opsætning af skilt med flyveregler,

   er placeret ved P-pladsen på toppen.


   Bestyrelsen indskærper at man overholder Lokalplan 301 (link på hjemmesiden) således vi undgår at få store flisepartier

   m.m. i området, der må kun nedlægges fliser fra vej til indgangsdør i en bredde af 1 m, der må ikke bruges skærver,

   fliser i indkørsel skal være græsarmerings fliser, der må kun plantes levende hegn ud til veje og stier. Der må ikke

   bruges hardie plader som udvendig beklædning og stakit. Se lokalplanen på hjemmesiden inden I foretager ændringer.


   Humlum Vandværk er i gang med udskiftning til digitale vandmålere i hele Toftum, så skal vi fremover ikke selv aflæse

   måleren. Men dog selv lukke for vandet.

   Jeg vil samtidig takke vandværkets medarbejder for godt samarbejde, med udsendelse af kontingent opkrævning,

   samt opdaterede adresselister. 


   Jeg orienterede sidste år om at Vejdirektoratet har bevilget 18 mil. Til ny cykelsti fra Humlum til Oddesund nord,

   stien bliver anlagt på vest siden af hovedvejen og blev annonceret færdig i 2015. Sommerhusejerne ved vandkanten i

   Oddesund protesterede over at stien kom for tæt på dem, hvilket resulterede i at byggeriet blev udskudt til 2016.

   Rundkørslen ved Lemvigvej / Hovedvejen ved Knarbjerg Bakke er nu færdig og har heldigvis ikke skabt de helt store

   problemer for trafikken.

   Vejdirektoratet har også haft en større renoveringsarbejde i gang på Oddesundbroen med flere lukninger af broen om

   natten til følge. Renoveringen fortsætter i 2016 med selve broklappen, hvilket vil påvirke muligheden for gennemsejling.

   Energi net graver nye højspændingskabler ned i mellem Bedsted og Struer i 2016, så kommer vi af med de store master

   som adskiller området mellem Toftum og Humlum.


   Vi er igen i år beriget med det blå flag på toppen og ved Jeppes Led, et flag vi nu har haft hvert år siden 1997.


   Der var igen i år stort fremmøde i det gode vejr til Sct. Hans bålet, ca. 250 deltog og hørte på en flot båltale af

   Viceborgmester Martin Hulgård.


   Vi lavede et forsøg med at rive stranden for tang, med et fint resultat, og dette vil fremover ske efter nøje vurdering. 

   I gamle dage var dette jo ikke nødvendigt, da blev tangen indsamlet og brugt til madrasser.


   Jeg havde en føler ude med hensyn til køb af Købmandsbutikken på tvangsauktionen i januar, der var 4% som gik ind

   for købet, 3% syntes ideen var god men ønskede ikke at deltage. Området kunne have været ryddet nu, bestyrelsen

   kunne så havde fremlagt en plan for området, som ville kunne tiltrække turister, som der på generalforsamlingen 2014

   blev givet udtryk for vi ikke gjorde noget ved. Bestyrelsen har det sommetider lidt svært med at finde ud af hvad

   grundejerne ønsker, nogle ønsker flere turister til så området ikke affolkes, skal vi annoncere med vores dejlige natur?,

   Vi har det lille galleri som udstillerne skal havde tak for, de har nu lavet udstillingen i 12 år, en udstilling som er kendt

   udenfor Europas grænser, det er et af de eneste aktiver der er tilbage af Toftum, efter at både Kroen, Købmanden og

   Kioskerne er lukket på grund af manglende omsætning. Andre knap så turistvenlige grundejere kræver vi stopper musik

   og larm fra campingpladsen, samt beder turisterne indirekte holde sig væk de kører alt for vildt i området, så

   meningerne er meget delte. Campingpladsens aktiviteter, aktiviteter som er til gavn for området støtter vi op om og er

   glade for samarbejdet.


   Bestyrelsen bruger mails og finder svar på mange spørgsmål på internettet, dette giver en hurtigere kommunikation,

   så alle der stiller spørgsmål til bestyrelsen oplever de får et hurtigt svar.


   Jeg vil slutte af med disse tekst linjen fra Sigfred Pedersen sang vist er det vår som er graveret på vores granitbænk ved

   Røverstuen” Øllerne klukker og lærkerne slår. Lærkerne klukker og øllerne slår”.


   Tak til bestyrelsen for det store arbejde, tak til revisorer, tak til suppleanter, tak til Gitte og Henrik for at vi må være her.

   Tak til alle som er med til at holde gang i vores forening.


   Bruno Grønborg

   Formand for Toftum Bjerges Grundejerforening


   Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

   

Bemærkninger:     

   - Ole Sørensen, Gl. Studevej 14: Roste bestyrelsen for det gode arbejde og det høje in-formationsniveau, som var

   tilgængeligt på hjemmesiden.

                                                                                                                                       

4. punkt på dagsordenen.

   Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab (klik på regnskab i indkaldelsen).


   Kasseren gennemgik regnskabet. Årets driftsresultat blev et overskud på kr. 48.765,89. Dette anses for tilfredsstillende.


   Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 328.620,03.


   Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.5. punkt på dagsordenen.

   Fastsættelse af kontingent for det næste år.

   Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. / år.


   Dette blev vedtaget.


6. punkt på dagsordenen.

   Indkomne forslag.


   Evt. etablering af badebro:

   Bestyrelsen har henover vinteren behandlet ”badebro-sagen”, herunder haft dialog med Skov- og Naturstyrelsen,

   Struer Kommune, forsikringsselskaber og diverse entreprenører.


   Jakob Houe fremlagde tre forskellige tilbud på badebroer, med priser der varierer fra 85.000,- til over 100.000,- kr.

   Hertil vil komme ekstra udgifter i f.m. etablering, samt årlige udgifter i f.m. forsikring og op- og nedtagning.


   Herudover gennemgik Jakob de formelle betingelser ved evt. etablering af en badebro, herunder nedsættelse af et

   ”badebroslaug”, med opgave at føre ugentlig tilsýn med broen så sikkerheden altid er i orden.


   Herefter var der en lang diskussion om badebroen:

   -Bente, Barsidalvej 6: Var ikke tilhænger af en badebro, da det er et stort arbejde at vedligeholde broen. Fremførte

   endvidere, at Struer Kommune godt kunne give et tilskud til Toftum Bjerge, da vi lægger mange penge i ejendomsskat.

   Jakob svarede, at Grundejerforeningen i Bremdal selv har betalt for deres bro, mens kommunen betaler for vedligehold.

   Struer Kommune ønsker kun at give til-skud til denne ene badebro i kommunen.


   -Mona Lynggaard, Barsidalvej 15: Var tilhænger af en badebro og vil bruge den, men hvis det er som Jakob siger ,

   at vandet kun er 125 – 150 cm dybt for enden af de 25 m bro, så kan man lige så godt købe et par badesko, for så

   kan man ikke springe i alligevel.


   -Laila Jørgensen, Gl. Studevej 35: Roste bestyrelsen for det store arbejde der er lagt i undersøgelsen af mulighederne

   for en badebro. Opfordrer dog bestyrelsen til at samarbejde med Humlum Borgerforening, og søge diverse fonde for at

   skrabe penge sammen til en badebro.


   -Kristian Lynggaard, Barsidalvej 15: Mente at priserne var urealistiske (lave), og satte spørgsmålstegn ved, om der

   kunne samles 10 beboere til et brolaug.


   -En beboer spurgte om kontingentet kunne holde hvis der etableres en badebro.

   Jakob svarede, at det kunne det i år, men efterfølgende vil der sandsynligvis komme en stigning.


   -Jakob fortsatte med at konstatere, at det nu burde undersøges om der kunne samles 10 personer til et brolaug.

   Hvis ikke det er tilfældet er der ingen mening i at fortsætte diskussionen. Dirigenten efterspurgte personer til at indgå

   i et brolaug. Carl Erik, Skovvej 3, spurgte ind til hvilke opgaver der ville blive pålagt et sådant brolaug, for at kunne

   tage stilling til evt. at indgå heri. Jakob tilkendegav, at man burde tage et tilbud der indeholdt op- og nedtagning, så

   et brolaug alene skal stå for løbende tilsyn.

   Laila Jørgensen, Gl. Studevej 35 ville gerne vide hvad den konkrete årlige udgift beløb sig til. Hertil svarede Jakob, at

   det ville komme an på hvilken bro man valgte, og at tilbudsgiverne ikke kunne oplyse udgifter til op- og nedtagning

   før det var gennemført en gang.

   Herefter spurgte dirigenten igen til personer til et brolaug. Torben Møller, Barsidalvej, spurgte til om der i det hele

   taget var interesse for en badebro. Ville det ikke være en god ide at høre om der er interesse først.

   Dirigenten spurgte igen til evt. interesserede til at indgå i et brolaug. Der var 10 personer, der meldte sig til at indgå

   i et brolaug.


Herefter var der skriftlig afstemning om evt. etablering af en badebro. Stemmeoptællingen fordelte sig således:

   For etablering af en badebro: 30 grundejere.

   Imod etablering af en badebro: 58 grundejere.

   Blanke stemmer:   1 grundejer.


Forslaget var hermed nedstemt.


   -Laila Jørgensen, Gl. Studevej 35 opfordrede bestyrelsen til gemme tilbuddene,     


7. punkt på dagsordenen.

   Valg af bestyrelsesmedlemmer:

   efter tur afgår:

        Bruno Grønborg              (modtager genvalg)

        Karin Simonsen              (modtager genvalg)

        Knud Erik Hvidberg        (modtager ikke genvalg)                     


        Bruno Grønborg og Karin Simonsen blev genvalgt.


        Aksel Ho blev foreslået som ny bestyrelsesmedlem. Der var ikke andre kandidater.

 

        Aksel Ho blev valgt.


8. punkt på dagsordenen.

   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

   efter tur afgår:

        Ejnar Kalhøj                 

        Kristian Lynggaard       


        Begge modtog genvalg.9. punkt på dagsordenen.

   Valg af 1 revisor.

   Efter tur afgår

        Inga Kalhøj (modtager genvalg).


        Inga Kalhøj blev genvalgt


10. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisorsuppleant.


        Mona Lynggaard blev foreslået og valgt.

             

11. Eventuelt


11.1. Information fra formanden

   •Jan Mortensen, Engdiget spurgte ind til vedligeholdelsen af Gl. Landevej. Bruno Grønborg svarede, at vejene vil

   blive tilset startende fra uge 34.


   •Frans Petersen, Tværvej 9 spurgte ind til evt. forbedring af internet forholdene her i Toftum. Han henviste til at der

   i Hanbjerg og Hjerm var fin og hurtig internet fra et firma der hedder ”Airnet”. Bruno Grønborg svarede, at bestyrelsen

   har forsøgt med diverse tilbud, men etableringsudgifterne er skyhøje. Han opfordrede grundejerne til selv at indhente

   tilbud fra diverse udbydere.


   •Bent Hansen, Plantagevej 18 spurgte om der evt. kunne etableres en ekstra udkørsel fra Plantagevej, så man undgår

   at skulle op ad den glatte vej (til Tværvej). Bruno Grønborg svarede, at vi ikke kan åbne vejen igen, og at der kun bliver

   ryddet når der er rigtig meget sne. Han henviste til at man kunne parkere på den store P-plads. Her-udover vil

   bestyrelsen sørge for at der kommer en sandkasse til området, så man selv kan gruse. 12. Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

   Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for indsatsen, og takkede Knud Erik Hvidbjerg for godt arbejde i bestyrelsen.


   Hermed var generalforsamlingen slut.


                         Dirigent                                                              Formand

                      Jørgen Møller                                                     Bruno Grønborg-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tak til de mange som deltog i aftenfesten (101), som havde en fornøjelig aften med god mad, vin ad liberty for egen

regning, dygtige musikker. En efter bestyrelsens overbevisning en vellykket aften som vil blive gentaget næste år.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Generalforsamling 2014


Den årlige ordinære generalforsamling, blev afholdt d. 9. august 2014 kl. 10.00

Toftum Bjerge Camping, Gl. Landevej, Toftum.


Med følgende dagsorden:


1.  Valg af dirigent.


2.  Formandens beretning v/Bruno Grønborg


3.  Fremlæggelse af kasserens reviderede regnskab v/Asker Pedersen


4.  Fastlæggelse af kontingent for næste år.

     Bestyrelsens forslag uændret.

 

5.  Indkomne forslag. (forslag skal indsendes senest d. 1. maj)


6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     Efter tur afgår.                   

Jakob Houe                                                 (modtager genvalg)   

Asker Pedersen                                           (modtager genvalg)


7.  Valg af 2 suppleanter.

     Efter tur afgår.

1. Ejner Kalhøj                                             (modtager genvalg)

2. Kristian Lynggaard                                    (modtager genvalg)       

 

8.  Valg af 1 revisor.

     Efter tur afgår.

                        Sonja B Christensen                                     (modtager genvalg)


9.  Valg af 1 revisorsuppleant.

     Efter tur afgår.

                        Inga Kalhøj                                                  (modtager genvalg)       

     

10. Eventuelt.

 

Bestyrelsen

 

Efter generalforsamlingen var der hyggelig samvær over en lækker frokost

BESTYRELSENS BERETNING TIL GENEALFORSAMLINGEN I TOFTUM BJERGES GRUNDEJERFORENING

LØRDAG D. 9. AUGUST 2014, KL. 10.00.


Jeg vil hermed gerne forsøge at redegøre for bestyrelsens aktiviteter det forløbne år. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Herudover har der været afholdt møder med grundejere ofte på de enkelte lokaliteter, når der er drøftet vedligeholdelse af veje, stier og beskæring.


FLIS: Der var problemer med vores forsøg med at holde grenpladsen åben hele vinterhalvåret og dette vil ikke gentage sig.

Der vil som tidligere kun være mulighed for at aflevere grene fra ca. 1. okt. Perioden er allerede opload på hjemmesiden,

ligeledes vil der blive fremsendt remeinder på mail når der åbnes op. Flisen vil blive fjernet ca. 14 dage efter flisning.

Bestyrelsen har svært ved at forstå man ikke kan overholde de fastlagte terminer, der er grundejer som åbenbar mener de

har særlige rettigheder og blot kan køre grene til pladsen efter der er lukket for tilkørsel. Det er ikke rimeligt vi skal rydde

op efter disse synder. Fanger vi nogen i denne overtrædelse pålægges det synderen selv at afhente sit grenaffald.


Bestyrelsen anmoder hvert år om at beplantning skal ned i 3 – 5 m højde. Husk træer som er gået ud eller er vissen i toppen

skal fjernes, alene det vil pynte på området. Ligeledes gøres opmærksom på at beplantningen skal holdes på egen grund,

være klippet og adgangsforholdene skal være i orden så renovations bilen og udrykningskøretøjer kan passerer uhindret.


Stormen d. 5. dec.  Hjalp dog med til at få nogle af de høje træer fjernet. De som fik ødelagt deres hus eller bortblæste tage, væltede træer glemmer nok sent denne dato, stormen var også hård ved skrænterne, med ødelagte trapper til følge.


Jeg havde kontakt til Naturstyrelsen for, at få disse skader udbedret, de lovede at fjerne alle de væltede træer i området

ved campingpladsen, samt rydde op omkring Obelisken i skoven inden påske. Vedr. trappen ved Jeppes Led spurgte de om

vi havde nogle frivillige som kunne hjælpe med genopbygning, der meldte sig 6-8 mand, men de valgte selv at genopbygge

trappen. Tak til de som meldte sig frivillig.


Bestyrelsen er gerne behjælpelig hvis der er grundejere som har problem med for høje træer, så kan vi få entreprenøren til

at fælde disse for grundejerens regning.


De grundejere som føler sig chikaneret af Paraglidere har selv fundet en rytme med at anmelde disse til Politiet, så må vi jo

se hvor længe Politiet vil køre efter dette.

Vi havde et møde med Paragliderne i 2012, hvor vi aftalte de skulle sørge for opsætning af skilte som viste hvor der må flyves.

Jeg har rykket Parafun & Naturstyrelsen for at få en afklaring på dette. Jeg har i de gamle papirer læst at Klosterheden har

givet tilladelse til Drageflyvning i 1982, dog til max. 10 flyvere ad gangen, da dette ikke bliver overholdt har jeg fremsendt anmodning til Naturstyrelsen om, at de trækker deres tilladelse til flyvningen tilbage vedr. flyvning fre-lør- og søndage, så

må vi se hvad de siger til dette.


Jeg har modtaget en henvendelse fra Dansk Kabel TV, de ville gerne levere trådløst internet til området pris ca. 250.000, en

pris som jeg ikke kan forsvare at bruge grundejerforeningens midler på. De som ikke kan leve uden, har selv anskaffet sig

mobilt bredbånd som kan erhverves for kr. 29 og opefter.


Bestyrelsen indskærper at man overholder Lokalplan 301 (link på hjemmesiden) således vi undgår at få store flisepartier m.m. i området, der må kun nedlægges fliser fra  vej til indgangsdør i en bredde af 1 m, der må ikke bruges skærver, fliser i indkørsel

skal være græsarmerings fliser. Ligeledes anbefales det man lige tager en snak med naboen inden man klipper i fælles hegn. De grundejere som har reetableret deres væltede stakit efter Bodils rasering af området overtræder også lokalplanen, der må kun plantes levende hegn ud til veje og stier. Se lokalplanen på hjemmesiden inden du foretager ændringer.

Tvungen medlemskab af Grundejerforeningen er juridisk og kan derfor ikke indarbejdes i Lokalplanen.

Svar på et spørgsmål stillet ved generalforsamlingen 2013.


Til forsyning af vand i vores område blev der lavet en vandværksforening i 1948, hvor vandværket var hvor det lille galleri er nu.

I 1964 blev der indgået et samarbejde med Humlum Vandværk som herefter har leveredt vandet til området. Disse 50 år burde

nok være fejret med et stort telt på boldbanen og asfaltbal med musik af LaNova, men vi kan jo også nøjes med at servere

vand i pausen.

Jeg vil samtidig takke vandværkets medarbejder for godt samarbejde i de mange år.

Når vi nu er ved vand skulle alle gerne have fået for meget indbetalt i 2013 reguleret her ved opgørelsen i 2014.


Naturstyrelsen, som ejer p pladsen ved Solbergvej, havde vi en aftale med tilladelse til brug af pladsen til henlæggelse af

grenaffald, denne aftale udløb i 2013. Vi ansøgte derfor om en fornyelse af tilladelsen, samtidig forespurgte vi, om vi kunne overtage pladsen for et symbolsk beløb, dette indebar at vi kan overtage pladsen for kr. 5.000 + omkostninger, dette har bestyrelsen accepteret med overtagelse d. 1. september. Finansministeriet har godkendt prisen uden at pladsen kom i udbud.

Vi vil herefter kunne bruge pladsen efter eget skøn, men pladsen skal dog bibeholdes til parkering i sommer halvåret.Vi kan

herefter plante læhegn, bruge pladsen til omladning af større byggematerialer, som vil mindske kørsel af større transporter

på vore veje. Samtidig blokerer vi for at pladsen kommer i udbud og bliver solgt til en smart byggemester som så efterfølgende

kan søge om dispensation til at bygge 4 sommerhuse på grunden. 


Jeg orienterede sidste år om at Vejdirektoratet har bevilget 18 mil. Til ny cykelsti fra Humlum til Oddesund nord, stien bliver

anlagt på vest siden af hovedvejen og er annonceret færdig i 2015, ligeledes har de bevilget 2. mil. til en rundkørsel Lemvigvej / Hovedvejen ved Knarbjerg Bakke.

Vestforsyning er gået i gang med forarbejdet til nedgravning af højspændingskabel fra Struer og langt op i Thy, så kommer

vi af med de store master som adskiller området mellem Toftum og Humlum.


Vi er igen i år beriget med det blå flag på toppen og ved Jeppes Led, et flag vi nu har haft hvert år siden 1997.


Der var igen i år stort fremmøde i det gode vejr til Sct. Hans bålet, ca. 250 deltog og hørte på en flot båltale af Sognepræst

Jan Berglund.


Humlum Borgerforening foretog strandrensning d. 11. juni, der havde deltaget ca. 40 pers. Fra Humlum og Toftum i denne

rensning.


I december måned modtog jeg en forespørgelse på hvor der var blevet af Jens Stobberups granitbænk, som var opstillet i forbindelse med den store 10 års kunst jubilæum i 2013 for oprettelse af det lille galleri. Jeg henvendte mig til Stobberup, og spurgte om det ikke var en fejl den var fjernet, han mente dog, at det var en der var lavet med salg for øje og foreslog jeg henvendte mig til Struer Kommunes Kunstudvalg. Jeg tog hans forslag til efterretning i næsten 1 time og uden at spørge den

øvrige bestyrelse sendte jeg ansøgning til Kunstudvalget samt Naturstyrelsen, henholdsvis om de ville betale for bænken og

om vi måtte opsætte den på det fredede areal. Efter nogle positive mail udvekslinger og tlf. samtaler fik jeg udvalget til at

betale og tilladelse til opsætningen af granit bænken med sangen Vist er det vår, en sang Sigfred Pedersen skrev i 1964 som

en hyldest til Toftum Bjerge hvor han havde sin gang i flere år. Her 50 år efter var det en fornøjelse at byde velkommen til

Struer Kommunes Kunstudvalg, som deltog sammen med ca. 100 interesserede og kunsterne fra det lille galleri ved indvielsen

af bænken, samt fernisering af galleriet langfredag, en stor dag for området.


Jeg vil slutte af med disse tekstlinjen fra Sigfred Pedersen sang

” Øllerne klukker og lærkerne slår. Lærkerne klukker og øllerne slår”.


Tak til bestyrelsen for det store arbejde, tak til revisorer, tak til suppleanter, tak til Gitte og Henrik for at vi må være her.

tak til alle som er med til at holde gang i vores forening.

 

Toftum Bjerges Grundejerforening

Bruno Grønborg

Formand


------------------------------------------------------------------------------------Referat af sekretær Karin Birch Simonsen.


Der var fremmødt 68 husstande til generalforsamlingen.

Der er tilmeldt 59 personer til frokost.


Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen,


    Formand Bruno Grønborg

    Kasserer Asker Pedersen

    Sekretær Karin Birch Simonsen

    Bestyrelsesmedlem Knud Erik Hvidbjerg

    Bestyrelsesmedlem Jakob Houe


1. punkt på dagsordenen.

    Valg af dirigent.

    Bestyrelsen foreslog Jørgen Møller.

    Jørgen blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge

    Grundejerforeningens vedtægter.


Valg af to stemmetællere.

    Bestyrelsen foreslog Aksel Ho og Inger Madsen. De blev begge valgt.


2. punkt på dagsordenen.

    Formandens beretning, se foran stående.

    Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

   

    Bemærkninger:     

    - Ole, Gl. Studevej 14 spurgte ind til hvor mange der var medlemmer af foreningen. Formanden svarede at alle

    grundejere – også til de ubebyggede grunde – er medlemmer.

                                                                                                                                       

3. punkt på dagsordenen.

    Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab.


    Kasseren gennemgik regnskabet. Årets driftsresultat blev et overskud på kr. 104.443

    Dette anses for tilfredsstillende.


    Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 279.854


    Spørgsmål/bemærkninger til regnskabet:

    - Leila Jørgensen, Gl. Studevej 35 spurgte til hvad foreningen skal med alle de

    penge der spares op? Formanden svarede at det ikke er meningen at der skal opspares en kæmpe formue, men vedligehold

    af veje er en stor udgift, og dårligt vejr i et eller to år kan hurtigt koste store beløb. Det er derfor bestyrelsens opfattelse,

    at den nuværende egenkapital er passende. 


    -Tina, Plantagevej 33 tilkendegav at det var dejligt at vejene blev lavet og holdt i god stand.


    -Bente, Barsidalvej 6 gav udtryk for at Rødevej er ganske forfærdelig hvad angår støv, og der bliver kørt alt for hurtigt.


    Herefter konstateredes det at drøftelsen hørte til under punkt evt., hvorefter regnskabet blev godkendt.


4. punkt på dagsordenen.

    Fastsættelse af kontingent for det næste år.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. / år.


    Dette blev vedtaget.


5. punkt på dagsordenen.

    Indkomne forslag.


    Der var ikke indkommet nogen forslag.


    Leila Jørgensen, Gl. Studevej 35 gav udtryk for at det var tankevækkende, at der ikke indkommer nogen forslag til

    bestyrelsen og opfordrede medlemmerne til at komme med sådanne.


6. punkt på dagsordenen.

    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

    Efter tur afgår Jakob Houe og Asker Pedersen (begge modtager genvalg).


    Begge blev genvalgt.


7. punkt på dagsordenen.

    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

    Følgende blev valgt som suppleanter:


    1. Suppleant: Ejner Kalhøj, Lyngvej 5.

    2. Suppleant: Kristian Lynggård, Barsidalvej 15 


8. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisor.


    Efter tur afgår Sonja B. Christensen (modtager genvalg).


    Sonja B. Christensen blev genvalgt.


9. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisorsuppleant.

    Efter tur afgår Inga Kalhøj (modtager genvalg).


    Inga Kalhøj blev genvalgt.

             

10. Eventuelt


10.1. Information fra formanden

    • Formanden efterlyser medlemmer der vil give en hånd med til Sct. Hans fest. Evt. nedsættelse af et Sct. Hans underudvalg.

    • Tidspunkt for generalforsamling (2. weekend i august) falder sammen med flere arrangementer i lokalområdet, bl.a.

     Sanse-fest i Struer. Det foreslås derfor at flytte generalforsamlingen til 3. weekend i august. Anni Have, Barsidalvej 2

     foreslog general-forsamlingen flyttet frem til tidligere på året. Inger Madsen, Tværvej 3 anførte at 1. weekend i august er

     et dårligt tidspunkt, da mange ikke er kommet hjem fra ferie. Der var overvejende stemning for at flytte generalforsamlingen

     til 3. weekend i august. 

    • Bestyrelsen foreslår at ændre nuværende frokostarrangement efter generalforsamlingen til et aftenarrangement. Der var

     bred enighed om dette og Aksel Ho meldte sig til et festudvalg.

    •Formanden fulgte op på drøftelsen under punkt 3 om vedligeholdelse af veje og konstaterede, at tunge betonkanoner og

     andre lastvogne til nybyggeri slider hårdt på vejene. Vi er dog nødt til at vente med at skrabe vejene med jordhøvl indtil

     der er mere fugt i underlaget. 


10.2. Badebro

    Leila Jørgensen, Gl. Studevej 35 opfordrede medlemmerne til at tage ind til Bremdal og se deres nye badebro m.v., og

    opfordrede til at der etableres en eller to badebroer i Toftum. Dette kunne medvirke til at styrke området og turismen.

    Jakob Houe fortalte om Toftum Bjerges historie, og om forholdene ved stranden, hvor vejr og vindforhold ikke er venlige

    overfor badebroer og andet der forankres i bunden.

    Desuden giver nuværende vedtægter ikke mandat til at anvende foreningens midler på badebroer. Der vil derfor skulle

    vedtages ændring til vedtægterne før en evt. etablering af badebroer.

    Leila Jørgensen, Gl. Studevej 35 opfordrede igen medlemmerne til at besøge Bremdal og fandt ikke, at grundejerne i

    Toftum får nok for deres penge.

    Knud Erik Hvidbjerg anførte, at der er nye tekniske løsninger med bl.a. flydebroer, og at man bør undersøge hvad det

    vil koste.

    Asker Pedersen anførte, at han ikke tror på at en badebro vil trække flere folk til stranden, da trappen afholder mange

    fra at benytte stranden.

    Ole Sørensen, Gl. Studevej 14 bakker op om en badebro.

    Leila Jørgensen, Gl. Studevej 35 spurgte afslutningsvis om bestyrelsen ønsker at udvikle eller afvikle området, for det

    fortjener området ikke.

    Jakob Houe opfordrer medlemmer til at henvende sig til bestyrelsen, hvis man ønsker at indgå i et ”badebro-underudvalg”.


10.3. Andet

    Jørgen Andersen, Gl. Studevej 2 spurgte ind til sidste års diskussion om den strimmel jord som Campingpladsen skulle

    overtage, og hvilke betingelser der er sat op. Formanden svarede, at tidspunkt for overtagelse er op til Campingpladsen,

    og gældende regler for området skal overholdes.


    Mona Lynggaard, Barsidalvej 15 roste bestyrelsen for god information på hjemmeside og på mail.


11. Dirigenten takkede af for god ro og orden på generalforsamlingen.

    Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for indsatsen.


    Hermed var generalforsamlingen slut.
    Copyright © All Rights Reserved BG 2011