Velkommen

Toftum Bjerges Grundejerforening, består af alle 483 grundejere. Sommerhusene er beliggende i et naturskønt område.

Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes i august måned. Indkaldelse foretages elektronisk, samt opslag i vores informationskasse på hjørnet af Gl. Landevej/Solbjergvej.

På den årlige generalforsamling som afholdes senest 1. september vælges en bestyrelse bestående af 5 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. Regnskabet følger kalenderåret.

Bestyrelsen varetager kontakt til myndigheder, om at opretholde Toftum Bjerge som et rekreativt og velfungerende sommerhusområde.

Bestyrelsen varetager vedligeholdelse af veje og stier, og har iflg. vedtægterne påtalepligt over for medlemmer, som ikke vedligeholder beplantning ud mod veje & stier.

I bestyrelsen håber vi, at hjemmesiden kan blive vort ansigt udadtil og et samlingspunkt for foreningens medlemmer.

Hjemmesiden bliver løbende opdateret, og vil derfor altid være ajourført.

Grundejere har selv pligt til, at tilmelde sig mail eller post service.

Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer om ønskede ændringer m.v. vedr. hjemmesiden og forhold i øvrigt vedrørende vort attraktive område.

Nyheder

Nyhedsbrev | Julen 2023

Julen 2023

Kære medlemmer af Toftum Bjerge Grundejerforening.

Bestyrelsen har besluttet at udsende et julenummer af nyhedsbrevet, da der er flere ting som giver mening at orientere om.

Nye affaldsstationer:

Så fik vi langt om længe etableret den første af de 2 affaldsstationer i Toftum Bjerge.

Affaldsstationen på Solbjergvejer klar til at modtage dit affald, så snart de røde standere er fjernet. Sorter og aflever ting som anvist i Nomi4s' vejledning.

Vi har haft lidt udfordringer i forhold til placeringen af affaldsstationen på Rødevej. Den først valgte placering var desværre lige ovenpå en hovedkloakledning og placeringen ud modmarken ind mod Humlum er desværre heller ikke mulig, da området er udlagt som naturområde.

Placeringen af affaldsstationen på Rødevej er derfor endnu ikke endelig fastlagt, så etablering af denne trækker lidt ud.

Etableringen på Rødevej forventes at ske i starten af det nye år.

Opdatering af regler for aflevering af affald

Vi har i bestyrelsen besluttet at lave en tilføjelse til reglerne for grenaffald således, at følgende invasive planter og buske ikke må afleveres på pladsen ved Solbjergvej: Hybenroser, gyvel og japansk pileurt. Vi beder jer respektere disse retningslinjer for at opretholde vores områdes biodiversitet.

Retningslinjerne, som kan læses på hjemmesiden, er i sin fulde ordlyd nu:

Sommerhusejerne i Toftum må køregrene på pladsen i perioderne uge 9 - 14 og uge 37 - 42. Grenene aflæsses startende 2 mfra hækken mod vest i pladsens længde. Der må ikke henlægges grene over15 cm i diameter, haveaffald, hyben, gyvel, japansk pileurt og trærødder!!

Der knuses straks efter hver periode, hvis bunden kan bære maskinerne.

Afhentning af flis skal ske senest 3 uger efter flisning

I den øvrige del af året er pladsen kun beregnet til parkering, derfor henvises der til Struer Genbrugsplads for aflevering af affald.

Undgå venligst at køre på området hvis bunden ikke kan bære.

Der må ikke henlægges grene og anden affald på gruspladsen ved Rødevej.

HUSK

Det kan medføre lukning af pladsen, hvis ikke ovenstående overholdes.

Petanquebanens fremtid

Vi ønsker at høre jeres mening om petanquebanen. Er den i brug? Hvis ikke, overvejer vi at nedlægge den. Jeres tilbagemelding vil hjælpe os med at træffe en beslutning, der bedst tjener fællesskabet.

Opdatering af medlemsinformation

Vi opfordrer jer til at overveje jeres medlemsoplysninger. Vi har bemærket, at der muligvis mangler sekundære mailadresser i vores database. Hvis I har yderligere kontaktoplysninger, må I meget gerne melde dem til os, så vi kan sikre, at I modtager alle vigtige opdateringer.

Liv i Facebookgruppen for fastboende

Vi har i bestyrelsen drøftet Facebookgruppen for fastboende i området og vil gerne bakke op om initiativet. Har I ideer, indlæg eller ønsker til gruppen, er I mere end velkomne til at dele dem med os. Vi ønsker at støtte et onlinefællesskab, hvor vi kan udveksle information og styrke vores samhørighed.

Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Vi fortsætter præsentationen af bestyrelsesmedlemmer og er nu nået til formanden John Jæger:

Mit navn er John, og jeg er 66 år gammel. Jeg er gift med Helle, og vi har hver 3 nu voksne børn.

Jeg har arbejdet som lærer og skoleleder i mange år, først som lærer en kortperiode på Bornholm og herefter 8 år i Humlebæk, og derefter som skoleleder i Ålestrup Kommune og senest Favrskov Kommune. Jeg gik på pension i 2019.

Undervejs rundt om i landet i de forskellige jobs  har jeg engageret mig i bestyrelsesarbejde bl.a. som kasserer i en beboerforening og som formand i en idrætsforening.

I slutningen af 2018 solgte vi vores hus i Thorsø. Året før havde vi købt et sommerhus på Kærvej 4, så efter salget af huset besluttede vi os til at se tiden an, inden vi evt ville købe noget nyt. Vi fik dispensation for at bo fast på Kærvej og flyttede ind i sommerhuset. Undervejs blev vi så glade for stedet, at vi nu er fastboende. Naturen, vandet og stilheden er betagende.

For at beholde kontakt til kolleger og børn i skolen, fungerer jeg som vikar på Bremdal Skole. Jeg nyder at være i skoleverdenen, og det er dejligt at kunne bevare kontakten til folkeskolen, som har givet mig så meget gennem årene.

Det var alt i denne ombæring. Du/I kan også følge med i vores løbende orientering på vores nye hjemmeside, mail og supplerende på Facebook gruppen “Sommerhusejere Toftum Bjerge”. 

Har du/I synspunkter, kommentarer eller idéer, er du/I mere end velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen. 

 

På vegne af bestyrelsen, med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

John Jæger

 

Næste nyhedsbrev udkommer først i det nye år.

 

Nyt tiltag i Toftum Bjerge 

I disse tider hvor der spares på mangt og meget, har Toftum Bjerge oprettet sit eget bibliotek.

Du kan låne bøger ganske gratis og helt uden lånekort, og har du bøger i overskud som andre kan få glæde af er du velkommen til at aflevere dem i biblioteket.

Tak til  Erik Spanggaard for det gode intiativ. 

.

Nyhedsbrev 4. kvartal 2023

Vi har haft en meget varm og lang sensommer og inden længe banker vinteren på. I den forbindelse, er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er offentlig snerydning i området bortset fra Solbjergvej, som kun har en lav prioritering.

Konstituering efter generalforsamlingen

Ved generalforsamlingen blev Hans Henrik Grøn genvalgt og undertegnede valgt ind i bestyrelsen for første gang. Kort tid efter generalforsamlingen blev Hans Henrik imidlertid tvunget til at forlade bestyrelsen, da hans sommerhus blev solgt.

Som suppleant indtrådte Michael Hansen.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter som følger:

Kasserer: Jørgen Andersen, Gl. Studevej 2

Sekretær: Søren Andersen, Gl. Studevej 3

Vejformand: Ole Agerbo, Pynten 6

Næstformand: Michael Hansen, Slugten 4

Formand: John Jæger, Kærvej 4

Ny formand

Jeg vil takke Hans Henrik for en professionel overdragelse. Det er store sko jeg har overtaget, og jeg er imponeret over Hans Henriks overblik og arbejdsindsats, og vil i samarbejde med bestyrelsen videreføre arbejdet i den ånd, Hans Henrik har stået for.

Den nye bestyrelse har lagt en mødeplan for det kommende år og har sit næste møde 3. november 2023.

Nye medlemmer

Som nævnt i tidligere nyhedsbreve får grundejerforeningen ikke nødvendigvis mailadresser automatisk, så kender I nye tilflyttere, må I gerne nævne behovet for at videregive mailadresser til grundejerforeningen.

I samme forbindelse oplever vi, at mails fra grundejerforeningen nogle gange ender i modtagerens spamfilter. Kender I således til medlemmer af foreningen, som ikke mener, de modtager nyhedsbreve o. lign., skal de naturligvis henvende sig via foreningens mailadresse. Det er imidlertid en god ide at tjekkespamfilteret, og specielt brugere af Gmail skal tjekke deres spamfilter viagmail.com på PC.

Hjemmesiden

Hjemmesiden er på vej op i gear efter at være overført i et nyt regi.

Som den afgåede formand nævnte på generalforsamlingen, arbejder vi på at få hjemmesiden opdateret.

Leo Østergaard, Blåbærvej 16 er redaktør og arbejder udenfor bestyrelsen.

Affaldshåndtering

Nu er vi næsten i mål med de nye Affaldsstationer.

Som det hele tiden har været vores plan bliver de placeret på begge udfaldsveje fraområdet – henholdsvis Solbjergvej og Rødevej.

Affaldsstationen på Solbjergvej placeres i vejkanten i området ved Sportspladsen, og affaldsstationen på Rødevej placeres til højre mellem stien til Humlum og træerne på højre side på vejen ind mod marken.

Vores oprindelige plan om placering i udkanten af gruspladsen er desværre ikke mulig, da der løber en hovedkloakledning lige midt igennem, der hvor vi havde planlagt de skulle placeres.

Placeringerne er godkendt, og arbejdet forventes udført i løbet af november måned.

Til orientering bibeholdes de nuværende affaldscontainere på Toppen. De er ikke en del af den nuværende affaldsordning, og er rent faktisk beregnet til affald frabesøgende på Toppen, ved stranden og ved Røverstuen.

Glascontaineren på hjørnet af Solbjergvej og Gl. Landevej fjernes, når vi får de nye stationer– i stedet opsættes et bord/bænkesæt på fliserne.

Infoskiltet og vores nye bogskab bibeholdes naturligvis hvor det er nu.

Grenaffald på pladsen ved Solbjergvej

Grenaffald kan fortsat afleveres til og med uge 42. Herefter bliver grenaffaldet omdannet til flis, som kan afhentes gratis. Pladsen er herefter lukket for grenaffald indtil uge 9, hvor man igen kan aflevere grenaffald frem til uge 14.

Ny entreprenør til vejvedligehold

Vejene vedligeholdes nu af entreprenørfirmaet Lars Andersen Aps, Struer. Firmaet afløser Torben Madsen, som har valgt at stoppe efter et år, hvor vi ellers har været godt tilfreds med arbejdet.

Lars Andersen Aps har været hurtig til at tage aktion ved de seneste skybrud, så vejene hurtigt har været farbare igen.

Bytte-bogskab

En tak til Erik Spanggaard for det gode initiativ med bogskabet ved flaskecontaineren på Solbjergvej.  

Ny postlov

I forsommeren blev der annonceret en ny postlov til ikrafttræden 1. januar 2024.  Loven er endnu ikke vedtaget, men allerede nu har ministeren meddelt, at afsnittet vedr fælles postkasseanlæg i sommerhusområder bliver gjort frivillig.

Grundejerforeningens medlemmer vil løbende blive orienteret om bestyrelsens drøftelser, hvis den endelige lov får betydning her i området.

Præsentation af bestyrelsesmedlemmer

Vi har i bestyrelsen besluttet at vi vil præsentere os i de kommende nyhedsbreve. Vi starter med næstformand Michael Hansen:

Jeg er gift med Mette Møller, vi har 6 voksne børn tilsammen.

Min bestyrelseserfaring er som formand for et borgerhus og formand for en borgerforening, før jeg begyndte at rejse så meget.

Jeg har job ved Stolt Tankers B.V. i Holland på 26. år som Sen. Electrical Specialist. Det dækker over, at jeg er en ganske almindelig elektriker, som arbejder med skibe. Jeg sejler ikke meget, men laver problemløsning med projekter og eftersyn over hele verden.

Vi bor i Struer i vinterhalvåret og fra maj til oktober bor Mette og jeg på Slugten 4.

Vi overtog Slugten 4 i 2015 på en tvangsauktion. Det var lidt en ruin, så vi arbejder stadig på at gøre sommerhuset bedre. Det er en hobby med husrenovering.

Vi går op i alternativ energi, så varmt vand og vores strøm kommer næsten kun fra solen. Ellers er et godt stykke brænde i brændeovnen sommerhusets varmekilde.

Medvenlig hilsen

Michael

Vigtige datoer:

·       Grenaffald kan afleveres senest ved udgangen af uge 42

·       Flisning efteruge 42. Flis kan herefter afhentes gratis

·       Bestyrelsesmøde d. 3/11

 

Det var alt i denne ombæring. Du/I kan også følge med i vores løbende orientering på vores nye hjemmeside, mail og supplerende på Facebook gruppen ”Sommerhusejere Toftum Bjerge”.

Har Du/I synspunkter, kommentarer eller idéer, er Du/I mere end velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen.

Næste nyhedsbrev udkommer først i det nye år.

John Jæger

Formand

Træfældning

På den seneste generalforsamling orienterede formanden om muligheden for at få fældet træer.

HedeDanmarkvil være i området på et tidspunkt fra midten af november til april.

Henvender man sig til Else Marie Møller, Kildevej 10, tlf 23 70 79 29 senest d. 22. oktober, vil hun formidle en kontakt til HedeDanmark.

HedeDanmark vil herefter kontakte den enkelte interesserede lodsejer og aftale et tidspunkt for besigtigelse af træerne mhp at afgive et tilbud på fældningen.

Grundejerforeningens bestyrelse gør opmærksom på at den enkelte lodsejer selv afholder udgiften til fældning.

opdateret 18.9.23

 

31. oktober 2021

Igen i år kan du som sommerhus ejer lave en aftale med Struer Energi Park / Sport og Fitness Struer og få fri adgang til svømmehal og fitness for alle brugere af dit sommerhus. Se mere på nedestående link og tilmeld dig.

Link til sommerhusaftale