Vedtægter

§ 1.

Grundejerforeningens navn er "ToftumBjerges Grundejerforening" og dets hjemsted er Toftum Bjerge, Struer Kommune.

Grundejere skal være medlem af Toftum Bjerges Grundejerforening (TBG).

§ 2.

Foreningens formål er at drage omsorg for at veje, stier og fællesarealer er i en forsvarlig og farbar stand.

Det er tillige foreningens formål aktivt at arbejde for, at Toftum Bjerges karakter bevares, således at området forbliver et fredeligt naturområde.

Foreningens midler tilvejebringes ved medlemmernes kontingentbetaling.

Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 3.

Grundejeren har pligt til at vedligeholde rabatter og holde bevoksninger inde på egen grund, så ambulancer, brandbiler og renovation m.m. kan passere.

Såfrem ovenstående forsømmes, kan vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning efter forudgående skriftlig advisering.

 

Generalforsamlingen

 

§ 4.

Forhandlingerne på samtlige ordinære generalforsamlinger og ekstraordinær generalforsamling ledes af en dirigent, som skal vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender.

Der afholdes årligt ordinær generalforsamling mellem 01.06. og 01.09.

Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 3 uger forud ved indkaldelse via mail, oplysning på hjemmeside og opslag på foreningens opslagstavle, samt eventuelt ved brev.

Det enkelte medlem registrerer sin mailadresse i medlemsregistret på foreningens hjemmeside eller hos bestyrelsen og er selv ansvarlig for vedligeholdelse af sin adresse.

Medlemmer, der ønsker indkaldelse ved brev, skal selv give sekretæren skriftlig meddelse herom.

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenesteligt, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med samme varsel, og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til behandling fastsatte emner.

Til den ekstraordinære generalforsamling kan der i lighed med de ordinære generalforsamlinger fremsendes forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den fastsatte dato for generalforsamlingens afholdelse. Såfrem den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal det samtidig med begæringens fremsættelse meddeles, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtiget

til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 5.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent (se § 4)
  2. Udpegning af mindst to stemmetællere.
  3. Formandens beretning om grundejerforeningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling, samt godkendelse af beretning.
  4. Kasserens beretning / årsregnskabet fremlægges til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent for næste år.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleanter.
  9. Eventuelt.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, hvis dirigenten eller et medlem kræver dette.

Hver parcel har en stemme. Som udgangspunkt afgives stemmen af grundejer, men i dennes fravær kan der ske afstemning ved fuldmagt til den øvrige del af husstanden. Reglerne om afstemning vedrører ikke vedtægtsændringer. Reguleringen af disse fremgår af vedtægternes § 17.

Ægtefæller og samlever har desuden ret til at tale og fremsætte forslag på generalforsamlingen.

Med mindre bestyrelsen i ganske særlige tilfælde indbyder gæster, der kan have relevans for grundejerforeningen, er der kun adgang til generalforsamlingen for stemmeberettigede medlemmer samt deres ægtefælle / samlevere.

 

Protokol

 

§ 6.

Foreningens sekretær skal føre beslutningsprotokol hvori der redegøres for de på general-forsamlinger vedtagne beslutninger.

Beslutningsprotokollen skal efter generalforsamlingen underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Personvalg

 

§ 7.

På generalforsamlingen vælges 3 / 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Derefter afgår efter tur 3 eller 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

I ulige år vælges 3, og i lige år 2 bestyrelsesmed-lemmer for 2-årige perioder. De 2 suppleanter vælges for et år af gangen.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Revisorer vælges for en 2-årig periode, revisorsuppleant for en 1-årig periode.

Alle personvalg træffes blandt grundejere, eller ægtefælle/samlever til grundejere.

Personvalg skal være skriftligt, hvis blot et medlem kræver det.

 

Bestyrelsen

 

§ 8.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

§ 9.

Grundejerforeningen ved bestyrelsen er forpligtiget til at vedligeholde området.

Bestyrelsen forvalter foreningens anliggender og råder over dens midler i overensstemmelse med foreningens vedtægter, således som den finder formålstjenligt.

Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens midler er anbragt i et pengeinstitut til forrentning på foliekonto og/eller ved indskud med risikospredning

i danske realkreditforenings- og/eller danske statsobligationer.

§ 10.

Bestyrelsen kan ikke optage lån i foreningens navn, eller på anden måde gældsætte foreningen.

§ 11.

Til varetagelse af særlige opgaver kan bestyrelsen eller generalforsamlingen nedsætte udvalg. Et sådant udvalg kan kun behandle de sager, som er

blevet det tillagt, og udvalgets opgave er alene af rådgivende karakter.

 

Bestyrelsesmøde

 

§ 12.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden ønsker det, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i dennes fravær kassereren. Der kan kun træffes gyldige beslutninger, når mindst 3 medlemmer, hvoraf formanden eller kassereren skal være den en, er til stede, og samtlige medlemmer har været indkaldt rettidigt. Sekretæren fører referat fra bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit, der gives dog en skattefri godtgørelse til udokumenterede udgifter til dækning af telefon, internet, kontorartikler, porto m.m. jf. skattevæsenets takster.

 

Kassereren

 

§ 13.

Betalinger foretages af kassereren. Bestyrelsen orienteres på hvert møde.

§ 14.

Grundejerforeningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Kassereren afleverer årsregnskabet til revisoion, sensest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

 

Revisorerne

 

§ 15.

Revisorerne gennemgår foreningens regnskab og bilag.

 

Ind-/udmeldelse

 

§ 16.

Udmeldelse sker ved salg af grund / ejendom.

Ved ejendomsoverdragelse skal sælger drage omsorg for, at meddelelse herom tilgår bestyrelsen.

Køber er forpligtiget til at oplyse privatadresse, tlf. nr. og e-mail adr.

Foreningens midler tilvejebringes ved medlemmernes kontingentbetaling.

Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

 

Vedtægtsændringer

 

§ 17.

Vedtægtsændringer på generalforsamlingen kræver 3/5 flertal af de afgivne stemmer.

Skriftlig afstemning afholdes hvis blot et medlem ønsker det.

 

Foreningsophør

 

§ 18.

Ved grundejerforenings eventuelle opløsning skal spørgsmålet sendes til uradstemning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 flertal af afgivne stemmer.

Såfrem mindre end halvdelen af foreningens medlemmer afgiver stemmer ved urafstemning, skal bestyrelsen - senest 30 dage efter urafstemningen - indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 10. august 2013.