Vedtægter

Vedtægter


§ 1.
Grundejerforeningens navn er "Toftum Bjerges Grundejerforening" og dets hjemsted er Toftum Bjerge, Struer Kommune, CVR-nr. 33541228
Grundejere skal være medlem af Toftum Bjerges Grundejerforening (TBG).

§ 2.
Foreningens formål er:
▪Gennem tiltag at bevare, fremme, videreudvikle og styrke Toftum Bjerge sommerhusområde som attraktivt for gamle såvel som nye grundejere,
▪At tilsikre at veje, stier og fællesarealer er i en forsvarlig og farbar stand,
▪At arbejde for, at Toftum Bjerges karakter bevares således at området forbliver et fredeligt naturområde.

Foreningens midler tilvejebringes ved medlemmernes kontingentbetaling.

Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 3.
Grundejeren har pligt til at vedligeholde rabatter og holde bevoksninger inde på egen grund, så ambulancer, brandbiler og renovation m.m. kan passere.
Såfremt, at ovenstående forsømmes, kan vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning efter forudgående skriftlig advisering.

§ 4.
Generalforsamlingen
Forhandlingerne på samtlige ordinære generalforsamlinger og ekstraordinær generalforsamling ledes af en dirigent, som skal vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningens anliggender.
Der afholdes årligt ordinær generalforsamling mellem 01.06. og 01.09.
Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 3 uger forud ved indkaldelse via mail, oplysning på hjemmeside og opslag på foreningens opslagstavle, samt eventuelt ved brev.
Det enkelte medlem registrerer sin mailadresse i medlemsregistret på foreningens hjemmeside eller hos bestyrelsen og er selv ansvarlig for vedligeholdelse af sin adresse.
Medlemmer, der ønsker indkaldelse ved brev, skal selv give sekretæren skriftlig meddelelse herom.
Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj.
Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen skønner det formålstjenesteligt, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.
Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger skal ske med samme varsel, og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til behandling fastsatte emner.
Til den ekstraordinære generalforsamling kan der i lighed med de ordinære generalforsamlinger fremsendes forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den fastsatte dato for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt, at den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal det samtidig med begæringens fremsættelse meddeles, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtiget til senest 14 dage efter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 5.
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1.  Valg af dirigent (se § 4)
2. Udpegning af mindst to stemmetællere.
3. Formandens beretning om grundejerforeningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling, samt godkendelse af beretning.
4. Kassererens beretning / årsregnskabet fremlægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent for næste år.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleanter.
9. Eventuelt.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, hvis dirigenten eller et medlem kræver dette.
Hver parcel har en stemme. Som udgangspunkt afgives stemmen af grundejer, men i dennes fravær kan der ske afstemning ved fuldmagt til den øvrige del af husstanden. Reglerne om afstemning vedrører ikke vedtægtsændringer. Reguleringen af disse fremgår af vedtægternes § 17.
Ægtefæller og samlever har desuden ret til at tale og fremsætte forslag på generalforsamlingen.
Medmindre bestyrelsen i ganske særlige tilfælde indbyder gæster, der kan have relevans for grundejerforeningen, er der kun adgang til generalforsamlingen for stemmeberettigede medlemmer samt deres ægtefælle / samlevere.

§ 6.
Protokol
Foreningens sekretær skal føre beslutningsprotokol hvori der redegøres for de på generalforsamlinger vedtagne beslutninger.
Beslutningsprotokollen skal efter generalforsamlingen underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 7.
Personvalg
På generalforsamlingen vælges 3 / 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Derefter afgår efter tur 3 eller 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år.
I ulige år vælges 3, og i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer for 2-årige perioder. De 2 suppleanter vælges for et år ad gangen.
Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, som ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Revisorer vælges for en 2-årig periode, revisorsuppleant for en 1-årig periode.
Alle personvalg træffes blandt grundejere, eller ægtefælle/samlever til grundejere.
Personvalg skal være skriftligt, hvis blot et medlem kræver det.

§ 8.
Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Denne konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
Den daglige forretning varetages af formanden.
Den daglige kontakt og godkendelse i forhold til foreningens bank/pengeinstitut varetages af formanden og kassereren i fællesskab.
Omkring beslutninger der hidrører økonomiske dispositioner, skal der altid foreligge godkendelse af 2 bestyrelsesmedlemmer efter ”4-øjne princippet”.

§ 9.
Grundejerforeningen ved bestyrelsen er forpligtiget til at vedligeholde området.
Bestyrelsen forvalter foreningens anliggender og råder over dens midler i overensstemmelse med foreningens vedtægter, således som den finder formålstjenligt.
Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens midler er anbragt i et pengeinstitut til forrentning på foliokonto og/eller ved indskud med risikospredning i danske realkreditforenings- og/eller danske statsobligationer.

§ 10.
Bestyrelsen kan ikke optage lån i foreningens navn, eller på anden måde gældsætte foreningen.

§ 11.
Til varetagelse af særlige opgaver kan bestyrelsen eller generalforsamlingen nedsætte udvalg. Et sådant udvalg kan kun behandle de sager, som er blevet det tillagt, og udvalgets opgave er alene af rådgivende karakter.

§ 12.
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden ønsker det, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i dennes fravær kassereren. Der kan kun træffes gyldige beslutninger, når mindst 3 medlemmer, hvoraf formanden eller kassereren skal være den en, er til stede, og samtlige medlemmer har været indkaldt rettidigt. Sekretæren fører referat fra bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit, der gives dog en skattefri godtgørelse til udokumenterede udgifter til dækning af telefon, internet, kontorartikler, porto m.m. jf. skattevæsenets takster.

§ 13.
Kassereren
Betalinger foretages af kassereren. Bestyrelsen orienteres på hvert møde.

§ 14.
Grundejerforeningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Kassereren afleverer årsregnskabet til revision, senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 15.
Revisorerne
Revisorerne gennemgår foreningens regnskab og bilag.

§ 16.
Ind-/udmeldelse
Udmeldelse sker ved salg af grund / ejendom.
Ved ejendomsoverdragelse skal sælger drage omsorg for, at meddelelse herom tilgår bestyrelsen.
Køber er forpligtiget til at oplyse privatadresse, tlf. nr. og e-mail adr.
Foreningens midler tilvejebringes ved medlemmernes kontingentbetaling.
Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§ 17.
Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer på generalforsamlingen kræver 3/5 flertal af de afgivne stemmer.
Skriftlig afstemning afholdes hvis blot et medlem ønsker det.

§ 18.
Foreningsophør
Ved grundejerforenings eventuelle opløsning skal spørgsmålet sendes til urafstemning. Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 flertal af afgivne stemmer.
Såfremt mindre end halvdelen af foreningens medlemmer afgiver stemmer ved urafstemning, skal bestyrelsen - senest 30 dage efter urafstemningen - indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 13. august 2023
Toftum Hallen
Chr Gades Vej 30
7600 Struer
________________________________________ ____________________________________
Hans Henrik Grøn                                                                       John Bruno Pedersen
Plantagevej 22                                                                              Tværvej 9
Formand                                                                                        Dirigent