Vand

Vandproblemer m.m.

Hvis der er vandproblemer, kan man kontakte Struer Energi.

I daglig åbningdtid telefon: 96 84 22 30

eller døgnåben vagttelefon ligeledes: 96 84 22 30

Se også mere på https://www.struerenergi.dk/

Hvis der er foretaget ejerskifte eller privat adresseændring, skal man også kontakte Struer Energi.

Gode råd og tips:

  • Undgå frostsprængning i husene. Generelt opfordres grundejerne til at være meget påpasselige med, at få lukket for vandet inden frosten sætter ind. Lukning for vandet skal ske i målerbrønden. Her sidder aftapningshanen.
  • Det er ikke hensigtsmæssigt, at fylde sand eller jord i sin målerbrønd, da denne så ikke længere er frostsikret.
  • Ej heller at ligge en ekstra brønddæksel ovenpå den nuværende målerbrønd, det besværliggøre en eventuel udskiftning af måleren.


Der er tilsluttet 482 forbrugere i Humlum og 475 forbrugere i Toftum.

Vandanalyser

70 år's Jubilæum Toftum Bjerge Vand 2018

Jeg vil gerne på Grundejerforeningens vegne byde alle velkommen, jeg håber vi kan hygge os lidt sammen med lidt sange, øl, vand og vin som kan afhentes ved bordet. Skal vi lægge ud med Limfjords sangen.

Jeg vil fortælle lidt om de i gemmerne arkiverede omtale af vand forholdene her i Toftum. Jeg kan desværre ikke se længere tilbage end til 1948, hvor der blev afholdt stiftende generalforsamling for Toftum Bjerge Vandværk I/S, det fremstår ingen steder hvor mange interessenter der var, men det blev vedt

Vandet blev indvundet fra grøften i skrænten og hævet op med hæverter til opfyldning af ressouevare, som er den store betonklods. Hvorfra vandet med pumpe blev sendt ud via nedlagte aspets rør, dog uden aspets som havde en diameter på 5 cm og længderne var 2 m, så der blev brugt mange rør. Der blev brugt både runde og firkantede rør, den manglende aspest gjorde rørene skrøbelige og sårbar overfor trærødder og anden form for påvirkning, derfor var der mange brud.

1959 Her ses for første gang at der er en grundejerforening, med 

1960 Humlum Resen sogneråd kræver for at give byggetillade

1963 Miljømyndighederne kræver ny vandindvinding eksisterende er ikke brugbar på grund af toiletterne og sivebrøndene. Ligeledes stoppes der for nye byggetilladelser & etablering af sivebrønde indtil vand problemet er løst. Tilladelse til brug af eksisterende sivebrønde tilbagekaldes med virkning fra d. 30. sept. 1964, hvis der ikke findes en løsning på ny vandforsyning. Såfrem man ikke finder en løsning kræves området kloakeret og sivebrønde nedlagt. De etablerede sivebrønde skal der indsende tegninger m.m af for evt. godkendelse.

1964 Der skal vælges om der skal bygges nyt vandværk, eller om sivebrøndene skal nedlægges.

Det kræves at der skal laves ny boring mindst 300 m fra sommerhusområdet, alle private vandforsyninger, fælles vandværk, boringer og private brønde skal fjernes, Byggeri vil så igen blive tilladt.

Det vil koste 87.000 at lave en nye boring, en tilslutning til Humlum Vandværk vil koste 92.000, der er af hver aftager indbetalt kr. 600 i tilslutningsafgift, dette beløb hæves til 900, nye bruger skal betale 900, som kan betales med 300 straks og resten over 3 år.

Der forhandles med Humlum Vandværk om levering af vand til ny rentvandsbeholder. 8000 m3 kr. 4000 og 18 øre pr. m’3 herudover.

1964 Grundejerforeningen bliver en del af Vandværks foreningen.

1965 Humlum Vandværk finder en guldåre i 41m dybde og har nu 3 boringer at hente vand fra.

1965 Der bliver indgået endelig aftale med Humlum Vandværk om fremtidig levering, til de i 1964 forhandlede priser, derved kan undgås en dyr kloakering af området.

1965 Der bygges ny pumpehus på rødevej med en vandbeholder på 30 m’3, oprindelig planlagt til 60 m’3, pengene rakte ikke til mere. Herfra skal vandet pumpes ud til de ca 150 tilsluttede huse. Der er etableret en forsynings linie fra Humlum Vandværk. Står klar til brug ca 1.juli. Byggetilladelser kan igen fås.

1967 Der rejses krav om rensningsanlæg for Humlum & Toftum

1968 Kloakering plan præsenteres.

1969 Prisen hæves til 30 øre pr m’3 og 50 kr i fast afg.

1970 Godkendelse af Rensningsanlæg for Humlum & Toftum.

1970 Godkendelse for byggeri af Skovly Camping.

1971 Toftum Camping nedlægges, samtidig er der ikke mere behov for afhentning af vand hos de tilliggende sommerhuse, som havde pligt til at have vandhane til brug for campisterne, denne klausul hænger dog stadig på nogle af husene. Campister henvises herefter til den nye Skovly camping.

1973 Jeppes Led og parkeringsarealet tages i brug.

1975 Staten overtager resten af det fredede område.

1977 Vandforbruget er nu oppe på 37.000 km’3

1980 Thagaard Plantage 5 nye bruger er nu også til sluttet vandforsyningen, En af grundejerne var dog ikke glad for at skille sig af med sin pumpe, som han fortalte var special fremstillet til ham med initialerne LP for Laust Pedersen.

1982 Ny aftale om pris 75 øre 10.000 m’3 derudover 65øre og leveringen hæves fra 16 m’3 til 26 m’3 pr. time.

1983 Der gives afslag på en ansøgning til at udvide vandressuvaren til 60 m’3 derfor bliver pumperne udskiftet til større pumper.

1986 Ledningsnettet til Fyrrevej/Slugten udskiftes.

1989 Tilslutningsafgiften forhøjes til kr. 3.000

1994 Krav om nedlæggelse af overflødige private brønde.

1994 Der vedtages ved lov at der skal betales 1 kr. + moms pr. m’3 i grønne afgifter, stigende med 1 kr. pr år i 5 år. Altså indtil 1998.

1995 Vandmåler installeres, hvilket får stor betydning for vandafledningsbidraget som beregnes ud fra et forbrug på 170 m’3 svarende til 1.200 kr. årligt, ved et forbrug på 55 m’3 bliver dette beløb kun 380 kr. årligt.

1996 Tilslutningsafgift sættes op til kr. 5.000 + moms

1996 Fast afgift bliver sat til 200 + forbrug 2,50 pr. m’3

1997 Udskiftning af eternitrør på Gl. Studevej fra Pejsen, Skovbrynet, Skovvej & Kærvej.

1998 Administrationen er nu blevet så stor at det vil blive nødvendigt at ansætte ½ tid kontor medhjælper, derfor tages kontagt til Humlum Vandværk om en overtagelse. Humlum Vandværk tilbyder overtagelse af vandværket til o kr. fast afgift sættes til kr. 300 + 2,50 pr. m’3. Tilslutningsafgiften sættes til 10.000

1998 Det bliver besluttet på generalforsamlingen at overdrage vandværket til Humlum Vandværk pr. 1. januar 1999. Boet opgøres herefter og hovedparten af kapitalen udbetales til forbrugerne, rest beløb 3.754 overføres til grundejerforeningen.

1999 De sidste eternitrør skiftes, Kildevej 19.

2017 Vandforbrug 11.150 m’3, imod 37.000 m’3 i 1977, noget der vidner om stort vandspild i de gamle eternitrør.

2018 Den før omtalte pumpe installeret hos Laust Pedersen med initialerne LP, står for Lem Pumpefabrik.

Røverstuen.

Historien fortæller at i gamle dage gik vejen fra Oddesund ned over markerne til Rødevej og fortsatte til Resen 0g bagom Kilen til Struer. Denne vej var meget usikker fordi der skete mange røveriske overfald af lokale banditter, som holdt til i bakkerne. Sikkert er det at i Toftum Bjerge findes en dal, der bærer navnet Røverstuen. Så kan man tro på hvad man vil om historien. Som findes på vores hjemmeside under set & sket uden årgang.

TAK FOR DET STORE FREM MØDE, SKAL VI SLUTTE AF MED SANGEN, Livet er så let at leve.

Bruno Grønborg, Formand