Generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening, blev i år afholdt lørdag den 14. august 2021 kl. 10.00 i Toftum Hallen Chr. Gades Vej 30, Humlum.

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Udpege 2 stemmetæller
 3. Formandens beretning v/ Bruno Grønborg
 4. Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab v/ Jørgen Andersen
 5. Fastsættelse af kontingent for det næste år. Bestyrelsens forslag uændret kr. 500,00
 6. Indkomne forslag:
  1. Ole Agerbo, Forbedringer
  2. Tea Hviid, Vinterbadeklub. Bemærk Grundejerforeningen er ikke med som forslags stiller
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  efter tur afgår:
  • Bruno Grønborg (modtager ikke genvalg)
  • Karin Simonsen (modtager genvalg)
  • Jørgen Andersen (modtager genvalg)
 8. Valg af 2 suppleanter.
  efter tur afgår:
  • Anne Bøge Petersen (Modtager genvalg)
  • Michael Hansen (Modtager genvalg)
 9. Valg af 1 revisor.
  efter tur afgår:
  • Inger Madsen (Modtager genvalg)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant
  efter tur afgår:
  • Eivin Carlsen (modtager ikke genvalg)
 11. Eventuelt

Bestyrelsen

Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag den 14. august 2021

Referat nr. 1/2021-22 af sekretær Karin Birch Simonsen

Der var fremmødt 78 husstande til generalforsamlingen.

Der er tilmeldt 75 personer til efterfølgende aftenfest.

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen;

FormandBruno Grønborg
KassererJørgen Andersen
SekretærKarin Birch Simonsen
BestyrelsesmedlemJakob Houe
BestyrelsesmedlemOle Agerbo

1. Punkt på dagsordenen

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Jørgen Møller, som blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge Grundejerforeningens vedtægter.

2. Punkt på dagsordenen

Udpegning af to stemmetællere.

Dirigenten udpegede Inger Madsen og Carl Erik Christensen.

3. Punkt på dagsordenen

Formandens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN I TOFTUM BJERGES GRUNDEJERFORENING LØRDAG D. 14. AUGUST 2021 KL. 10.00.

Jeg vil hermed gerne redegøre for bestyrelsens aktiviteter det forløbne år. Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder. Herudover har der været en del mail udveksling og telefonsamtaler med grundejere som har haft spørgsmål af forskellig karakter.

Bestyrelsens brug af mails giver en hurtig kommunikation, så alle der stiller spørgsmål til bestyrelsen oplever de får svar i løbet af få dage.

FLIS: Der er i den forgangne periode blevet fliset 2 gange. Flisning i foråret trak ud på grund af den megen regn og travlhed hos entreprenøren. Der er grundejere som har stillet spørgsmålstegn ved hvad der er gren og hvad der er haveaffald. En tommeltot regel må være at græsafklip, mos, hæk af klipning, som ikke kræver brug af grensaks må være haveaffald og afleveres til storskrald eller køres på genbrugspladsen. Trærødder skal dog altid køres på genbrugspladsen. Grundejerne har dog været flinke til at overholde reglerne for flisning, hvilket vi gerne vil takke for. Husk der er mulighed for afhentning af storskrald 6 gange om året, mail og telefonnr. står på hjemmesiden.

Miljøteknikkerne på renovations bilen har efterhånden lært at køre i området.

Under henvisning til vedtægterne § 3 har grundejeren pligt til at vedligeholde rabatter og holde bevoksninger inde på egen grund, så ambulancer, brandbiler og renovation m.m. kan passere. Såfremt dette forsømmes, kan vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning efter forudgående skriftlig advisering.

Vi skal nødig have et direktiv om, at containere skal køres op til de gennemgående veje, eller dikteret anlæggelse af miljø stationer. ”Se tidligere miljø station på hjemmesiden set & sket 1993”.

Miljøstation og fremtidig affalds håndtering tages op under eventuelt.

Bestyrelsen har tidligere opfordret til at bringe beplantning ned i 3 – 5 m højde. Vi vil gerne igen i år rose de grundejere, der har fulgt opfordringen og fældet gamle grantræer. Det giver lys og luft, og ikke mindst udsigt. Også til glæde for andre.

Bestyrelsen er stadig gerne behjælpelig, hvis der er grundejere som har problemer med for høje træer. Så kan vi anvise en entreprenør til at fælde disse og selv aftale pris og tidspunkt.

Ligeledes anbefales det man lige tager en snak med naboen inden man klipper i fælles hegn. Der har været enkelte som har glemt dette. Hegnstilsynet kan også benyttes hvis man er i tvivl om beplantning i skel.

Vi henstiller til, at man ikke selv begynder på at fælde buske og træer i det åbne land. Vi har et godt samarbejde med Naturstyrelsen og aftaler med dem hvad vi må beskære og de selv ønsker at beskære. De kommer hvert år og klipper græsset på parkeringsarealerne, ofte knuser de også gyvel og hyben på toppen, som ikke er en naturlig del af beplantningen på de fredede områder. De lovede sidste år at sørge for en bedre oprydning på teltpladsen ved Jeppes led, her er der en så kaldt primitiv teltplads med grillrist over åben ild, dog uden adgang til vand og toilet. De vil ikke bygge ny toiletbygning ved Jeppes Led, som vil koste ca. 250t. De ville kun klippe en sti fra P. arealet op til trappen, resten skal henligge som en natur.

Der var i efteråret en større artikel i Dagbladet vedrørende manglende mulighed for at komme ned af trapperne ved Jeppes Led for helårs badende, trapperne har forkerte hældninger og farlige at gå på når de er våde og glatte.

Trapperne til stranden er Naturstyrelsens ansvar og renoveres af dem, når de skønner det, er nødvendigt, som regel først når jeg har sendt en opfordring. Det er folks eget ansvar at bevæge sig efter forholdene. Naturstyrelsen vil ikke lave gangsti ned over skrænterne, en sådan sti vil blive for stejl, de henviser til at folk med handicap har mulighed for at komme til vandet ved Oddesund og Remmer strand.

Lokalplan 301 er lavet med ønske om at bevare Toftum som et naturområde.

Vi har klaget over at lokalplanen var for restriktiv i forhold til de nye bygge regler, her lagde vi specielt fokus på bygningens bredde, afstand til skel, samt byggematerialer. Vi har dog ikke i skrivende stund fået nogen tilbage melding om Kommunen vil imødekomme vores klage. Tjek derfor lokalplanen på hjemmesiden inden I foretager ændringer.

Kommunen har udsendt en plan for den kommende kloakering. Her fremgår det, at området Gl. Toftum først bliver kloakeret i perioden 2032-2034.

Humlum Vandværk aflæser vandmåleren mandag i uge 51. Vi skal dog stadig selv lukke for vandet. Samtidig kan det oplyses at vandets hårdhedsgrad er 7,5. (Blødt, hvilket betyder at man kan spare på vaskepulveret).

Jeg vil samtidig takke Vandværket for godt samarbejde, med udsendelse af kontingent opkrævning.

Hvis nogen bemærker en unaturlig fugtighed et sted kan det være tegn på ledningsbrud. Så tag derfor straks kontakt til Vandværket, telefonnr. kan ses på hjemmesiden.

På grund af manglende medarbejder til at holde opsyn med ledningsnettet og pumpestationer, har Vandværket indledt forhandling med Struer Forsyning om overtagelse af driften, som kan blive en realitet fra 2022. Vi mister derfor sandsynlig vis vores mulighed for opkrævning af kontingentet, så der bliver fremover et stort arbejde for kassereren med udsendelse af opkrævning og modtagelse af betaling.

Struer Kommune kom for sent med ansøgningen om blåt flag, så det kom ikke op på toppen og ved Jeppes Led, som det ellers har gjort siden 1997.

Sct. Hans bålet blev i år på grund af Corona krisens krav om Coronapas og gruppeopdeling af deltagerne aflyst.

Campingpladsens aktiviteter, og gensidig aftale om fri afbenyttelse af legeplads og boldbane er til glæde for både børn og voksne og til gavn for området. Derfor støtter vi op om campingpladsen og er glade for samarbejdet som kommer alle til gode.

Der er indsendt en ansøgning til Tryg Fonden om opsætning af hjertestarter, ansøgningen behandles først efter den 1. september med svar tilbage indenfor 3 måneder. Bevilger Fonden hjertestarteren følger der undervisning med for 5-6 personer. Imødekommes vores ansøgning ikke ønsker Grundejerforeningen selv at købe en hjertestarter pris ca. 20.000.

Jeg vil herefter følge op på nogle ting som blev drøftet på generalforsamlingen 2020.

Spørgsmålet om at udbyde vedligeholdelsen af vore veje og arealer har bestyrelsen ikke fundet nogle som er billigere end det vi få arbejdet udført for i dag. Claus Carstensen udfører arbejdet godt, kommer når vi har brug for ham hvilket er meget vejrlig bestemt. Claus tager det nødvendige hensyn til at området står så naturlig som muligt, her tænker jeg særligt på midterrabatterne på de små veje, hvilket er en vigtig del af miljøet. Claus tager kun betaling for den effektive arbejdstid, hvor andre entreprenører taget betaling for til og frakørsel og ikke altid har ledige maskiner og arbejdskraft. Materialerne som er en stor post, betaler vi selv direkte uden mellemhandleravance.

3-4 timer efter det voldsomme skybrud d. 27. juli havde Claus gjort vejene farbare igen, et arbejde udført af anden entreprenør hvis han havde ledigt materiel og mandskab, havde kostet tilkald og overtids betaling.

Der er med jævne mellemrum blevet spurgt om hvorfor Grundejerforeningen ikke gør mere for at tiltrække turister til området. Svaret herpå må være at vi er en Grundejerforening og ikke et turistkontor. Under henvisning til vedtægternes § 2 er foreningens formål at drage omsorg for at veje, stier og fællesarealer er i en forsvarlig og farbar stand. Det er tillige foreningens formål aktivt at arbejde for, at Toftum Bjerges karakter bevares, således at området forbliver et fredeligt naturområde.

Grundejerforeningens hovedopgave er derfor at vedligeholde og bevarer den natur, som vedrører foreningens ansvar, derudover samarbejder vi med Naturstyrelsen om at overholde den del som er Deres ansvar.

Turisterne som besøger vores område, er der mange meninger om. Vi oplever hvert år på Skovbrynet at unge mennesker kommer kørende ned til skrænten og i flere til fælde leger stærk mand i et forsøg på at løfte granitbænken af, ligesom der flere gange har været hærværk på det lille Galleri. d. 24 juli oplevede vores nabo på Skovbrynet der ville til stranden, at der stod en del unge mennesker på pynten ved granitbænken med stor ghettoblaster og have tændt bål, de henstillede til dem at bålet blev slukket på grund af brandfaren, hvilket de unge mennesker nok selv skulle bestemme. Vores naboer gik efterfølgende hjem via toppen og Gl. studevej så de ikke kunne se hvilket hus de boede i på Skovbrynet.

Turisterne graver også med jævne mellemrum store huler i skrænterne med fare for sammenstyrtning.

Turisterne kører alt for stærk på vore sårbare grusveje, hvilket har ført til ønske om flere chikaner, bump og hastigheds begrænsnings skilte. Den høje hastighed foregår hele året og kan derfor ikke kun være turister, så prøv og kik på jeres egen hastighed inden i giver de andre skylden. Prøv at sætte hastigheden ned og tag hensyn til andre.

Her er det nemmere med paragliderne de kører ikke for stærk, de graver ikke huller i skrænterne, de leger ikke stærke mænd, de må nøjes med at blive meldt til Politiet hvis de kommer for tæt på jorden.

Geopark Vestjylland er nu blevet godkendt og optaget i Unesco, denne godkendelse giver mulighed for en ny turistform som kaldes Geoturisme. Unesco giver mange midler til at fremme denne form for turisme, fra disse midler har vi allerede fået tildelt godt 40.000 kr. til brug for opdatering og afmærkning af vandrestier i Toftum området.

Jeg startede i 2011 med at lave en hjemmeside for Grundejerforeningen, her vægtede jeg højest at få Toftum Bjerges historie digitaliseret, således at nye tilflyttere og andre med interesse for området kan læse om alle de udfordringer de skiftende bestyrelser har haft, dem har der været mange af igennem tiden. Ligeså hvad aviserne har skrevet om de mange forskellige hændelser som er sket i området. Hjemmesiden har de sidste 5 år haft mere end 20.000 besøg om året, og jeg vil gerne takke for de mange roser jeg har modtaget for siden, og mine løbende udsendelser af informationer om aktiviteter i området, som mange har benyttet sig af.

Bestyrelsen varetager efter bedste evner 483 grundejeres interesser, der vil altid være noget som ikke alle grundejere kan nikke ja til. Men det skal også understreges, at bestyrelsen ikke er en myndighed, og derfor ikke kan gå ind i, om privatlivet bliver krænket, eller gå ind i sager som er et anliggende mellem de enkelte grundejere og kommunen eller andre myndigheder. Vi kan kun appellere til, at man tager hensyn til hinanden.

Tak til bestyrelsen for arbejdet i det forgangne år, tak til revisorer, tak til suppleanter, tak til Dorthe i Hallen for at vi må være her. Tak til alle som er med til at holde gang i vores forening. Jeg vil dog slutte med at takke Jakob og Karin, for henholdsvis 15 og 10 års samarbejde, som altid har forgået i en god tone, hvor vi altid ha fået meningerne til at nå hinanden.

Bruno Grønborg

Formand for Toftum Bjerges Grundejerforening

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

4. Punkt på dagsordenen

Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab (er lagt ud på Grundejerforeningens hjemmeside).

Kassereren gennemgik regnskabet. Årets driftsresultat blev et driftsunderskud på kr. 94.239,82.

Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 374.566,37.

Bemærkninger til regnskabet:

Tea Hviid, Udsigten 5 og 9 stillede spørgsmål til pris på hjemmeside og prisen for grundejerfesten. Herudover efterlyste hun at der fremlægges et budget i f.m. regnskabet.

Jørgen Andersen svarede hertil at prisen på hjemmeside dækker vedligehold af hjemmeside og ”hosting” af mailadresser. Den nye bestyrelse vil se på om dette kan gøres til en anden pris.

For så vidt angår grundejerfest er dette en tradition. Har tidligere været gennemført som et frokost-arrangement, men generalforsamlingen i 2019 stemte for at gå tilbage til en aftenfest.

Fremadrettet vil der blive udarbejdet budget i f.m. regnskabet.

Ellen, Gl Studevej 50, stillede spørgsmål til hvorfor der ikke fremlægges notater til regnskabet.

Jørgen Andersen fremførte, at der ikke er krav herom, men kigger gerne på det til næste år. Desuden er alle bilag til regnskabet medbragt til generalforsamlingen, og interesserede vil derfor kunne se de enkelte udgiftsbilag.

Regnskabet blev godkendt.

5. Punkt på dagsordenen

Fastsættelse af kontingent for det næste år.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. / år.

Dette blev vedtaget.

6. Punkt på dagsordenen

Indkomne forslag.

Dirigenten valgte at starte med forslaget fra

6.1. Tea Hviid, Udsigten 5 og 9: Forslag om Vinterbadeklub.

Tea Hvid uddybede sit forslag om at nedsætte et udvalg/arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at etablere en vinterbadeklub med sauna og badebro på stranden i Toftum Bjerge.

Forslagsstilleren ønsker at Toftum Bjerges Grundejerforening engagerer sig som initiativtager til Toftum Bjerges Vinterbadeklub. Frem til Generalforsamling 2022 skal en gruppe af frivillige derfor arbejde for at:

 • Udarbejde et forslag til design og placering af badebro og sauna.
 • Etablere Toftum Bjerges Vinterbadeklub som forening, afsøge det juridiske grundlag for klubben – fx som selvejende institution – og hverve medlemmer i lokalområdet, såvel Toftum Bjerge som opland med henblik på at afdække den lokale interesse for en vinterbadeklub.
 • Afdække det økonomiske grundlag for Toftum Bjerges Vinterbadeklub, bl.a. kontakt til Struer Kommune for identifikation af muligheder for støtte, identifikation og indledende ansøgning hos relevante fonde, erhvervsvirksomheder etc. samt selvfølgelig bidrag fra medlemskontingent.
 • Tea Hviid ønsker at grundejerforeningen støtter det indledende arbejde med Toftum Bjerges Vinterbadeklub med max. 5.000 kroner, som kan bruges til at dække omkostninger i forbindelse med det ovenfor beskrevne arbejde frem til Generalforsamling 2022.

Asker Petersen, Lyngvej 11, anførte at forslaget intet har med grundejerforeningen at gøre. Hvis folk ønsker en vinterbadeklub kan de etablere den selv.

Ole Dinis, Plantagevej 57, bakker principielt op om Askers bemærkning. Støtter gerne op om en vinterbadeklub, men formuleringen i forslaget er misvisende, da det fremstår som grundejerforeningens forslag.

Tea Hviid bemærkede hertil, at det jo ikke er et færdigt forslag, men et oplæg til frivilligt arbejde der skal munde ud i et endeligt forslag.

Jørgen Andersen, Gl. Studevej 2. Vil gerne melde sig til at arbejde for etablering af en klub i eget regi.

Ole Sørensen, Gl. Studevej 14. Fint hvis grundejerforeningen vil give opbakning. Der er foreningsfrihed i Danmark, så det er en god ide at etablere en klub. Har kendskab til etablering af diverse klub-aktiviteter fra mit arbejde i DGI, så fuld opbakning herfra.

Tea Hviid bemærkede, at forslaget har en sammenhæng med Ole Agerbos forslag om badebro m.v., så måske skal der fondraises sammen.

Asker Petersen fremførte, at han stadigvæk mener at det er imod såvel lokalplan og vedtægterne, og at grundejerforeningen derfor ikke skal engagere sig.

Kasper, Skovbrynet 6, foreslår at man starter en forening, og efterfølgende retter henvendelse til generalforsamlingen om støtte.

Dorte Fenger, Blåbærvej 5, finder som udgangspunkt at det er et godt forslag, men ønsker en tilkendegivelse af om grundejerforeningen støtter dette. Hvad er det vi ønsker? En forening sammen eller en sauna sammen. Fremstår som et bagvendt forslag.

Jørgen Andersen, Gl. Studevej 2, bemærker at det ikke er i regi af grundejerforeningen der skal arbejdes videre.

Michael Hansen, Slugten 4. Foreslå at de mennesker der gerne vil arbejde videre med forslaget bliver efter generalforsamlingen og stifter en klub.

6.2. Ole Agerbo, Pynten 6: Forbedringer

Ole Agerbo har stillet forsalg om forbedringer i området gående ud på:

 • Forbedret Adgang til strand
 • Badebro
 • Madpakkehus
 • Shelters
 • Borde/bænkesæt
 • Offentlig toiletadgang
 • Grussti fra P-plads til strandadgang.

Ole supplerede sit forslag med at der siden fremsættelsen er sket forbedringer, eller forbedringer undervejs, bl.a. med etablering af overdækket bord/bænkesæt, etablering af sti fra P-plads ved Jeppes Led og til trappe til stranden og lovning på et skovtoilet. Han vil derfor gerne at generalforsamlingen alene stemmer om etablering af en badebro.

Asker Petersen, Lyngvej 11, fremførte at forslaget om en badebro har været til afstemning 3-4 gange før. Mente endvidere at det principielt er forkert som menigt bestyrelsesmedlem at fremsætte forslag.

Ole Agerbo fremførte hertil at forslaget er fremsat som et privat initiativ.

Hans Henrik Grøn, Plantagevej 22, fremførte at Ole Agerbo naturligvis må fremsætte forslag i privat regi.

Kirsten Poulsgaard, Barsidalvej 21, fremførte at en badebro vil være fantastisk, og at der ved Gjellerodde er et badelaug, som varetager det praktiske arbejde med opsætning og nedtagning af broen. Værd at undersøge hvordan det evt. varetages ved andre grundejerforeninger.

Bjarne Svendsen, Kildevej 11, fremførte at etablering af en badebro har været til afstemning flere gange før. Det kræver en del frivilligt arbejde, af et brolaug, som ud over opsætning og nedtagning skal varetage sikkerhed omkring broen, føre logbog over tilsyn m.v. Ved tidligere undersøgelser har der ikke været tilslutning til dette arbejde.

Bruno Grønborg, Skovbrynet 4 gennemgik historikken omkring badebroer fra 1994. Her har såvel Struer Kommune som Naturstyrelsen været involveret i sagsbehandlingen, og i alle tilfælde er forslagene endt med at blive nedstemt på generalforsamlingen.

Ole Sørensen, Gl. Studevej 14. Forslaget handler om andet end badebro. Man kan kombinere det med andre forslag, evt. forslaget om vinterbadeklub. Området må gerne udvikles også i forhold til nye beboere.

Kasper, Skovbrynet 6. Det er fint med forbedringer og udvikling. Men det er måske en god ide at se hvor mange der vil være med. Der ringer alarmklokker når der stilles så mange forslag på en gang, og erfaringer fra hjemkommune viser at shelterpladser og madpakkehuse kan være arnesteder for fester. Foreslår at der nedsættes et udvalg.

Søren, Gl. Studevej 3. Opfordrede til at være opmærksom på økonomien, og hvad vedtægterne siger om hvad der kan bruges penge til.

Ole Agerbo, Pynten 6. Rundede af med at konkludere at han bliver efter generalforsamlingen og opfordrer interesserede til at blive med henblik på at undersøge de videre muligheder.

7. Punkt på dagsordenen

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

efter tur afgår:

 • Bruno Grønborg                 (modtager ikke genvalg)
 • Karin Simonsen                  (modtager genvalg)
 • Jørgen Andersen                (modtager genvalg)                    

Nye kandidater til bestyrelsen var:

 • Karin Simonsen
 • Jørgen Andersen
 • Hans Henrik Grøn, Plantagevej 22 (foreslået af Torben Olsen, Gl. Studevej 43).
 • Ole Dinis, Plantagevej 57 (foreslået af Vivi G., Slugten 3.

Med fire mulige bestyrelsesmedlemmer overgik generalforsamlingen til skriftlig afstemning. Resultatet heraf var:

 • Karin Simonsen              64 stemmer
 • Jørgen Andersen            59 stemmer
 • Hans Henrik Grøn         54 stemmer
 • Ole Dinis                          43 stemmer

Nyt bestyrelsesmedlem er derfor Hans Henrik Grøn, mens Karin Simonsen og Jørgen Andersen genvalgtes.

8. Punkt på dagsordenen

Valg af 2 suppleanter.

efter tur afgår:

 • Anne Bøge Petersen          (Modtager genvalg)
 • Michael Hansen                 (Modtager genvalg)

Ny kandidat er Ole Dinis.

Med tre mulige suppleanter gik generalforsamlingen derfor over til skriftlig afstemning. Resultatet heraf blev:

 • Michael Hansen               60 stemmer
 • Ole Dinis                           60 stemmer
 • Anne Bøge Petersen        11 stemmer

Nye suppleanter er derfor Michael Hansen og Ole Dinis.

9. Punkt på dagsordenen

Valg af 1 revisor.

efter tur afgår:                 

 • Inger Madsen                     (Modtager genvalg)

Inger Madsen blev genvalgt.

10. Punkt på dagsordenen

Valg af 1 revisorsuppleant.

Efter tur afgår:

 • Evin Carlsen                      (modtager ikke genvalg)       

Som ny revisorsuppleant valgtes Torben Møller, Barsidalvej 34.

11. Punkt på dagsordenen

Eventuelt.

11.a  Affaldssortering.

Jakob Houe gennemgik mulighederne for affaldssortering, i forbindelse med at alle kommuner i løbet af de næste år skal overgå til sortering i 10 forskellige kategorier. Grundejerforeningen har holdt et møde med Nomi, og udmeldinger er at alle grundejerforeninger vil blive taget med på råd. Mulighederne er:

 • Tre containere ved hvert hus, opdelt i to rum.
 • En container ved hvert hus, til madaffald og restaffald, suppleret med affaldsøer / miljøstationer til alle øvrige kategorier.
 • Rene affaldsøer / miljøstationer.

Jakob viste eksempler på hvorledes disse affaldsøer kan se ud. Blandt andet fra Ålbæk Strand, hvor disse fremstod ordentlige. I Toftum kunne affaldsøer tænkes placeret ved gruspladsen på Rødevej, og i forbindelse med boldbanen på Solbjergvej.

Generalforsamlingen viste med håndsoprækningen en overvældende stemning for løsningen med én container til hver husstand suppleret med affaldsøer.

Jakob Houe afsluttede med at bemærke at der nok må forventes en prisstigning i f.m. implementering af nyt affaldssystem.

Aksel HO, Gl Studevej 42 spurgte ind til om de containere der står på P-pladsen til glas og flasker bliver stående. Jakob anførte at disse vil blive fjernet i f.m. etablering af nye affaldsøer.

11.b.  Bredbånd

Jørgen Andersen har siden sidste generalforsamling undersøgt mulighederne for nedgravning af bredbånd i Toftum. Resultatet er at 316 husstande ud af 483 jf. reglerne er berettiget til tilskud. Der gives tilskud fra både stat og kommune. Ansøgning om tilskud fra næste års pulje skal indsendes i SEP.

Kun 18 husstande har siden sidste generalforsamling meldt sig som interesseret. Der udestår derfor et stort arbejde med at få kontaktet alle grundejere for at få antallet af interesserede op på et niveau hvor nedgravning af kabel bliver rentabelt. Selve nedgravningen vil kunne gøres forholdsvis ”billigt”, da der blot skal nedgraves i grusveje. Der må forudses en tilslutningsafgift på min. 4.000,- kr. for fiber til husmuren.

Hans Henrik Grøn, Plantagevej 22, bemærkede, at man med ny 5G teknologi evt. kan løse problemet uden nedgravning af kabel. 

11.c.  Lokale mesterskaber i golf.

Helle Olsen, Plantagevej 2, fortalte om de netop afholdte Toftum mesterskaber i golf, og opfordrede andre til at lave tilsvarende tiltag/mesterskaber.

11.d.  Afgående formand

Jakob Houe holdt en tale til afgående formand Bruno Grønborg, og takkede ham for hans store arbejde gennem mange år, heraf de sidste 10 som formand. Ikke mindst arbejdet med etablering og opdatering af hjemmeside fik meget ros. Afsluttede med overrækkelse af gave til afgående formand og blomster til Anny. 

11.e.

Dirigenten takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. Afgående formand takkede dirigenten for indsatsen med en vingave, samt de tilstedeværende medlemmers applaus for hans arbejde igennem årene, samt god ro og orden.

Hermed var generalforsamlingen slut.

Dirigent: Jørgen Møller
Formand: Bruno Grønborg 

Generalforsamling 2020

Den årlige ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag d. 8. august 2020 kl. 10.00 i lokale på Cafe Humlum.

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Udpege 2 stemmetæller
 3. Formandens beretning v/ Bruno Grønborg
 4. Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab v/ Asker Pedersen
 5. Fastsættelse af kontingent for det næste år.
  Bestyrelsens forslag uændret!
 6. Indkomne forslag:
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  efter tur afgår:
  • Jakob Houe (modtager genvalg)
  • Asker Pedersen (modtager ikke genvalg)
 8. Valg af 2 suppleanter.
  efter tur afgår:
  • Michael Hansen (modtager genvalg)
  • Anna Bøge Petersen
 9. Valg af 1 revisor.
  efter tur afgår:
  • Sonja B. Christensen (modtager ikke genvalg)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant.
  efter tur afgår:
  • Eivin Carlsen (modtager genvalg)
 11. Eventuelt.