Så er der lavet grenflis af vores grenaffald. Bunken ligger på P-Pladsen på toppen ved Solbjergvej. Sommerhusejere og andre fra området må gerne afhente det de har brug for. Først til mølle
2006 – Toftum Bjerges Grundejerforening

2006

Set & Sket 2006 

Generalforsamling

Toftum Bjerges Grundejerforening afholdt

lørdag den 19 august 2006.

Referat af sekretær Aksel Ho Andersen

Der var fremmødt 66 stemmeberettiget.

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.

Første punkt på dagordenen er valg af dirigent og bestyrelsen foreslog Egon Lehn Christensen.

Han blev valgt og takkede for valget samtidig med, at han konstaterede at generalforsamlingen

var lovligt varslet.

Herefter blev der fundet 2 stemmetæller og valget faldt på Karl Beiter og Ruth Kjær.

Næste punkt på dagsordenen er formandens beretning.

Spørgsmål til Formandens beretning.

#  Bjarne Knudsen  Campingpladsen.

Bjarne ville gerne vide om Grundejerforeningen agtede at gøre noget ved de ulovlige Autocamper der camperede på

områdets P-pladser.

Svar,

Grundejerforeningen kan og vil ikke gøre noget. Der kan altid rettes henvendelse til politiet.

Alle grundejer i området har mulighed for at henvende sig til politiet.

#  Knud Erik Hvidberg  Gl.Studevej 43.

Grenpladsen er ok.

Plant ikke for tæt på vejen, hvis området beplantes i forbindelse med en renovering.

Bestyrelsen må gerne være lidt hårde ved henvendelse til grundejer vedrørende beskæring.

Stier er i forfald.

Bestyrelsen må gerne hæve kontingentet, hvis det er det der skal til for at området bliver holdt bedre.

Svar,

Bestyrelsen vil gerne se på områderne, men det kan blive for dyrt. Vi vil gerne have konkrete oplæg fra beboerne.

Men økonomien skal undersøges.

#  Knud Erik Hvidberg   Gl. Studevej 43.

Græsslåningen langs vejene skal vær bedre, samt bedre vedligeholdelse af gangstierne.

Vejene er også for dårlige. Knud Erik henviser til Livbjerggård.

Svar,

Vi vil gerne fra bestyrelsens side gøre noget mere. Forudsætningen er at økonomien kan hænge sammen.

Men vi vil fra bestyrelsen se på omtalte område og se hvad der kan gøres.

#  Bjarne Knudsen  Campingpladsen.

Bjarne mener, at Festivalen ligner et cirkus (eller gør han. Han er vanskelig at blive klog på).

Men man kunne godt gøre noget mere osv.

Svar, 

Formanden redegjorde for hvad der står i foreningens vedtægter, hvor der blandt andet står,

Det er foreningens formål aktivt at arbejde for Toftum Bjerges karakter bevares, således at området forbliver et fredeligt naturområde.

#  Bente Barsidalvej 6.

Bente mener vi er for flinke med hensyn til de omdelte breve til grundejerne. Samtidig brokker hun sig over at der aldrig

bliver gruset i vej hullerne ud for Barsidalvej nr 2 og nr 4.

Græsset bliver aldrig slået.

Svar,

Det er vanskeligt, vi er både for flinke og for sure. Vi vil forsøge at gøre det bedre med hensyn til vejene. Vi kan betale for

grusning på en eller anden måde eventuelt via en kontrakt, men det kan betyde kontingent forhøjelse.

#  Bjarne Knudsen  Campingpladsen

Bestyrelsen mangler at fortælle om Grundejerforeningen vil med i Festivalen.

Svar,

Ingen.

Flemming Mailund Skråningen 13.

Festivalen var bare ok. Kanon og god musik. Det var ingen problem at vejene var spærret af.

Der var stor bifald til Flemming fra hele forsamlingen.

Svar,

Bestyrelsen konkluderer at Festivalen skal forsætte.

#  Karin Simonsen Kildevej 11.

Er der økonomi indblandet i Festivalen fra bestyrelsens  side.

Svar,

Nej, men bestyrelsen mener, at der kan være følgende muligheder.

-   Holde sig ude af Festivalen.

-   Indgå i samarbejde med arrangørerne, og derved forpligte sig til et konkret arbejde og derved 

    kan Grundejerne få mulighed for at få billetten billigere. 

Hvis Grundejerforeningen skal indgå i et økonomisk samarbejder kræver det at vedtægterne bliver ændret. Det skal Grundejerforeningen ikke og det var der stor enighed om.

# Bjarne Knudsen  Campingpladsen.

Mener stadigvæk at Festivalen er et cirkus og det var besluttet for 5 til 6 år siden at Toftum skulle være et fredeligt

naturområde. Det var for øvrigt formandens bror der var med til at beslutte dette.

Svar,

Formanden satte Bjarne Knudsen på plads. Hvilket for øvrigt gav stor bifald i forsamlingen.

#  John Christensen  ??????????

John gav Bjarne følgende tilbagemelding. Kræmmermarkedet ved Campingpladsen var bestemt mere Cirkus end Festivalen.

Svar,

Bestyrelsen var enig i denne bemærkning.

Konklusion,

Formandens beretning godkendt og bestyrelsen er bemyndiget til at deltage i Festivalen under en eller anden form,

dog uden økonomi.

Næste punkt på dagsordenen er kassererens reviderede regnskab. ( vedlagt).

Asker gennemgik det reviderede regnskab.

Spørgsmål til kassererens  regnskab.

#  Jørgen Møller Skovdammen.

Hvor mange deltager egentlig i Sommerfesten.

Svar,

Antallet til festen er faldende og i år er der tilmeldt 58 personer.

# Jens  Kildevej 2.

Det kunne være at formen for festen skulle laves om.

Det kunne måske være med en frokost lige efter generalforsamlingen.

Regnskabet blev godkendt. Bestyrelsen konkluderede, at der ikke var de store protester mod Sommerfesten.

Bestyrelsens holdning er nok den, at vi holder fast ved den sædvanlige fest.

Næste punkt på dagsordenen er fastsættelses af kontingentet for næste år.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250 kr. Dette blev vedtaget.

Næste punkt på dagsordenen er indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogen forslag.

Formanden gjorde dog opmærksom på, at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 maj,

inden generalforsamlingen.

Næste punkt på dagsordenen var valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er  Jakob Houe og Asker Pedersen. Begge blev genvalgt.

Næste punkt på dagsordenen var valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Karin Simonsen og Knud Erik Hvidbjerg blev valgt.

Næste punkt på dagsordenen var valg af revisor.

På valg er Sonja B Christensen og hun blev genvalgt.

Næste punkt på dagsordenen var valg af revisorsuppleant.

På valg er Verner Thomasen og han blev genvalgt.

Eventuelt.

#  Knud Erik Hvidberg.  Gl. Studevej 43.

Hvor mange kilometer vej er der i Toftum som skal vedligeholdes ?.

Svar,

Det viste bestyrelsen ikke, men det vil vi have undersøgt.

Side 5-7

# Knud Erik Hvidberg. Gl. Studevej 43.

Knud Erik kunne oplyse at der i Agger er 4,8 km vej og det kostede 30 kkr/år.

Endvidere anvender de en skræber, der sikre at vejen er støj og støv fri.

Han oplyste, at det var knust asfalt de anvendte.

Svar,

Bestyrelsen mener at det skal undersøges nærmere og vil på et tidspunkt tage til Agger.

Endvidere foreslog formanden at Knud Erik Hvidbjerg kom ind i vejudvalget, således at Grundejerforeningen kunne

bruge Knud Eriks store viden og erfaring på området.

Knud Erik accepterede, at komme i vejudvalget.

# Henning Andersen  Snerlevej 8.

Henning roste bestyrelse , han var især glad for den information han havde fået i postkassen i forbindelse med, at han

havde købt sommerhus i området.

Han var dog træt af den grusbunke han havde liggende ude foran ved Petanquebanen.

Svar,

Tak for roserne og der skal blive ryddet op snarest muligt. Det har vi for øvrigt besluttet for et halvt år siden i bestyrelsen.

# Asker Pedersen Lyngvej 11

Han kunne oplyse, at der i beløbet til vejudgifterne er brugt 15 kkr til at rydde træer og 15 kkr til grus. Og det var ud af

de 60 kkr der var brugt i Toftum til vejene.

# Leif Felber Plantagevej.

Leif var utilfreds med brugen af Petanquebanen. Der blev øget hærværk. Det var måske gæster fra Campingpladsen eller

nogen af dem der spillede fodbold.

Svar,

Bestyrelsen mener, at alle grundejer har en opgave i at holde øje med og påtale, hvis de ser nogen begå hærværk mod Petanquebanen.

# Bruno Grønborg  Skovbrynet 4.

Internetveje. Trådløs internet er kommet for at blive. Bruno vil gerne høre om det kunne have interesse for Toftum området. Endvidere kunne Bruno oplyse at prisen var 500 kr/husstand og

150 kr/mdr.

Skal bestyrelsen arbejde videre med dette.

Der var ingen tilbagemelding fra forsamlingen.

# Jakob Houe Thagaard Bakke 5.

Formanden oplyste at der i foråret havde været rokade i bestyrelsen.

Allan Smith og Preben Pedersen har valgt at stoppe i bestyrelsen. Suppleanterne Bruno Grønborg og Hanne Zeuthen

er indtrådt i bestyrelsen.

Formanden takkede alle udvalg.

Dirigenten takkede af for generalforsamlingen.   

            Egon Lehn Christensen          Aksel Ho Andersen

                        Diregent                           Sekretær

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------