2007

Set & Sket 2007 

                                                             

Generalforsamling.

Den årlige ordinære generalforsamling, blev afholdt lørdag d. 1. september 2007 kl. 10.00.

Toftum Bjerges Camping, Gl. Landevej.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning v/Jakob Houe.

3. Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab v/ Asker Pedersen

4. Fastsættelse af kontingent for det næste år.

     Bestyrelsens forslag kr.350,00  nu: (250,00)

5. Indkomne forslag:

     Else & Ove Jakobsen Skråningen 6 anmoder Grundejerforeningen,

     at tage kontakt til myndighederne om etablering af badebro.

     Kopi af forslag medsendt som bilag.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

    efter tur afgår:  Aksel Ho Andersen     (modtager genvalg)

                            Bruno Grønborg         (modtager genvalg)

                            Hanne Zeuthen          (modtager genvalg)     

8. Valg af 2 suppleanter. Karin Simonsen      (modtager genvalg)

                                      Knud Erik Hvidberg (modtager genvalg)

9. Valg af 1 revisor.

    Følgende afgår:  Carl Beiter  (modtager genvalg)

10.Valg, af 1 revisorsuppleant.

     Følgende afgår: Verner Thomasen (modtager genvalg)

   

11. Eventuelt.

Bestyrelsen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening

lørdag den 1. september 2007.

Referat af sekretær Aksel Ho Andersen.

Fremmødt 62 husstande.

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen,

   Formand: Jakob Houe

   Kasser:    Asker Pedersen

   Sekretær: Aksel Ho Andersen

   Bestyrelsesmedlem: Bruno Grønborg

   Bestyrelsesmedlem: Hanne Zeuthen

1. punkt.

    Valg af dirigent.

   

    Bestyrelsen foreslog Egon Lehn Christensen fra Vandværket.

    Egon blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge

    Grundejerforeningens vedtægter.

2. punkt

    Valg af 2 stemme tæller.

   

    Bestyrelsen havde foreslået Leif Felber og Carl Beiter.

    De blev begge valgt.

3. punkt.

    Formandens beretning. (se efterstående).

    Spørgsmål til formandens beretning.

Lis Juhl, Tranebærvej 3

    Friarealet er ikke blevet slået ordentlig i år. Kun en gang. Bliver det slået i fremtiden ?

Svar:

    Arealet tilhører Hvidhegn. Grundejerforeningen har brugsretten. Vi vil forsøge at få Hvidhegn til at slå arealet

    2 gange årligt.

Lis Juhl, Tranebærvej 3

    Generelt er stierne ikke slået for enden af Tranebærvej. Er det noget bestyrelsen vil se på ?

Svar:

    Vi er ingen vejmyndighed og kan kun henstille til grundejerne at de slår stierne med.

Lis Juhl, Tranebærvej 3

    Tranebærvej skråt op til Plantagevej. Byggerod og bliver stien genetableret.

Svar:

    Vi vil gerne have sådanne henvendelser skriftlig. Vi formoder at der bliver ryddet op efter byggeriet.

Bjarne Campingpladsen

    Sidste år på generalforsamlingen blev der foreslået frokost ifm med generalforsamlingen.

    Hvad har bestyrelsen gjort ved det ?

Svar:

    Vi har i bestyrelsen besluttet at fastholde den sædvanlige fest. Det var/ er en forkert beslutning.

    Vi tager det op på et kommende bestyrelsesmøde.

    Det kunne være Country festivalen var en mulig, kombinationsmulighed.

Agnes Pedersen, Gl. Landevej 12,

    Det er ok med en sild og en dram her på campingpladsen. Bemærkningen gav stor a’plaus.

Svar:

    Vi beslutter at indføre en frokost næste år her på campingpladsen. Vi skal huske tilmelding.

    Karin og Aksel har opgaven i festudvalget.

Formandens beretning blev herefter godkendt.   

4. punkt.

    Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab.

    Der var ingen spørgsmål vedrørende regnskabet.

    Kassererens reviderede regnskab blev godkendt.

5. punkt.

    Fastsættelse af kontingent for det næste år.

    Bestyrelsen ønskede en kontingent stigning fra 250 kr til 350 kr

    Spørgsmål / kommentarer til kontingentstigningen,

Carl Beiter.

    Foreslår at kontingentet bliver sat op til 400 kr. Han mener 350 kr er for lidt.

Svar:

    Vores største udgift er til vejene. Det er vanskeligt at sige, hvor meget det kommer til at koste.

    Vejret har stor indflydelse på vejudgifterne.

Hvidbjerg.

    400 kr er kun et symbolsk beløb, I kan godt forlange 500 kr.

Benta Sørensen, Barsidalvej,

    Alle veje i området bør renoveres og holdes ved lige. Mange af beboerne kan ikke selv klare opgaven med at

    få kørt grus ud fra grusbunkerne.

Svar:

    Der er mange beboer der gennem det sidste år ikke har vedligeholdt vejene. Vi har fra bestyrelsens side udvalgt

    de dårligste veje og fået dem renoveret. Vi mener også, at veje med midterrabat ikke skal have vejhøvl, for det 

    vil ødelægge vejen.

    Bestyrelsen kan undersøge hvad det koster for at alle veje skal vedligeholdes til samme niveau.

Sune Hansen.

    Sune foreslår at der anvendes stenmel til vejene. Han har erfaring for at det både holder og støver ikke.

    Han kender en vognmand der gerne vil give et tilbud.

Svar:

    Bruno mener vi bør tage det op med Claus Carstensen. Bruno kunne endvidere oplyse at der i området er

    3 km hovedveje, og 5½ km småveje med midterrabat, samt 700 m sti.

Verner Thomsen.

    Verner gav udtryk for, at det var en god ide at beboerne selv skulle holde de mindre veje.

    Det gav a’plaus.

Bjarne Campingpladsen.

    Indtil videre er vejlukning af Gl.Landevej droppet. Hvad med de chikaner der var lovet.

Svar:

    Bruno sagde, som formanden omtalte i beretningen er chikanerne skrinlagt indtil videre.

    Chikaner vil koste 30 til 40 kkr.

??  Plantagevej.

    Stamvejene skal op på niveau. Derfor er det ok med 500 kr i kontingent.

??  Tranevej.

    Hvilken udgifter har grundejerforeningen til trappen.

Svar:

    Grundejerforeningen har ingen udgifter til trappen. Det er Skov og Naturstyrelsen der bekoster årlig renovering.

Bjarne Campingpladsen.

    Vi har en god Country Festival. Men Bjarne mangler besked når veje er lukket.

Svar:

    Bjarne havde dog ikke selv forespurgt Grundejerforeningen inden.

    Der var heller ikke veje der var lukket, men henvist til omkørsel.

Ole Larsen, Tværvej 2.

    Der køres alt for stærkt på Tværvej.

Svar:

    Bedre veje betyder desværre at der er nogen der kører alt for stærkt. Bestyrelsen kan kun henvise til at

    hastighedsgrænserne overholdes.

    Herefter vedtog generalforsamlingen følgende,

    Kontingentstigning til 500 kr.

    Hovedveje sikre bestyrelsen vedligeholdt.

    Småveje skal fortrinsvis holdes af beboerne. Men bestyrelsen lovede at se på de små veje, da kontingentet blev

    forhøjet til 500 kr.  Medlemmerne kan henvende sig til Bruno Grønborg, hvis det er uoverkommeligt at holde

    de små veje.

6. punkt.

    Indkomne forslag.

    Der var indkommet et forslag vedrørende opførelse af en badebro.

Svar:

    Bestyrelsen kan ikke gå ind for at der opføres en badebro i området. Det vil blive alt for omkostningstungt.

    Generalforsamlingen nedstemte forslaget.

7. punkt.

    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

    På valg var  Aksel Ho Andersen

                      Bruno Grønborg

                      Hanne Zeuthen

    Alle blev valgt.

8. punkt.

    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

    På valg var  Karin Simonsen

                      Knud Erik Hvidbjerg

    Alle blev valgt.

9. punkt.

    Valg af 1 revisor.

    På valg var  Carl Beiter

    Carl blev valgt.

     

10. punkt.

    Valg af 1 revisorsuppleant.

    På valg var Verner Thomasen

    Verner blev valgt.

11 Eventuelt.

Jens Kristensen, Barsidalvej,

    Det roder meget på Barsidalvej 28. Der er ikke slået græs, og hele grunden roder i byggerod, og det har grunden

    gjort længe nu. Kan bestyrelsen gøre noget ved det.

Svar:

    Bestyrelsen har bemærket at det roder meget på Barsidalvej 28. Vi kan i princippet ikke gøre noget, da det er

    privat ejendom. Men vi vil godt rette en henvendelse til ejeren.

Anni Campingpladsen,

    Skov og Naturstyrelsen har ikke ordnet trappen ordentlig i nogle år. Det gælder begge trapper i området.

    Kan bestyrelsen gøre noget ved det.

Svar:

    Bestyrelsen ser på trapperne og retter en henvendelse til Skov og Naturstyrelsen.

Hvidbjerg,

    Toftum Bjerge er et meget skønt område. Hvidbjerg kunne ønske sig at udsigten bliver prioriteret noget mere.

    De store gamle grimme træer burde fældes. Hegnsloven bør overholdes.

    Stor a’plaus

Svar:

    Det vil vi gerne kigge på, og sende et brev til dem der har nogle træer der bør fælles.

Hvidbjerg,

    Pejsegården vil fremover blive et problem, hvis ikke ejeren gør noget. Et forslag kunne være, at Grundejerforeningen

    overtog Pejsegården. Der kunne måske laves et selskab som kunne overtage Pejsegården.

Svar:

    Hvis grundejerne skal drive værtshus skal vi have lavet vores vedtægter om.

    Der kan måske laves et APS med grundejer og andre der er interesseret i sådan et foretagende.

    Men vi kan da anbefale grundejerne til at rette henvendelse til bestyrelsen hvis det havde interesse.

Hermed var generalforsamlingen slut.

Dirigenten takkede af for generalforsamlingen.