Generalforsamling Lørdag den 17. august 2024, klokken 10.00 – 12.00 i Toftum Hallen. Der er efterfølgende traktement, klokken 12.30 – 1400 i Golfcaféen, Humlum.
2012 – Toftum Bjerges Grundejerforening

2012

Set & sket 2012

2. januar 2013: Dagbladet skriver                                                 

28. december 2012: Dagbladet skriver

21.11.2012: Så er det slut med Pejsegården.

25. september 2012: Struer Kommune skriver efter vi har rykket mange gange for en afklaring af området ved Pejsegården.

Der er truffet aftale om nedrivning af Gl. Studevej 44 (Pejsegården). Nedrivningen forventes gennemført indenfor de næste

par måneder. Der er ikke indgået aftale vedr. Solbjergvej 26. (Gl. Købmandsbutik). Karsten har sat ejendommen til salg for

1.3 mill. I salgsmaterialet står der at bygningerne forventes nedrevet, herefter er der en tom grund på ca 2.000 m3, som kan udstykkes i 2 sommerhusgrunde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Struer d. 21. december 2012.

Genfa nåede desværre ikke at flise på grund af den megen sne som kom i slutningen af november, flisningen er derfor udsat

til efter påske 2013, der vil derfor være åben for tilkørsel af grene hele vinteren, vær dog opmærksom på om pladsen kan

holde så det ikke bliver en stor mudderpøl.

Struer d. 28. november 2012.

Genfa regner med at maskinen er klar efter reparation så de kan knuse grenene midt uge 49.

Struer d. 8. november 2012.

Flismaskinen er desværre stadig defekt, skal have ny motor som åbenbar ikke er lagervarer. Jeg opdaterer siden når jeg har

en dato, samt sender mail til de grundejere som har oplyst deres mail adr.

mvh

Bruno Grønborg.

Toftum d. 18.oktober 2012.

Tilkørsel af grene forlænges med en uge til d. 28. oktober 2012, på grund af maskindefekt hos entreprenør, der forventes

knusning i uge 44 el. 45, når maskinen er repareret.

Toftum d. 16. august 2012.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens ønske om at opretholde ordningen vedr. grenaffald, knusningen bliver betalt af grundejerforeninge.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. september 2012: Dagbladet skriver.

Paraglidere:

Efter vores klage til Trafikstyrelsen ønsker Paraglider Foreningen, at vi afholder et møde hvor vi kan få belyst problemerne

vedr. overflyvningen af området. Bestyrelsen ønsker, at stå så stærk som muligt til dette møde derfor bedes du/i venligst fremsende på skrift, for og imod Paragliderne, samt redegøre for hvodan du/i føler jer chicaneret af deres flyvninger, her

tænkes specielt på råb og for lavt flyvning. Sommerhusejerne nærmest skrænterne bedes gøre hinanden opmærksom på

vores anmodning idet jeg ikke har email adr. på alle endnu.

Klager bedes fremsendt senest d. 15. september 2012.

Med venlig hilsen

Bruno Grønborg

Formand

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paraglidere: Hermed afsnit fra Trafikstyrelsens svarskrivelse om vores anmodning om flyveforbud.

17. august 2012: Trafikstyrelsen skriver.

Trafikstyrelsen skal derfor understrege, at overtrædelser af Bestemmelser om dragefly og glideskærme BL 9-5 Udgave 4,

8. december 2004, skal anmeldes til politiet. Ved en evt. anmeldelse er det vigtigt at dokumentere overtrædelserne ved billeder og/eller videooptagelse.

Sommerhusejere som føler sig chikaneret af Paragliderne skal derfor selv sørge for evt. Politianmeldelse og dokumentation for overtrædelse af reglerne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toftum Bjerges Grundejerforening.

Generalforsamling.

Den årlige ordinære generalforsamling, er afholdt på, Toftum Bjerge Camping, Gl. Landevej, Toftum.

Lørdag d. 11. august 2012, kl. 10.00.

Med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent.

2.  Formandens beretning v/ Bruno Grønborg

3.  Fremlæggelse af kasserens reviderede regnskab v/ Asker Pedersen

4.  Fastlæggelse af kontingent for næste år.

     Bestyrelsens forslag uændret.

5.  Indkomne forslag. (forslag skal indsendes senest d. 1. maj)

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

     Efter tur afgår.

                   Jakob Houe                            (modtager genvalg)

 

                   Asker Pedersen                      (modtager genvalg)

 

7.  Valg af 2 suppleanter.

     Efter tur afgår.

                  Krestian Lynggård           

                  Knud Bak           

 

8.  Valg af 1 revisor.

     Efter tur afgår.

                  Sonja B. Christensen                (modtager genvalg)

 

9.  Valg af 1 revisorsuppleant.

     Efter tur afgår.

                  Inga Kalhøj                              (modtager genvalg)                   

 

10. Eventuelt.

Bestyrelsen

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt frokost kl. 12.30.

Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag den 11. august 2012.

Referat af sekretær Karin Birch Simonsen.

Der var fremmødt 68 husstande til generalforsamlingen.

Der er tilmeldt 68 personer til frokost.

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen,

    Formand:                 Bruno Grønborg

    Kasserer:                 Asker Pedersen

    Sekretær:                Karin Birch Simonsen

    Bestyrelsesmedlem:  Knud Erik Hvidbjerg

    Bestyrelsesmedlem:  Jakob Houe

1. punkt på dagsordenen.

   Valg af dirigent.

    Bestyrelsen foreslog Egon Lehn Christensen fra Vandværket.

    Egon blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge

    Grundejerforeningens vedtægter.

Valg af 2 stemmetællere.

    Bestyrelsen foreslog Inger Madsen og Grethe Bojsen.

    De blev begge valgt.

2. punkt på dagsordenen.

    Formandens beretning.

BESTYRELSENS BERETNING TIL GENEALFORSAMLINGEN I TOFTUM BJERGES GRUNDEJERFORENING

LØRDAG D. 11. AUGUST 2012, KL. 10.00.

Jeg vil hermed gerne forsøge at redegøre for bestyrelsens aktiviteter det forløbne år. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Herudover har der været afholdt møde med Naturstyrelsen og grundejere ofte på de enkelte

lokaliteter, når der er drøftet vedligeholdelse af veje, stier og beskæring.

Struer Kommune vedtog i juni mdr. 2011 uden forvarsel, at nedlægge alle grenpladser i Kommunen. Kommunen

meddelte dette i annoncen for opsamling af grenaffald i efteråret. Vi havde kontakt til Kommunen og klagede over

deres fremgangsmåde, og gjorde dem samtidig opmærksom på den øgede miljøbelastning hvis vi skal køre mere

end 20.000 km årligt for at bringe grene på Genbrugspladsen. Ligeledes vil det koste Kommunen ca. 100.000 kr.

om året hvis vi kører alle vores grene ind på pladsen. Kommunen modtager ca. 36.000 kr. til Genbrugspladsen fra Sommerhusejerne og det kostede 15.000 kr. for Kommunen at flise på vores plads 2 gange årligt. Teknisk Forvaltning

ønskede under ingen omstændigheder at gå i dialog med os, men henviste til at det var et samlet teknisk udvalg

som havde taget beslutningen. Bestyrelsen ønsker dog at opretholde ordningen som koster ca. 30 kr. pr. Grundejer.

Der er desværre stadig nogle som ikke ønsker at overholde de gældende regler, der henkastes blomster i plasticpotter, trærødder, stakit og plæneafrivning, dette kan medføre at Naturstyrelsen trækker deres tilladelse tilbage. Perioderne for aflevering af grenaffald vil blive meddelt på vores hjemmeside.

Chikanerne som vi fik etableret på Gl. Landevej er blevet godt modtaget med enkelte indsigelser, men chikanerne har

den ønskede effekt.

Efter en drøftelse med Naturstyrelsen fik vi tilladelse til at fælde alle de store graner i Skovmose Plantage, som herefter

vil blive en skov af løvtræer som er selvsået.

Bestyrelsen er gerne behjælpelig hvis der er grundejere som har problem med for høje træer så kan vi få entreprenøren

til at fælde disse for grundejerens regning.

Der kom ny Entreprenør til at tømme vores affaldscontainer pr. 1. juni. Entreprenøren stillede med nye og større biler,

hvilket gav store problemer med manglende beskæring af grene som hængte ud over vejen. Efter at have adviseret

dette problem på hjemmesiden og ved opslag i vores informationskasse med en respit på 14 dage, blev vi desværre

i henhold til vedtægterne om vejenes fremkommelighed, nødsaget til at bekoste en entreprenør for at beskære træerne.  Beskæringen er grundejerens ansvar. Men denne gang har foreningen betalt. Derfor vil jeg opfordre til at man sørger

for at der fremover er klippet og rabatterne er uden bevoksning.

På grund af et stigende antal klager over chikane fra Paraglidere, har vi indsendt en anmodning til Statens Luftfartsvæsen

om, at der nedlægges forbud mod flyvning over området.

Vi har haft skriftlig, tlf. og personlig kontakt til Struer Kommune, Planafdelingen vedr. Pejsegården og den nedlagte

købmandsbutik, vi ønsker ejendommene nedrevet med midler fra nedrivningspuljen, vores ønske kan ikke efterkommes

idet Kommunen prioriterer bygninger ved Hovedvej og på landet højere.

Jeg blev i marts mdr. kontaktet af Jens Bækhøj Jensen, Humlum, som ønskede ”action red Toftum” sat i gang. Vi afholdte derfor et udvidet møde i bestyrelsen med deltagelse af Jens Bækhøj Jensen, Formanden for Humlum Borgerforening, Turistchefen samt arkitekt Freddy Nielsen. Jens Bækhøj Jensen ønskede at man købte købmandsbutikken og Pejsegården

og lavede det hele om til et center med restauration, selskabslokaler, galleri og butik hvor folk kunne købe lokal

producerede varer. Jeg havde kontakt til mægler og fik tilsagn om betinget købsaftale vedr. købmandsbutikken, men

kunne kun få tilsagn om 50% af Pejsegården idet der var 2 ejere. Vi havde på dette tidspunkt afholdt 4 møder hvor vi

havde Lag Struer med til det ene, på dette møde blev der vedtaget at vi ville indkalde til stormøde d. 30 juni. På dette

møde skulle der også laves en ny forening som skulle stå for det hele idet vi ikke har mandat til sådanne tiltag iflg. Vedtægterne. Vi så os desværre nødsaget til at stille hele actionen i bero indtil videre.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på at reviderer vores vedtægter som er af ældre dato. Formålet med revideringen er

bl.a. at vi ønsker alt korrespondance fremover skal ske elektronisk senest fra 2015. Derfor bedes I om at indsende jeres

e-mail adr. hjemmeadresse, og tlf. nr. til Grundejerforeningen. Vi har sommetider behov for at komme direkte ud til en grundejer, samt gøre opmærksom på nye opdateringer af hjemmesiden.

Sluttelig tak til bestyrelsen, tak til revisorer, tak til suppleanter, tak til alle som er med til at holde gang i vores forening,

tak til Gitte og Henrik for at vi må være her.

Bruno Grønborg

Formand for Toftum Bjerges Grundejerforening

Der var følgende spørgsmål til formandens beretning.

           

Aksel Ho:

Spurgte ind til om det var bestyrelsens hensigt at købe Pejsegården/købmandsforretningen.

Svar.

Formanden svarede, at bestyrelsen jf. vedtægterne ikke har mandat hertil. Endvidere er situationen den, at halvdelen

af Pejsegården ikke er til salg. Bestyrelsen vil tage dette punkt op under eventuelt.

Formandens beretning blev godkendt.

                                                                                                                                                 

3. punkt på dagsordenen.

    Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab  (er lagt ud på Grundejerforeningens hjemmeside).

    Kasseren gennemgik regnskabet. Årets driftsresultat blev et overskud på kr. 40.163,68. Dette anses for

    tilfredsstillende.

    Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 129.968,39.

   

Der var følgende spørgsmål til kassereren.

Med henvisning til egenkapitalen på ca. 100.000,- blev der forespurgt, hvilket niveau bestyrelsen anser for

rimeligt at en forening som Toftum Bjerges Grundejerforening skal råde over.

Bestyrelsen svarede, at mindst 100.000,- kr. anses for minimum hensat til evt. uforudsete udgifter. Som

det fremgår af regnskabet er vejvedligeholdelse og snerydning m.v. forholdsvis dyrt. Herunder blev der fra

beboer på Engdiget spurgt til evt. reparation af hulning i vejen. Vejformanden lovede at se på dette.

Kassererens reviderede regnskab blev godkendt.

4. punkt på dagsordenen.

    Fastsættelse af kontingent for det næste år.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr. / år

    Dette blev vedtaget.

5. punkt på dagsordenen.

    Indkomne forslag.

    Der var ingen indkomne forslag.

6. punkt på dagsordenen.

    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

    Efter tur afgår Asker Pedersen og Jakob Houe.

    Begge blev genvalgt.

7. punkt på dagsordenen.

    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

    Følgende blev valgt som suppleanter (genvalg):

   1. Suppleant: Krestian Lynggård.

   2. Suppleant: Knud Bak

8. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisor.

    Følgende blev valgt som revisor (genvalg).

    Sonja B. Christensen.

9. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisorsuppleant.

    Følgende blev valgt som revisorsuppleant (genvalg).

    Inga Kalhøj.

10. punkt på dagsordenen.

   

    Eventuelt.

                   

10.1. Betaling for træfældning

   Verner Thomassen fremførte, at udgifter til træfældning mv. må påhvile de enkelte grundejere. Aksel Ho supplerede

   dette med at bestyrelsen må stå fast her og ikke påtage sig disse udgifter. Evt. må bestyrelsen i f.m. revidering af

   vedtægterne indføje, at der kan sendes regninger ud til grundejerne.

   Bestyrelsen svarede, at man ikke p.t. har bemyndigelse til at sende regninger ud, idet Grundejerforeningen ikke er

   ”vejmyndighed”. Bestyrelsen vil se på dette når vedtægter revideres. Bestyrelsen er principielt enig i at de enkelte

   grundejere selv må afholde udgifter til rydning.

10.2. Flaskecontainer

   Torben Møller, Barsidalvej spurgte til hvornår området ved flaskecontaineren bliver færdiggjort.

   Bestyrelsen meddelte, at der p.t. forhandles med Struer kommune om hvem der skal afholde udgiften til asfalt.

   Området vil blive færdiggjort snarest sammen med indkørslen fra Rødevej. Vi afventer at Colas kommer og udfører

   arbejdet.

10.3. Chikaner

   Beboeren på Gl. Studevej 37 spørger om det er muligt at få etableret chikaner, idet der køres meget stærkt på vejen.

   Bestyrelsen vil se på sagen.

10.4. Internetforbindelse         

   Spørgsmål fra Skråningen om der kan gøres noget ved internetforbindelse i området. Dette blev bakket op af flere

   som ønskede at bestyrelsen skulle gøre noget aktivt for at etablere dækning.

   Formanden forklarede, at han var blevet kontaktet af en beboer i Humlum, som kunne etablere netdækning i området.

   Bestyrelsen anser dog tilbudet for dyrt. Bestyrelsen har endvidere været i dialog med Campingpladsen, som har Wifi.

   Dækning herfra kan dog kun nå en mindre del af beboerne.

   Flere kom med forslag til hvorledes man kunne etablere internetforbindelse med hjælp af diverse udbydere. Det blev

   også foreslået at man bare kunne holde fri når man var i sommerhus.

10.5. Pejsegården og Købmandsforretningen                                         

   Bestyrelsen fremførte, at der evt. kunne etableres en forening parallelt med Grundejerforeningen, med egne vedtægter,

   som så kunne arbejde videre med fremtiden for Pejsegården og købmandsforretningen, herunder evt. søge fondsmidler

   til etablering af et rekreativt område. Se endvidere Formandens beretning vedrørende Pejsegården og købmands

   forretningen.

   Der var ingen beboere der umiddelbart meldte sig til at gå ind i dette arbejde. En enkelt gav dog udtryk for at etablering

   af et grønt område ”på toppen” var en god ide. 

   Jakob Houe præciserede bestyrelsens tanker omkring området. Hvis nogen har lyst og interesse i at kaste sig over

   dette kan de rette henvendelse til bestyrelsen.

10.6. Støtte til lokalområdet

   Formanden opfordrede til at støtte op om de tilbageværende butikker og restaurationer i lokalområdet. Således har

   f.eks. Campingpladsen hver fredag en menu til 50,- til 70,- kr.

Der var ingen bemærkninger hertil.

10.7. Hop og Rul dag

   Campingpladsen har forespurgt om Grundejerforeningen vil deltage i en Hop og Rul dag, hvor børn og børnebørn kan

   deltage. Udgiften hertil vil andrage ca. 5.000,- kr.

   Der var bred opbakning hertil.

           

10.8. Salg af jordstykke til Campingpladsen

   Gitte fra Campingpladsen spurgte om muligheden for at købe jordstykket mellem campingpladsen og Gl. Landevej.

   Dette ønskes anvendt til bl.a. minigolf.

   Bestyrelsen meddelte at jordstykket p.t. ikke er til salg. Campingpladsen har i forvejen brugsretten til jordstykket,

   til bl.a. parkeringsplads og kræmmermarked.

   Aksel Ho kommenterede forslaget og mente at stykket godt kunne frasælges. Grundejerforeningen bruger jo ikke

   området til noget.

   Jakob Houe anførte, at salg af jord skal optages som forslag/punkt på generalforsamlingen, hvorfor det tidligst kan

   blive aktuelt næste år.

10.9 Tilbud på diverse arbejder

   En beboer anførte, at bestyrelsen skal huske at hjemtage tilbud på de arbejder der udbydes.

10.10. Information fra Vandværket.

   Egon meddelte, at vandværket i løbet af 2013 vil verificere og udskifte et antal målere.

 

   Dirigenten takkede af for god ro og orden på generalforsamlingen. Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for

   indsatsen.

 

Hermed var generalforsamlingen slut.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. august 2012: Dagbladet skriver.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.juli 2012: Meddelse fra Grundejerforeningen.

Der er en grundejer som åbenbar ikke kender reglerne for aflevering af grene til knusning eller ikke kan læse de opsatte skilte

og læsset en ladning grene af på Naturstyrelsens P-plads. "Hvad vil du sige til, at vi lavede din grund om til ny grenplads".

Grenene skal fjernes omgående og køres på Genbrugspladsen i Struer, det er ikke Grundejerforeningen eller Naturstyrelsen

opgave at fjerne folks grene.

Fjernes grenene ikke risikerer vi Naturstyrelsen trækker vores tilladelse til at bruge pladsen 2 gange om året tilbage, så er alle nødsaget til at kører på Genbrug i Struer. Er det det man ønsker???

Mvh.

Bruno Grønborg

Formand

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O B S - O B S

NVR klager over manglende beskæring af træer og beplantning på flere grunde.

Der indskærpes derfor at grundejerne er opmærksom på beskæringsreglerne, der skal være fri passage, buske og grene skal

være beskåret i en højde af 4,2 m i skel, ligeledes skal der være ca. 1 m fri rabat så Miljøteknikkeren kan komme uhindret ud

af bilen.

Hvis ikke ovenstående er bragt i orden de steder der er problemer, "vurder selv". inden d. 1. juli 2012, vil Vejformanden sørge

for, at der bliver klippet og beskåret med traktor med lodret beskæringsudstyr, samt knusning af tilgroede rabatter.

På bestyrelsens vegne

Bruno Grønborg

Formand

Der var desværre nogle af grundejerne som ikke fandt det nødvendig at efterkomme vores henstilling om beskæring, derfor

blev vi nødsaget til at indsætte en maskine til beskæringen, hvilket blev foretaget d. 6. juli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsen vil gerne takke de ca. 200 personer som trodsede det regnfulde vejr, og deltog ved vores Sct. Hans bål.

Viceborgmester Grethe Hestbech holdt båltale om heksene som sendes til Bloksbjerg Sct. Hans Aften, om heksenes tilblivelse igennem overtro m.m.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.juni 2012: Annonce Ugeavisen.                                           21. juni 2012: Dagblaget skriver.

                                          

 29. maj 2012: Dagbladet skriver.

18. maj 2012: Dagbladet skriver

16. april 2012: Dagbladet skriver.

22. Maj 2012: Dagbladet skriver.

 

22. marts 2012: Dagbladet skriver.

     30. marts 2012: Dagbladet skriver.

12. marts 2012: Dagbladet skriver.

06. marts 2012: Dagbladet skriver.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06. marts 2012: Kulturstyrelsen skriver

Kulturstyrelsen henstiller til at granitbænk som er opsat på Gravhøjen ved Ahornvej fjernes.

Grundejerforeningen på Ahornvej har lovet at fjerne bænken. Efterkommes henstillingen ikke vidergiver Kulturstyrelsen sagen

til politiet til strafferetlig behandling. Sagen kan således ende med idømmelse af straf efter museumslovens § 40 og tvangsbøder efter retsplejelovens § 997, stk 3, indtil forholdet er bragt i orden.

Kulturstyrelsen har vidersendt sagen til Holstebro Museum som nok vil komme på besøg og kikke på gravhøjene i området, så er der andre der ikke overholder gældende lovgivning vedr. gravhøje og fredningen af disse anbefales det at bringe dette i orden.

Mvh.

Bruno Grønborg

Formand

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. februar 2012: Dagbladet skriver.

Hjemmerøveriet efterforskes stadig. Politiet oplyser de ikke er kommet tættere på en opklaring, men opgiver dog ikke at opklare sagen. Vi arbejder stadig intensivt med sagen og forfølger alle spor. En 47-årig kvinde og en 57-årig mand som opholdt sig i et sommerhus, blev truet til at udlevere effekter, som politiet ikke ønsker at afslører hvad er. Det er noget vi skal bruge i vores efterforskning forklarer efterforskningsleder Gert Østergaard, Midt- og Vestjyllands Politi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27. januar 2012: Dagbladet skriver.

 24. januar 2012. Dagbladet skriver.

    Hætteklædt røver slog til i sommerhus

    Hjemmerøveri. 47 årig kvinde og 57- årig mand truet med oversavet

    jagtgevær i kvindens sommerhus på Engdiget i Toftum.

    Klokken 20.26 mandag aften fik politiet en anmeldelse om et 

    hjemmerøveri i et sommerhus på Engdiget i Toftum.

    Ifølge anmeldelsen var en hætteklædt mand trængt ind i huset, hvor

    en 47-årig kvinde og en 57-årig mand blev truet med et oversavet

    jagtgevær.

    Efterforskningslederen ved Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro,

    Gert Østergaard, ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvad der

    blev udleveret.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Struer Kommune har i deres annonce i     efteråret skrevet, at de stopper alt flisning i  kommunen fra 2012.

       Grenaffald skal derfor fremover afleveres på Genbrugspladsen Struer.

        Bestyrelsen har fremsendt en kraftig klage til Struer Kommune, hvor vi gør gældende at Kommunen med en sådan lukning

        generer 480 sommerhusejer, samt husstandene i Humlum og omegn, som også benyttede vores plads.

Hvis alle sommerhusejer kører deres grene på genbrugspladsen, vil dette belaste genbrugspladsen med mere end 600 m3

grene. Kommunen har en vognmand til at køre grenene til Kærgårdsmølle og betaler ca 230 kr. pr. m3 for at få det knust,

det er sund fornuft at Kommunen betaler mere end 75t.kr. og sender sommerhusejerne ud at kører

15 - 20t. miljøbelastende km. imellem Toftum & Struer.

Kommunen henviser blot til deres annonce, at knusning af grene er ophørt. Samtidig

gør de opmærksom på, at vi selv kan finde en Entreprenør og betale de ca 15t. kr. for knusningen.

Der skal drøftes på generalforsamlingen om ordningen skal opretholdes evt. på Grundejerforeningens regning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. april 2012.

Pejsegården & Købmanden på Toppen:

Der er nu udpeget et udvalg "Udenfor Grundejerforeningen", udvalget skal kikke nærmere på muligheden for at danne et

selskab og der igennem rejse kapital igennem fonde og interressenter så vi kan købe bygningerne, rive dem ned og bygge

noget nyt.

Derfor efterlyses der ide for området, "Bedes indsendt skrifteligt" og tilkendegivelse af om der er Sommerhusejere som vil

indgå i et arrangement med risico villig kapital. Grundejerforeningens bestyrelse har lagt vægt på at Grundejerforeningen

skal have 2 repræsentanter i udvalget. Sommerhusejerne vil på denne måde have indflydelse på hvad der skal ske med området.

Indtil selskabet / foreningen har fået udarbejdet vedtægter og der bliver afholdt stiftende generalforsamling repræsenteres Grundejerforeningen af.

Bruno Grønborg, Jakob Houe & Knud Erik Hvidberg,

Repræsentanter udenfor Grundejerforeningen.

Arkitekt Freddy Nielsen og Jens Bækhøj Jensen, Humlum

19. maj 2012:

Det har desværre ikke været muligt at få etableret en købsaftale vedr. Pejsegården, derfor er projektet sat på stand by.