Så er der lavet grenflis af vores grenaffald. Bunken ligger på P-Pladsen på toppen ved Solbjergvej. Sommerhusejere og andre fra området må gerne afhente det de har brug for. Først til mølle
2008 – Toftum Bjerges Grundejerforening

2008

Set & sket 2008 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Generalforsamling.

Den årlige ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag den 9.august 2008 kl. 10.00

Gårdhaven Toftum Bjerge Camping, Gl. Landevej.

Referat af sekretær Aksel Ho Andersen.

Fremmødt 69 husstande.

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen,

   Formand:                Jakob Houe

   Kasser:                   Asker Pedersen

   Sekretær:               Aksel Ho Andersen

   Bestyrelsesmedlem: Bruno Grønborg

   Bestyrelsesmedlem: Hanne Zeuthen

1. punkt på dagsordenen.

    Valg af dirigent.

    Bestyrelsen foreslog Egon Lehn Christensen fra Vandværket.

    Egon blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge

    Grundejerforeningens vedtægter.

Valg af 2 stemme tæller.

    Bestyrelsen foreslog Ole Sørensen og Conny Erholdt.

    De blev begge valgt.

2. punkt på dagsordenen.

    Formandens beretning, se efter referatet.

    Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.

    Formandens beretning blev godkendt med a’plaus.

3. punkt på dagsordenen.

    Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab. (vedlagt).

    Spørgsmål til kassereren.

    Lis Juhl Tranebærvej 3

    Har bestyrelsen overvejet, at udsende meddelelser via e-mail.

    Svar,

    Er overvejet. Vi er betænkelig ved at bruge e-mail, da der er en del grundejer, der ikke har e-mail.

    Grundejerforeningen har i dag et godt samarbejde med vandværket. Vandværket udsender

    grundejerforeningens materialer sammen med deres eget. Herved opnår vi en økonomisk gevindst.

    Så længe det er muligt, vil vi forsætte med det.

    Kassererens reviderede regnskab blev godkendt.

             

4. punkt på dagsordenen.

    Fastsættelse af kontingent for det næste år.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr / år.

    Dette blev vedtaget

5. punkt på dagsordenen.

    Indkomne forslag.

    Der er ikke indkommet forslag.

6. punkt på dagsordenen.

    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

    På valg er Jakob Houe og Asker Pedersen

    Begge blev genvalgt.

     

8. punkt på dagsordenen.

    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

    På valg er Karin Simonsen og Knud Erik Hvidberg

    Begge blev genvalgt.

9. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisor.

    På valg er Sonja B. Christensen

    Sonja blev valgt.

   

10. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisorsuppleant.

    På valg erVerner Thomasen

    Verner blev valgt.

11 Eventuelt.

    Bruno Grønborg  Skovbrynet 4.

    Vi vil i gang med at oprette en hjemmeside på inter nettet. Hvis der er grundejere der har gode ideer til,

    hvad sådan en hjemmeside bør indeholde, vil vi gerne have tilbagemeldinger fra jer.

    Vi går i gang med at reetablerer vendepladser på Plantagevej.

    Tomme dåser (øl), må gerne smides i flaskecontaineren. Bruno har påsat seddel på flaskecontaineren.

    Miljø i området. Hvis man føler sig genert af paragliderne, kan man lige tage et foto, når de flyver over ens

    have og aflevere fotoet til Bruno, som så vil indsende fotoet til luftfarsstyrelsen.   

Anni Campingpladsen,

    Bilerne kører alt for stærkt i området. Det er under alt kritik og fuldstændigt ansvarsløst.

    Det er specielt postbuddet der kører alt for stærkt.

Svar,

    Bestyrelsen mener, at der tiltag i gang i området. Der bliver indført 30 km7timen i hele området.

    Vi venter på udspil fra Struer kommune vedrørende Gl. Landevej.

    Bestyrelsen tager det op på næste bestyrelsesmøde og retter igen henvendelse til postvæsenet.

???Gl. Studevej,

    Bedre veje giver større hastighed.

Svar,

    Det er det uheldige ved de gode veje. Men vi mener nu, at vi skal bevare de gode veje og så håbe på,

    at hastigheds regulering vil medføre, at der køres ordentlig.

Anni Fjord    ??????

    Elsker at cykle mellem Humlum og Oddesund. Men det kan være farligt, pga den høje hastighed på Hovedvejen. Kan

    Grundejerforeningen gøre noget for at få etableret en cykelsti.

    Endvidere mangler der sti’er og gange i området.

Svar,

    Med hensyn til Hovedvejen er det uden for vores område. Med formanden oplyste, at staten er i gang med en

    undersøgelse af cykelsti fra Humlum til Oddesund. 

    Vi kan ikke direkte gøre noget ved problemet, men vi vil gerne forsøge lidt lobbyisme.

    Vi mener, at der er mange stier i Toftum området.

Lene Øsled    ????????

    Det er nok meget dyrt, at etablerer vendepladser på Plantagevej. Var det ikke billigere, at opsætte skilte med

    ulige og lige nr.

Svar,

    Tages til efterretning. 

Bjarne Campingpladsen

    Det er en god ide med en Beach Volley bane på fodboldbanen. Bjarne vil gerne være med i et sponsorat.

    Grundejerforeningen kunne så hjælpe med et sponsorat til legepladsen på Campingpladsen

    Den store hoppepude var lige blevet ødelagt af 3 drenge fra sommerhusområdet.

Svar,

    Vi indgår ikke økonomisk i legepladsen.

Karl Erik??????????

    Mener at det er en god ide tilskud til legepladsen.

Svar,

    Vi indgår ikke økonomisk i legepladsen.

    Erik Barsidalvej

    Punkt 7 mangler på jeres dagsorden.

    Svar,

    Det er korrekt og det er naturligvis en fejl, som bliver rettet til generalforsamlingen 2008.

    Vi skal i bestyrelsen sikre at dagsordenen bliver rettet. Punkt 2 skal være valg af stemmetæller.

Erik Gravgaard Plantagevej.

    Oversigten ved Tværvej og Plantagevej er meget dårlig pga høje tisler, som står i vejkanten.

Svar,

    Det vil bestyrelsen se på. Vi bør sende et brev til ejeren.

Vibe Jensen

    Det er vigtig, at bestyrelsen holder øje med lokalplanen, så der ikke bliver trukket noget end over hovedet

    på grundejerne.

Svar,

    Lokalplanen er stillet i bero i Struer Kommune. Bestyrelsen forventer, at blive indkaldt igen, når Struer Kommune

    igen tager fat på projektet. Men det er kommunens politiker, der bestemmer indholdet i Lokalplanen.

Hermed var generalforsamlingen slut.

Dirigenten takkede af for generalforsamlingen.