NB OBS: NOE foretager kabeludskiftning, der foretages udskiftning af kabel mellem to transformerstationer, hvilket berører Gl. Landevej og nederste del af Solbjergvej. Arbejdet udføres i slutningen af uge 14 eller 15 og varer et par dage. Der vil IKKE være gener for strømforsyningen i Toftum Bjerge, men det vil være nødvendigt i perioder at anvende alternative veje ind i området via Rødevej.
2009 – Toftum Bjerges Grundejerforening

2009

Set & Sket 2009

 

 

                                                           Generalforsamling 

Den årlige ordinære generalforsamling, blev afholdt lørdag d. 8. august kl. 10.00

Gårdhaven Toftum Bjerges Camping Gl. Landevej.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning v/Jakob Houe.

3. Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab v/ Asker Pedersen

4. Fastsættelse af kontingent for det næste år.

     Bestyrelsens forslag  uændret!

5. Indkomne forslag:

6. Valg af  bestyrelsesmedlemmer:

    efter tur afgår:           Aksel Ho Andersen     (modtager genvalg)

                                     Bruno Grønborg         (modtager genvalg)

                                     Hanne Zeuthen          (modtager genvalg

                               

7. Valg af 2 suppleanter.

                                     Karin Simonsen          (modtager genvalg)

                                     Knud Erik Hvidberg     (modtager genvalg)

8. Valg af 1 revisor.

    Følgende afgår:   

                                     Carl Beiter                 (modtager genvalg)

                                                                       

9. Valg, af 1 revisorsuppleant.

     Følgende afgår:         Verner Thomasen       (modtager genvalg)

   

10. Eventuelt.

Bestyrelsen

Generalforsamling i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag den 8 august 2009.

Referat af sekretær Aksel Ho Andersen.

Der var fremmødt 63 husstande til generalforsamlingen.

Der er tilmeldt 73 personer til frokost.

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen,

   Formand:                Jakob Houe

   Kasser:                   Asker Pedersen

   Sekretær:               Aksel Ho Andersen

   Bestyrelsesmedlem: Bruno Grønborg

   Bestyrelsesmedlem: Hanne Zeuthen

Bruno Grønborg var desværre forhindret i at deltage i generalforsamlingen i år.

1. punkt på dagsordenen.

    Valg af dirigent.

    Bestyrelsen foreslog Egon Lehn Christensen fra Vandværket.

    Egon blev valgt og takkede for valget. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge

    Grundejerforeningens vedtægter.

Valg af 2 stemme tæller.

    Bestyrelsen foreslog Karl Beiter og Ejner Kalhøj.

    De blev begge valgt.

2. punkt på dagsordenen.

    Formandens beretning.

    Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen i Toftum Bjerges Grundejerforening lørdag d. 8. august 2009.

    Jeg vil hermed gerne forsøge at redegøre for bestyrelsens aktiviteter det forløbne år. Der har været afholdt 6 møder i

    bestyrelsen og derudover har der været afholdt flere møder i andre sammenhænge med bl.a.

    "Den lokale Aktivitetsgruppe i Struer Kommune", Fremtidens Humlum, Skov- og Naturstyrelsen m.fl.

   

    Der er nu kommet skilte op i området omkring hastighedsbegrænsning. I hele området gælder der således nu

    begrænsning på 30 km. Der er anvendt påbudstavler så vi håber at det har gjort sin virkning.

    Kommunen har vedtaget ny lokalplan for området omkring Campingpladsen. (lokalplan 296). Planen er nok primært

    vedtaget så man har mulighed for udvidelses af Campingpladsen hvor der nu er landbrugsjord. I planen indgår at der

    laves vejchikaner ved Campingpladsen og der er herefter bestyrelsens opfattelse at det ligger udenfor

    Grundejerforeningen at finansiere dette.

   

    Vi har haft møde med brugerne af Jeppes Led området. Der er områder man ønskede udbedret. Vi har senere haft

    møde med Skov- og Naturstyrelsen. Vi fik fældet et nyt træ inde i Skovområdet mhp at få bedre klatretræ.

    Man ville fælde enkelte træer inde i området hvis der var risiko for at træerne ville vælte men man ville helst undgå

    at gøre for meget i skovområdet. Man ville rydde mere sti op til obelisken. Man inspicerede begge trapper ned til vandet.

    Kun den nordlige var man indstillet på at udbedre da bunden et vist sted var helt væk. De skæve trin med tilbagefald

    blev diskuteret, men skaderne var for små til udbedring.

    Der er nu reetableret 4 nye vendepladesr på Plantagevej. Der har været en del jord-og gruskørsel i forbindelse hermed.

    Jeg håber man er kommet på den anden side af dette og at vende pladserne kan bruges som det har været meningen.

    Hvis der er områder der skal udbedres vil bestyrelsen gerne høre om problemerne. Selv om der bruges flere penge på

    vedligeholdelse af vejene kan vi hele tiden arbejde på at få det gjort bedre. Vi har set på området yderst ved Gl. Landevej

    ned mod Jeppes Led. Det bliver nok her vi skal indsætte nye aktiviteter men vi hører gerne fra grundejerne om der er

    områder der trænger til eftersyn og vedligeholdelse.

    Her i sommerens løb er der etableret Beach-volly bane på vores område ved petanque-banen. Der er sat flere og andre

    mål på græsbanerne. Bestyrelsen håber hermed at flere kan få glæde af friarealet. Vi har drøftet om der var behov for

    flere huse i området og det har vi foreløbig ment ikke var nødvendig. Det koster trods alt at bygge og vedligeholde,

    men hvis der er interresse for ændringer og forbedringer ser vi gerne på dette.

    Man har fra Skov- og Naturstyrelsen forespurgt om Grundejerforeningen kunne være interresseret i at købe området

    som nu bruges til gren- og parkeringsplads. Umiddelbart kan man ikke drøfte dette lokalt da problemet skal drøftes

    centralt også.

    Bestyrelsen vil arbejde videre med dette, da vi ser det som vigtigt at vi bevarer både parkeringplads og grenplads. Jeg

    håber man finder at området vedholdes ordentligt med flytning af flis og udjævning af området efter flisafhentning. Der

    er jo tilbagevendende problemer med området. Dels efterladte køretøj, placeret container og så det problem at der køres

    grenaffald til pladsen efter flisning.

    Ved nedre del af Rødevej mod Væde har vi fået lov at låne et område af Kommunen således at vi her kan opbevare

    materialer til vedligeholdelse af vejene. Vi skal så tilplante og vedligeholde området. Når dette etableres er det så til

    gengæld meningen at vil nedlægge grusbunkerne i området.

    Ved gereralforsamlingen i Humlum Vandværk blev oplyst om at der fortsat foregår udbedringer af vandledninger i

    området. Hvis man pludseligopdager påfaldende vand eller fugt i området, bedes man rette henvendelse til Humlum

    Vandværk, da der stadig sker brud med vandspild.

    Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år. Tak til revisorer, suppleanter, udvalgsmedlemmer og

    tak til alle som har givet en hånd med. Særlig tak til Anni og Bjarne fordi vi må være her på Campingpladse til afholdelse

    af generalforsamling og spisning.

    Jakob Houe  

Der var følgende spørgsmål til formandens beretning.

Bent Hansen Plantagevej 18.

    Han ønsker der bliver etableret en legeplads i området.

Svar.

    Det er ikke noget bestyrelsen umiddelbart ønsker. Det er en stor opgave da ansvaret for at lege-udstyr ligger ved

    bestyrelsen. Der er også noget omkring forsikringer. Men vi vil gerne undersøge sagen og komme med en tilbagemelding.

Laila Jørgensen Gl. Studevej 35.

    Det er en god ide med en legeplads. Den kunne måske sponsoreres af virksomheder i området. Laila havde erfaring

    fra en naturlegeplads fra Draget i Holstebro. Den kan etableres for 30 kkr. Området ved Plantagevej kunne anvendes.

Svar.

    Hvis der er generelt interesse for etablering af en legeplads vil bestyrelsen se på sagen.

Torben Barsidalvej.

    Han tror ikke legepladsen kan etableres for 30 kkr.

Svar.

    Bestyrelsen tror også, at legepladsen vil koste mere end 30 kkr. Men som tidlige sagt, så vil bestyrelsen undersøge

    mulighederne for en legeplads i området.

Fru Felber Plantagevej.

    Det er en meget dårlig ide, at fjerne grus fra de steder hvor der i dag er placeret grus.

Svar.

    Claus Carstensen ordner vejene i området. Hvis grundejer skal have repareret vejen, kan der hentes grus på vores nye

    oplagringssted ved Rødevej. Endvidere kan grundejerne bare henvende sig til bestyrelsen, som så sikre at vejene bliver

    ordnet.

Barsidalvej 2.

    Vi ønsker grus dyngerne fjernet.

Gl. Studevej 24.

    Væk med grus dyngerne.

Plantagevej 45

    Sandet er for grov på Beach Volly banen.

Svar.

    Vi er i tvivl om det er det rigtige sand. Men sandet er valgt grovkornet fordi sandet så ikke kan synke sammen, i

    forbindelse med en kraftig regnbyge.

Bjarne Campingpladsen.

    En naturlegeplads vil bare være ok.

    Der kunne også etableres en jungle sti i skoven ved Campingpladsen.

    Vedrørende legeplads, så er ansvaret placeret ved formanden.

    Bjarne mener også at legeredskaber til legepladsen vil koste mere en 30 kkr. Redskaberne skal være godkendte.

    Bjarne var ikke orienteret om at det var kommunens ansvar med hensyn til etablering af vej chikaner.

Svar.

    Vi tager vej chikaner op i bestyrelsen igen.

Gl. Studevej 27.

    Kan vi ikke flytte grenpladsen ?.

Svar.

    Vi arbejder på at købe grunden. Hvis det lykkes vil vi plante et lavt hegn omkring pladsen. Bestyrelsen har ingen planer

    at nedlægge/flytte grenpladsen. Der findes ikke andre egnede steder.

Formandens beretning blev godkendt med a’plaus.

3. punkt på dagsordenen.

    Fremlæggelse af kassererens reviderede regnskab  (vedlagt).

Kassereren  gennemgik regnskabet. Årets overskud blev 78 kkr.

Spørgsmål til kassereren.

Skovvej 3.

    Hvorfor er der ingen indtægt ved festen.

Svar.

    Vi har fra gammel tid opdelt generalforsamlingen og festen hver for sig. Førhen blev der jo afholdt en fest om aftenen.

    Men tiden er måske inde til, at det bliver slået sammen og regnskabsmæssigt er det rigtigt, at der skulle være en

    indtægt, men den er bare modregnet i udgiften. Vi ser på det til næste år.

Udsigten 9.

    Der bør ikke være tilskud til festen. Det er ikke alle der deltager.

Svar.

    Vi forsætter med et tilskud til spisningen.

Skråningen 18.

    Forslag, anvend e-mail til udsending af info materialer.

Svar,

    Er overvejet. Vi er betænkelig ved at bruge e-mail, da der er en del grundejere, der ikke har e-mail.

    Grundejerforeningen har i dag et godt samarbejde med vandværket.

    Vandværket udsender grundejerforeningens materialer sammen med deres eget.

    Herved opnår vi en økonomisk gevinst. Så længe det er muligt, vil vi forsætte med det.

Gl. Studevej 35.

    Hjemmesiden skal op at stå, der kan hentes vigtige informationer, hvis der er behov.

Svar.

    Vi drøfter det i bestyrelsen igen.

Barsidalvej 21.

    Mener at e-mail ikke er nogen løsning.

Lyngvej 10.

    Vi ønsker en øl mere.

Svar.

    Kassereren bevilliger en øl mere.

Kassererens reviderede regnskab blev godkendt.

       

4. punkt på dagsordenen.

    Fastsættelse af kontingent for det næste år.

    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 500 kr / år.

    Dette blev vedtaget

5. punkt på dagsordenen.

    Indkomne forslag.

    Der er ikke indkommet forslag.

6. punkt på dagsordenen.

    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

    På valg er Aksel Ho Andersen

                   Bruno Grønborg

                   Hanne Zeuthen

    Alle blev genvalgt.

           

                 

7. punkt på dagsordenen.

    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

    På valg er Karin Simonsen

                   Knud Erik Hvidbjerg

    Begge blev genvalgt.

8. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisor.

    På valg er Carl Beiter

    Carl blev valgt.

       

9. punkt på dagsordenen.

    Valg af 1 revisorsuppleant.

    På valg er Verner Thomasen

    Verner blev valgt.

11 Eventuelt.

Felber Plantagevej.

    Ønsker at der på vores info materiale indføres start uge mht. til affaldstømning.

Svar.

    Det ser bestyrelsen på, men henviser til NVR’s hjemmeside eller borgerservice ved Struer Kommune.

Granvej 10.

    Ønsker at afleverings tiderne på grenpladsen overholdes.

    Vil gerne have flyttet skilt ved Granvej. 

Svar.

    Med hensyn til afleverings tidspunkter ønsker bestyrelsen også at de overholdes.

    Skiltet ved Granvej kan bestyrelsen ikke gøre noget ved. Det er Struer Kommune der skal spørges. Men vi vender

    det lige i Bestyrelsen.

Udsigten 5.

    Hvorfor henviser bestyrelsen til en gammel deklaration på det udsendte info-materiale ?

Svar.

    For at gøre opmærksom på parkering og veje og stier skal være åbne for passage.

Plantagevej 21.

    Det støver meget ude fra Rødevej i tørre perioder. Kan der ikke gøres noget ved det ?.

Svar.

    Vi har faktisk salt binde middel. Vi vil forsøge at være bedre til at få det kørt ud.

    Men det er faktisk meget dyrt i anskaffelse.

   

Hermed var generalforsamlingen slut.

Dirigenten takkede af for god ro og orden på generalforsamlingen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------